Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova


Autor: Grozav Adrian
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Constantin Matei
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-11.00.02-24.06.03
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tranziţie demografică, natalitate, mortalitate, bilanţ natural, fazele tranziţiei, creşterea numerică a populaţiei, fertilitate, structura pe vârste

Adnotare

Structura lucrării:introducere, lista abrevierilor, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 149 de pagini de text., bibliografie din 211 titluri, 24 de anexe, 34 de tabele, 53 de figuri, inclusiv 16 hărţi.

Numărul de publicaţii la tema tezei: 13, inclusiv 12 ştiinţifice şi 1 metodico-didactică.

Domeniul de studiu: geografie economică, socială şi politică.

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în analiza mişcării naturale a populaţiei şi elucidarea particularităţilor teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice: la realizarea tezei, au fost utilizate, cu precădere, următoarele metode: istorică, statistico-matematică, comparativă, cartografică, analitică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în prezentarea unei viziuni sintetizatoare asupra tranziţiei demografice; elucidarea evoluţiei unor fenomene demografice, precum diminuarea natalităţii, majorarea ratei mortalităţii, îmbătrânirea demografică, creşterea morbidităţii şi a mortalităţii provocate de unele maladii endogene.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv: constă în argumentarea faptului că tendinţele de modificare a comporta¬mentului demografic nu sunt asociate exclusiv cu modificările social-economice survenite recent, tendinţele în cauză fiind o consecinţă a tranziţiei demografice.

Semnificaţia teoretică: constă în abordarea integrativă a procesului de tranziţie demografică prin prisma evaluării modificărilor demografice din Republica Moldova. De asemenea, a fost acumulat, totodată, un vast material teoretic şi practic pentru dezvoltarea complexă a unor ştiinţe, precum geografia, geografia populaţiei, demografia.

Valoarea aplicativă a lucrării: este analizată modificarea comportamentului reproductiv al populaţiei în decursul ultimului secol. Informaţiile şi datele acumulate pot servi drept suport informaţional şi ştiinţific pentru cercetările ulterioare, pornind de la faptul că, actualmente, se vorbeşte despre mai multe tranziţii ce pot fi cercetate fiecare în parte.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: acestea au servit la elaborarea proiectelor „Impactul migraţiei populaţiei asupra situaţiei demografice din Republica Moldova” (a. 2005) şi „Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova”, (a. 2009).

Cuprins


1. TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ: CONCEPT, EVOLUŢIE, METODE DE CERCETARE
 • 1.1. Evoluţia conceptului de tranziţie demografică
 • 1.2. Baza metodologică şi informaţională a studierii tranziţiei demografice
 • 1.3. Tipul tradiţional de reproducere, trăsăturile specifice
 • 1.4. Declanşarea tranziţiei demografice în statele europene
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Populaţia Republicii Moldova în contextul modelului sud-est-european al desfăşurării tranziţiei demografice
 • 2.2. Tranziţia mortalităţii în Republica Moldova
 • 2.3 Tranziţia epidemiologică şi cauzele mortalităţii
 • 2.4. Speranţa de viaţă a populaţiei şi schimbările survenite în urma tranziţiei demografice
 • 2.5. Tranziţia natalităţii
 • 2.6. Planificarea, mărimea şi structura familiei
 • 2.7. Nupţialitatea şi divorţialitatea
 • 2.8. Tranziţia structurii pe vârstă a populaţiei
 • 2.9. Dinamica bilanţului natural şi efectivul numeric al populaţiei
 • 2.10. Depopularea teritoriului
 • 2.11.Concluzii la capitolul 2

3. DISCONTINUITĂŢI TERITORIALE ALE EVOLUŢIEI TRANZIŢIEI DEMOGRAFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Evoluţia tranziţiei demografice în profil teritorial, cauzele discontinuităţilor regionale
 • 3.2. Direcţiile principale ale tranziţiei demografice în mediul urban şi cel rural
 • 3.3. Declinul demografic şi politica demografică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

ÎNCHEIERE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI