Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova


Autor: Ungureanu Laurenţia
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2011
Consultanţi ştiinţifici: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Vasile Şalaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fitoplancton, ecosisteme acvatice, factori de mediu, taxoni, diversitate, succesiuni, producţie primară, destrucţie, troficitate, substanţe nutritive, microelemente, saprobitate, calitatea apei

Adnotare

Teză de doctor habilitat în biologie. Chişinău, 2011. Teza constă din introducere, şase capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 317 titluri, 3 anexe, 196 pagini conţinut de bază, 16 tabele, 74 figuri. Rezultatele obţinute au fost expuse în 73 lucrări.

Domeniul de studiu: 03.00.16 – Ecologie

Scopul lucrării: Relevarea diversităţii şi particularităţilor funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova, stabilirea factorilor naturali şi antropici care determină succesiunile lor, argumentarea utilizării fitoplanctonului în sistemul monitoringului ecologic integrat.

Obiective: inventarierea spectrului taxonomic, producţiei primare, sensibilităţii fitoplanctonului la modificările regimului hidrologic şi hidrochimic, studierea influenţei elementelor nutritive şi microelementelor asupra proceselor producţional-destrucţionale, evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice ale bazinului fluviului Nistru şi râului Prut în baza speciilor indicatoare de alge; fondarea băncii de date şi elaborarea sistemului de monitorizare a fitoplanctonului ecosistemelor acvatice.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific: Vernadskii V. (1978, 1980, 1983), Odum E. (1975, 1986), Dediu I. (2007), Vădineanu A. (2004) Vinberg G. (1968, 1988), Alimov А. (2000), Şalaru V. (1971, 1984), Gutelmaher B. (1986), Bulion V. (1983), Sirenco L. (1988), Nicanorov A. (1999,2009), Toderaş I. (1984,1991), Zubcov E. ( 2005, 2009).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost stabilite succesiunile structurii taxonomice şi cantitative a fitoplanctonului, evidenţiaţi factorii naturali şi antropici care influenţează dezvoltarea acestuia în ecosisteme acvatice de diferite tipuri. În premieră pentru Republica Moldova au fost atestate 6 specii şi taxoni interspecifici de alge. Au fost stabilite legităţile influenţei elementelor nutritive şi microelementelor asupra funcţionării fitoplanctonului. A fost apreciată evoluţia multianuală a statutului trofic şi calităţii apei ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova. A fost fondată banca de date şi elaborat procedeul de monitorizare a fitoplanctonului principalelor ecosisteme acvatice din bazinele hidrografice ale fluviului Nistru şi râului Prut.

Semnificaţia teoretică şi aplicativă a lucrării: Au fost obţinute noi cunoştinţe conceptuale privind diversitatea, dinamica parametrilor cantitativi şi productivitatea fitoplanctonului, influenţa unui complex de factori abiotici şi biotici asupra fitoplanctonului, care sunt edificatoare a teoriei funcţionării ecosistemelor acvatice. Rezultatele generalizate au servit ca bază fundamentală la elaborarea recomandărilor privind protecţia şi valorificarea durabilă a resurselor biologice ale ecosistemelor acvatice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiilor sunt utilizate de Ministerul Mediului, REC- Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea AŞM, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1. IMPACTUL FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA DIVERSITĂŢII, STRUCTURII CANTITATIVE ŞI FUNCŢIONĂRII FITOPLANCTONULUI ECOSISTEMELOR ACVATICE CONTINENTALE (sinteza bibliografică a realizărilor ştiinţifice)
 • 1.1. Diversitatea, parametrii structurali şi funcţionali ai fitoplanctonului
 • 1.2. Impactul factorilor ecologici asupra fitoplanctonului
 • 1.3. Calitatea şi autoepurarea apelor de suprafaţă
 • 1.4. Scurt istoric al cercetărilor algoflorei ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA FIZICO-GEOGRAFICĂ, HIDROLOGICĂ, HIDROCHIMICĂ, HIDROBIOLOGICĂ ŞI CONDIŢIILE DE EXISTENŢĂ A FITOPLANCTONULUI ÎN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU ŞI AL RÂULUI PRUT
 • 2.1. Fluviul Nistru (sectorul medial şi inferior)
 • 2.2. Lacul de acumulare Dubăsari
 • 2.3. Lacul de acumulare Cuciurgan
 • 2.4. Râul Prut (sectorul medial şi inferior)
 • 2.5. Lacul de acumulare Costeşti-Stânca

3. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

4. CARACTERISTICA ECOLOGO-SISTEMATICĂ A FITOPLANCTONULUI ECOSISTEMELOR INVESTIGATE

 • 4.1. Filumul Cyanophyta – algele cianofite
 • 4.2. Filumul Cryptophyta – algele criptofite
 • 4.3. Filumul Dinophyta – algele dinofite
 • 4.4. Filumul Chrysophyta – algele aurii
 • 4.5. Filumul Bacillariophyta – algele bacilariofite sau diatomee
 • 4.6. Filumul Xanthophyta – algele xantofite
 • 4.7. Filumul Euglenophyta – algele euglenofite
 • 4.8. Filumul Chlorophyta – algele verzi
 • 4.9. Succesiunile sezoniere şi multianuale ale structurii taxonomice şi cantitative a grupelor taxonomice din componenţa fitoplanctonului ecosistemelor investigate
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢILE FUNCŢIONĂRII FITOPLANCTONULUI ÎN ECOSISTEMELE LENTICE ŞI LOTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Dinamica sezonieră şi multianuală a producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice
 • 5.2. Influenţa elementelor nutritive asupra proceselor producţional-destrucţionale în ecosistemele acvatice
 • 5.3. Influenţa microelementelor-metale asupra proceselor producţional-destrucţionale în ecosistemele acvatice
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

 • 6. STATUTUL TROFIC ŞI STAREA SAPROBIOLOGICĂ A ECOSISTEMELOR ACVATICE CONFORM PARAMETRILOR CANTITATIVI AI FITOPLANCTONULUI
 • 6.1. Troficitatea ecosistemelor acvatice
 • 6.2. Calitatea apei ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6.

CONCLUZII GENERALE