Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale


Autor: Cojocaru Vladlen
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

compatibilitate, drept naţional, Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Constituţională, instanţe judiciare, mecanisme de asigurare a compatibilităţii, acte normativ-juridice, Comisia de la Veneţia, jurisprudenţă

Adnotare

Structura tezei: Teza include Introducerea, trei capitole, concluziile generale şi recomandări, bibliografie 244 titluri, 136 pagini de text de bază.

Publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 3 articole în reviste de profil, 5 comunicări la conferinţe internaţionale. Domeniul de studiu: Drept public (constituţional), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.

Scopul lucrării constă în cercetarea complexă a problemei compatibilităţii legislaţiei naţionale şi a dreptului Convenţiei EDO, a modalităţilor de armonizare a dreptului naţional cu dreptul Convenţiei, a principalelor mecanisme juridice şi modalităţi, care urmează a fi aplicate pentru a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute decurg din scopul şi obiectivele tezei, din concluziile şi recomandările propuse care dezvoltă şi completează baza teoretică pentru conceptul de compatibilitate ce are un caracter complex, oferă o delimitare şi clasificare clară şi adecvată a termenilor şi noţiunilor utilizate în text.

Lucrarea comportă un caracter novator şi prin perspectiva practică de abordare a temei, valorificarea experienţei naţionale, dar şi a altor state în domeniul armonizării dreptului naţional cu dreptul Convenţiei EDO.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în determinarea conceptului de compatibilitate şi a modalităţilor de compatibilizare a dreptului naţional cu dreptul Conveţiei EDO prin valorificarea dezvoltărilor doctrinale şi practicilor normative şi jurisprudenţiale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul are un caracter ştiinţific, tinzând să redea, într-o formă succintă şi clară, rezultatele obţinute în cadrul cercetării, sub aspect teoretic şi practic, raportate la spaţiul geografic al Republicii Moldova şi poate servi atât cercetătorilor din domeniul dreptului constituţional, cât şi lucrătorilor practici.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de asemenea şi în activitatea politicienilor în procesul de perfecţionare a legislaţiei, dar şi a altor practicieni ai dreptului, în special în exercitarea justiţiei ordinare şi constituţionale, în activitatea de interpretare a dreptului de către jurişti şi savanţi. Valoarea teoretică şi aplicativă a lucrării rezidă şi în perspectivele iniţiate prin cercetările prezentei teze pentru comunicare între sisteme şi acte juridice, pentru dialog între culturi juridice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea a fost elaborată în Secţia Drept Naţional a Institutului Istorie, Stat şi Drept a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde a fost discutată şi recomandată spre susţinere în Seminarul de Profil. Totodată, studiul reprezintă o investigaţie ştiinţifică de sine stătătoare, precum şi o sinteză a mai multor materiale ştiinţifice, majoritatea tezelor înaintate spre susţinere au fost comunicate în cadrul simpozioanelor şi conferinţelor naţionale şi internaţionale. Rezultatele şi-au găsit reflectarea în publicaţiile autorului la tema investigaţiei ştiinţifice şi sunt utilizate în procesul educaţional la Academia de Studii Economice din Moldova.