Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii din municipiul Сhişinău


Autor: Buta Galina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document3.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Starea de sănătate a populaţiei, indicii demografici, asigurări obligatorii de asistenţă medicală, asistenţa medicală primară, calitatea serviciilor medicale, criterii de evaluare a activităţii, finanţarea instituţiilor medico–sanitare

Adnotare

Structura. Teza constă din introducere, review al literaturii, materiale şi metode de cercetare, 4 capitole explorative, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografia din 246 de titluri, 25 de anexe, 133 de pagini de text de bază, 35 de figuri, 13 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Analiza activităţii serviciului de AMP din mun. Chişinău în perioada până şi după implementarea AOAM şi evidenţierea problemelor existente.

Scopul. Constă în evaluarea activităţii serviciului de AMP în mun. Chişinău în condiţiile implementării AOAM, şi elaborarea direcţiilor de perfecţionare.

Obiectivele lucrării. Estimarea stării de sănătate a populaţiei din mun. Chişinău la etapa implementării AOAM, evaluarea particularităţilor organizatorice şi a activităţii serviciului AMP în mun. Chişinău în condiţiile AOAM; analiza datelor despre finanţarea serviciilor oferite în AMP; aprecierea calităţii actului medical acordat la nivelul serviciului de AMP; elaborarea direcţiilor de perfecţionare a serviciului de AMP în municipiu.

Problema de cercetare. Evaluarea activităţii serviciului de AMP în condiţiile AOAM, inclusiv a condiţiilor şi procesului de muncă a echipei MF din punctul de vedere al medicinei muncii, cu evidenţierea repercusiunilor negative asupra stării funcţionale şi de sănătate, a factorilor şi stărilor de stres ocupaţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în cercetarea în premieră a activităţii serviciului de AMP în mun. Chişinău în condiţiile implementării AOAM, cu evidenţierea particularităţilor structural – organizatorice şi de finanţare a serviciului de AMP din mun. Chişinău în condiţiile implementării AOAM. În baza studiului au fost depistate repercusiunile implementării reformelor sistemului de sănătate asupra activităţii serviciului de AMP şi factorilor principali de risc care induc stresul ocupaţional la medicii de familie. Au fost extinse grupurile de indicatori şi elaborate criterii noi pentru evaluarea calităţii deservirii medicale. Au fost obţinute date noi de argumentare ştiinţifică a măsurilor organizatorice pentru sporirea calităţii la nivelul AMP. Investigaţiile sunt originale prin dinamica şi complexitatea lor, cuantificarea repercusiunilor de exercitare a profesiei de MF asupra capacităţii de muncă a medicilor, evaluarea riscului ocupaţional, analiza factorilor care formează satisfacţia pacienţilor de calitatea serviciilor acordate. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute sunt utilizate în calitate de material didactic şi suport informativ în activitatea medicală. Criteriile elaborate sunt un instrument efectiv pentru manageri în efectuarea auditului medical intern al instituţiei. Rezultatele cercetării au completat cunoştinţele cu privire la elucidarea particularităţilor organizaţionale ale AMP în mun. Chişinău. Cele menţionate vor servi dovezi în procesul de prognozare, monitorizare şi evaluare a activităţilor legate de controlul maladiilor şi prestarea serviciilor în AMP, scopul final al cărora este fortificarea sănătăţii populaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice la instruirea universitară şi postuniversitară a cadrelor medicale în procesul didactic al USMF „Nicolae Testemiţanu” şi în practica de autoevaluare a instituţiilor de AMP ale mun. Chişinău.

Cuprins


1. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ: ISTORIC, ACTUALITAŢI,PERSPECTIVE
 • 1.1 Asistenţa medicală primară: principii de organizare
 • 1.2 Asigurările medicale: scurt istoric
 • 1.3 Asistenţa medicală primară din municipiul Chişinău
 • 1.4 Particularităţile implementării AOAM în Republica Moldova
 • 1.5 Abordarea calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei
 • 1.6 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2.2 Metode de cercetare
 • 2.3 Volumul cercetării
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 • 3.1 Analiza comparativă a situaţiei demografice din municipiul Chişinău până şi după implementarea AOAM
 • 3.2 Evaluarea morbidităţii generale
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE ORGANIZĂRII ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU LA ETAPA DE IMPLEMENTARE A ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 • 4.1 Particularităţile de organizare a asistenţei medicale primare şi evidenţierea rezervelor din activitate
 • 4.2 Evaluarea activităţii serviciului de asistenţă medicală primară
 • 4.3 Analiza alocării şi distribuirii resurselor financiare pentru serviciile oferite în asistenţa medicală primară
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4
5 EVALUAREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR MEDICALE OBLIGATORII
 • 5.1 Aprecierea satisfacţiei pacienţilor vis–a–vis de actul medical acordat la nivelul serviciului AMP în condiţiile AOAM
 • 5.2 Opinia medicilor de familie referitor la calitatea serviciilor medicale prestate şi factorii determinanţi
 • 5.3 Riscograma ocupaţională a echipei medicului de familie
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

6 ELABORAREA CRITERIILOR DE ESTIMARE A CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE LA NIVELUL AMP
 • 6.1 Metodologia evaluării cantitative a activităţii serviciului de asistenţă medicală primară
 • 6.2 Aplicarea criteriilor de evaluare cantitativă a calităţii activităţii serviciului de AMP
 • 6.3 Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI