Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Protecţia drepturilor mamei şi copilului în conditiile dezvoltării sociale stabile


Autor: Ludmila Cuşmir
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Cuvinte Cheie

dezvoltare sociala stabila, protectie sociala, drepturi ale mamei si copilului, mama–surogat, mama biologica, mama sociala, politica demografica, conceptul de familie, drept la procreare, copilul – subiect înzestrat cu drepturi, fecundare – însamântare artificiala, alocatii – prestatii familiale.

Adnotare

În Capitolul 1, întitulat Drepturile omului-factor decisiv al dezvoltarii sociale stabile, se accentueaza, ca dezvoltarea stabila trebuie sa fie un obiectiv indispensabil al tuturor componentelor, ce formeaza „sfera de abitare a omenirii”: politic, economic, social, cultural, normativ etc. Se accentueaza ca actualmente toate sistemele juridice democratice planeaza în jurul unei idei universale: asigurarea drepturilor omului prin satisfacerea unor stringente vitale ale individului; dreptul la viata, libertatea si siguranta personala, dreptul la un nivel de viata decent etc.

În viziunea noastra, asigurarea drepturilor si libertatilor omului, recunoasterea prioritatii acestora ca valoare determinanta a societatii si statului este unica cale spre societatea stabila care urmeaza a fi instituita în Republica Moldova. Se indica inestimabilitatea rolului si concursului statului în procesul de reorganizare a societatii. În categoria scopurilor strategice ale politicii sociale se propun în calitate de sarcini prioritare: normalizarea si ameliorarea situatiei demografice; crearea conditiilor care sa reduca cazurile de mortalitate în societate, îndeosebi în rândurile copiilor; reorientarea politicii sociale spre familie.

În capitolul 2, întitulat Drepturile mamei si copilului în sistemul drepturilor omului, este prezentata evolutia drepturilor mamei si copilului începând cu recunoasterea copilului si femeii ca subiecte de drept pâna la adoptarea unor acte internationale de protectie a drepturilor lor. ÎN special s-au facut referiri la Conventia asupra drepturilor copilului (1989).

În Republica Moldova s-a format un mecanism de aparare a drepturilor si libertatilor omului, în special ale mamei si copilului. Cu regret, divizarea stricta a responsabilitatii are drept rezultat imposibilitatea de a privi problema în ansamblu. Au fost expuse schimbarile din tara noastra produse odata cu aderarea Republicii Moldova la Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la drepturile copilului. În opinia autorului reglementarile oferite la moment de legislatia nationala din Republica Moldova nu sunt capabile sa ofere o protectie eficienta tuturor copiilor, s-a propus completarea cadrului normativ national cu o serie de reglementari, expuse în teza. În capitolul 3, Protectia mamei si copilului în familie, sunt caracterizate unele modele de politici sociale în domeniul familiei în contextul recomandarilor Uniunii Europene, s-a facut o analiza a cadrului legal al protectiei copiilor de catre stat în tara noastra. Propunem elaborarea unui pachet coerent de transferuri sociale pentru familii, care sa ia în consideratie tendintele de evolutie a familiei, a întregii societati si a dezvoltarii politicii sociale familiale pe plan mondial, sa tina cont de riscurile actuale: somaj, inflatie, lipsa locuintei, cresterea galopanta a pretului la locuinte etc. Protectia drepturilor copilului a fost tratata prin prisma principiului interesului superior al copilului.

Am studiat cresterea rolului important în reglarea relatiilor interfamiliale a serviciilor sociale familiale, am argumentat ca ele necesita în tara noastra o reorganizare fundamentala în urmatoarele directii: extindere; diversificare; ameliorarea administratiei lor; cresterea calitatii; flexibilitatea institutionala; libertatea de a coexista a serviciilor publice si a celor private. Am analizat violenta în familie sub diferite aspecte, am propus completarea cadrului normativ national cu o serie de reglamentari în scopul oferirii copiilor unei protectii normative mai sigure.

Capitolul 4, Problemele actuale ale protectiei drepturilor mamei si copilului, este consacrat protectiei dreptului reproductiv al femeii ca drept al omului. În Republica Moldova drepturile persoanelor la reproducere sunt reglementate de Legea cu privire la ocrotirea sanatatii reproductive si planificarea familiala nr. 185-XV din 24.05.01, dar apar unele dificultati legate de realizarea dreptului de a procrea al femeii, pe care legislatia le ignora. Sanatatea reproductiva subreda a mamelor din Republica Moldova pune adesea în pericol atât supravietuirea mamei, cât si a copilului. Autorul se refera la avort ca la un factor ce lezeaza din start dreptul la viata si dezvoltare. S-a propus evitarea avortului prin instituirea unor solutii alternative.

S-a atras o atentie deosebita protectiei copilului aflat în dificultate. Autorul considera oportuna punerea în practica a unei strategii nationale de prevenire, control si reducere a numarului acestor copii, sensibilizarea opiniei publice la consecintele sociale grave ale fenomenului “copiii strazii”, înfiintarea pe plan local a unor servicii speciale de sprijin al familiilor cu multi copii; organizarea unor clase serale pentru învatamânt primar, diversificarea cooperarii dintre organele de politie si institutiile guvernamentale cu rol de protectie si asistenta sociala pentru aceste categorii de minori; dezvoltarea relatiilor de conlucrare cu organele neguvernamentale cu preocupari reale pentru reducerea fenomenului „copiii strazii" etc.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Drepturile omului – factor al dezvoltarii sociale stabile
 • 1. 1. Conceptul de dezvoltare sociala stabila
 • 1. 2. Asigurarea drepturilor omului si cetateanului – factor determinant al dezvoltarii sociale stabile
 • 1. 3. Drepturile omului si cetateanului în procesul de asigurare a dezvoltarii sociale stabile în Republica Moldova
 • 1. 4. Cadrul legislativ al politicii demografice din Republica Moldova în asigurarea dezvoltarii sociale stabile

CAPITOLUL 2. Drepturile mamei si copilului în sistemul drepturilor omului
 • 2. 1. Aparitia si dezvoltarea conceptului de drepturi ale mamei si copilului ca drepturi ale omului
 • 2. 2. Protectia internationala a drepturilor mamei si copilului
 • 2. 3. Drepturile copilului consfintite în Conventiea internationala cu privire la drepturile copilului
 • 2. 4. Protectia mamei si copilului în actualul context sociopolitic al Republicii Moldova
 • 2. 5. Cadrul legal al protectiei copilului de catre statul Republica Moldova

CAPITOLUL 3. Protectia mamei si copilului în familie
 • 3. 1.Dimensiunea moderna a conceptului de familie
 • 3. 2. Caracterizarea unor modele de politici sociale în domeniul familiei în contextul recomandarilor Uniunii Europene
 • 3. 3. Protectia drepturilor mamei si copilului în mediul familial
 • 3. 4. Violenta în familie

CAPITOLUL 4. Probleme actuale ale protectiei drepturilor mamei si copilului
 • 4. 1. Protectia dreptului reproductiv al femeii ca drept al omului
 • 4. 2. Dreptul copilului la viata, supravietuire si dezvoltare
 • 4. 3. Protectia copilului aflat în dificultate