Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Societatea contemporană între conflict şi conciliere: cazul Republicii Moldova


Autor: Pascaru Ana
Gradul:doctor habilitat în filosofie
Specialitatea: 09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Anul:2012
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document4.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

societate contemporană, postmodernitate, postmodernism, postpozitivism, postneclacă, conciliere, conflict, identitate, grup social, grup etnic, spaţiu cultural

Adnotare

Teza de susţinere în baza a peste 60 de lucrări ştiinţifice publicate din totalul de aproximativ 200.

Structura referatului include o introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări şi o bibliografie.

Domeniul de studiu: 09.00.13.filosofie socială, antropologie filosofică şi filosofia culturii.

Scopul şi obiectivele lucrări constă în elucidarea societăţii contemporane, monitorizarea procesului de transformare a părţii într-un întreg (societatea apărută în urma imploziei mega societăţii sovietice), analiza componentelor conflictului social şi oportunităţile de depăşire a scindării/divizării societăţii în curs de formare, reflectarea demersului concilierii prin prisma aplanării conflictului social şi particularităţile manifestării acestuia în raport cu un conflict social internaţionalizat, în special fiind vorba de cel din stânga Nistrului, care a “transnistrizat” în timp întreaga societate moldovenească.

Noutatea şi originalitatea lucrării Caracterul inovator al rezultatelor obţinute constă în elaborarea definiţiilor de sinteză ale conceptelor „societate contemporană”, „conflict social” „conciliere” şi „societate în formare”, iar în aspect aplicativ ele contribuie la soluţionarea unei probleme de importanţă majoră: definirea tipului de societate în care conflictul social se aplanează şi nu soluţionează şi care asigură perpetuarea acesteia pe cupola civilizaţională şi abordată la nivelul structurii propriu-zise şi al agenţilor, cu raporturile multidimensionale şi complexe pe care le exercită pe orizontală şi pe verticală.

Rezultatele principial noi obţinute în urma realizării investigaţiilor au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcţii ştiinţifice în domeniul filosofiei sociale şi anume societatea contemporană între conflict şi conciliere, avînd ca suport analiza proceselor, structurii şi contextului care în totalitatea lor au determinat remodelarea societăţii în care conflictul este forţa motrice, asigurîndu-se schimbarea caracterului conflictului dintr-unul social intern în unul internaţionalizat în funcţie de statutul comunităţii umane.

Semnificaţia teoretică: elaborarea şi prezentarea unui cadru teoretico-metodologic complex şi fundamentat interdisciplinar în aspect metodologic şi multidisciplinar în plan analitico-epistemologic de explorare ştiinţifică a societăţii între conflict şi conciliere, abordate disciplinar-ştiinţific şi în calitate de cîmp de acţiune a actorilor, trataţi în totalitatea şi diversitatea lor. Cadrul conceptual elaborat în baza publicaţiilor reflectă mai adecvat tendinţele demersului ştiinţific postpozitivist şi realităţile contemporane. Sînt susţinute definiţiile conceptelor „ societate contemporană”, „ societate în formare” şi „conflict social”, este argumentat caracterul operaţional al categoriilor „similitudini/diferenţe/particularităţi”, „conciliere”, „comunicare”, ,, „identitate”, „valori societale” „multiculturalism”, pentru a defini tipul de societate şi delimita conflictul social natural de cel artificial sau conflictul social şi cel social internaţionalizat etc.

Valoarea aplicativă a lucrării este suport metodologic în abordarea societăţii în contextul globalizării/mondializării şi aprofundării aspiraţiilor pro-UE ale Republicii Moldova, prezintă taxonomia conflictului social şi delimitările necesare dintre conflictul social şi conflictul internaţionalizat şi nu în ultimul rînd la elaborarea cursurilor universitare şi postuniversitare (ciclurile masterat şi doctorat).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Lucrarea este elaborată în Sectorul Filosofie a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a fost examinată şi susţinută în şedinţa sectorului şi în şedinţele Seminarelor Ştiinţifice de Profil de la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi de la Universitatea de Stat din Moldova. Investigaţiile şi-au găsit elucidare în peste 60 de lucrări ştiinţifice, inclusiv în 7 monografii, 7 articole din reviste internaţionale, ele au fost prezentate, discutate şi aprobate la cele 57 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Rezultatele obţinute pot fi folosite de către instituţiile sociale responsabile pentru identificarea problemelor divergente şi căile de soluţionare, aplanînd consecinţele conflictului social internaţionalizat din raioanele de est ale Republicii Moldova, contribuind la reintegrarea societăţii Republica Moldova. Teza de susţinere în baza a peste 60 de lucrări ştiinţifice publicate din totalul de aproximativ 200.

Structura referatului include o introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări şi o bibliografie.

Domeniul de studiu: 09.00.13.filosofie socială, antropologie filosofică şi filosofia culturii.

Scopul şi obiectivele lucrări constă în elucidarea societăţii contemporane, monitorizarea procesului de transformare a părţii într-un întreg (societatea apărută în urma imploziei mega societăţii sovietice), analiza componentelor conflictului social şi oportunităţile de depăşire a scindării/divizării societăţii în curs de formare, reflectarea demersului concilierii prin prisma aplanării conflictului social şi particularităţile manifestării acestuia în raport cu un conflict social internaţionalizat, în special fiind vorba de cel din stânga Nistrului, care a “transnistrizat” în timp întreaga societate moldovenească.

Noutatea şi originalitatea lucrării Caracterul inovator al rezultatelor obţinute constă în elaborarea definiţiilor de sinteză ale conceptelor „societate contemporană”, „conflict social” „conciliere” şi „societate în formare”, iar în aspect aplicativ ele contribuie la soluţionarea unei probleme de importanţă majoră: definirea tipului de societate în care conflictul social se aplanează şi nu soluţionează şi care asigură perpetuarea acesteia pe cupola civilizaţională şi abordată la nivelul structurii propriu-zise şi al agenţilor, cu raporturile multidimensionale şi complexe pe care le exercită pe orizontală şi pe verticală.

Rezultatele principial noi obţinute în urma realizării investigaţiilor au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcţii ştiinţifice în domeniul filosofiei sociale şi anume societatea contemporană între conflict şi conciliere, avînd ca suport analiza proceselor, structurii şi contextului care în totalitatea lor au determinat remodelarea societăţii în care conflictul este forţa motrice, asigurîndu-se schimbarea caracterului conflictului dintr-unul social intern în unul internaţionalizat în funcţie de statutul comunităţii umane.

Semnificaţia teoretică: elaborarea şi prezentarea unui cadru teoretico-metodologic complex şi fundamentat interdisciplinar în aspect metodologic şi multidisciplinar în plan analitico-epistemologic de explorare ştiinţifică a societăţii între conflict şi conciliere, abordate disciplinar-ştiinţific şi în calitate de cîmp de acţiune a actorilor, trataţi în totalitatea şi diversitatea lor. Cadrul conceptual elaborat în baza publicaţiilor reflectă mai adecvat tendinţele demersului ştiinţific postpozitivist şi realităţile contemporane. Sînt susţinute definiţiile conceptelor „ societate contemporană”, „ societate în formare” şi „conflict social”, este argumentat caracterul operaţional al categoriilor „similitudini/diferenţe/particularităţi”, „conciliere”, „comunicare”, ,, „identitate”, „valori societale” „multiculturalism”, pentru a defini tipul de societate şi delimita conflictul social natural de cel artificial sau conflictul social şi cel social internaţionalizat etc.

Valoarea aplicativă a lucrării este suport metodologic în abordarea societăţii în contextul globalizării/mondializării şi aprofundării aspiraţiilor pro-UE ale Republicii Moldova, prezintă taxonomia conflictului social şi delimitările necesare dintre conflictul social şi conflictul internaţionalizat şi nu în ultimul rînd la elaborarea cursurilor universitare şi postuniversitare (ciclurile masterat şi doctorat).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Lucrarea este elaborată în Sectorul Filosofie a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a fost examinată şi susţinută în şedinţa sectorului şi în şedinţele Seminarelor Ştiinţifice de Profil de la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi de la Universitatea de Stat din Moldova. Investigaţiile şi-au găsit elucidare în peste 60 de lucrări ştiinţifice, inclusiv în 7 monografii, 7 articole din reviste internaţionale, ele au fost prezentate, discutate şi aprobate la cele 57 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Rezultatele obţinute pot fi folosite de către instituţiile sociale responsabile pentru identificarea problemelor divergente şi căile de soluţionare, aplanînd consecinţele conflictului social internaţionalizat din raioanele de est ale Republicii Moldova, contribuind la reintegrarea societăţii Republica Moldova.

Cuprins


I. CONSIDERAŢII DE ANSAMBLU ASUPRA SOCIETĂŢII
 • 1.1 Societatea între similitudini şi diferenţe
 • 1.2 Condiţia postmodernă a societăţii: analiză teoretico-metodologică
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

II REFRACŢIA CONFLICTULUI ÎN SOCIETATE PRIN CONCILIERE ȘI COMUNICARE
 • 2.1 Retractarea conflictului social în oportunităţile concilierii din societate: aspecte socio-filosofice
 • 2.2 Contribuţia comunicării multiculturale la edificarea echilibrului şi diminuarea manifestărilor conflictuale în societatea în formare
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

III. SOCIETATEA ÎN CĂUTAREA PROPRIEI IDENTITĂŢI
 • 1.1 Demersul identitar după implozia sistemului totalitar
 • (sf.anilor 90 ai sec. XX)
 • 3.2 Confluenţele identităţii în modelul social al noilor democraţii
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

IV CONFLICTUL SOCIAL - FORŢĂ MOTRICE A SOCIETĂŢII
 • 4.1 Consideraţii asupra conflictului social
 • 4.2 Raportul dintre conflictul social şi conflictul social internaţionalizat
 • 4.3 Ponderea factorului extern în aplanarea conflictului social
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

V PARTICULARITĂȚILE CONFLICTULUI INTERETNIC ÎN SPAŢIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 5.1 Semnificaţia conflictului interetnic în societatea moldovenească
 • 5.2 Grupurile sociale implicate în declanşarea neînţelegerilor interetnice
 • 5.3 Asemănare şi diferenţe în evoluţia divergenţelor dintre Unitatea Teritorial-Administrativă Gagauz-Yeri şi raioanele de est (din stînga Nistrului/Transnistria) ale Republicii Moldova
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI