Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public


Autor: COMŞA Ana-Maria
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Cuvinte Cheie

operaţiune internaţională pacificatoare, mandatul misiunii, conflictul etnopolitic, grupare etnică, misiune internaţională în teren, menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, organizaţie internaţională, soluţionarea pe cale paşnică a conflictelor etnopolitice.

Adnotare

Structura tezei: Teza include o Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 263 de titluri, 182 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 articole ale revistelor de profil şi prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale din Republica Moldova şi România.

Cuvinte – cheie: operaţiune internaţională pacificatoare, mandatul misiunii, conflictul etnopolitic, grupare etnică, misiune internaţională în teren, menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, organizaţie internaţională, soluţionarea pe cale paşnică a conflictelor etnopolitice.

Domeniu de studiu: Dreptul internaţional public, dreptul internaţional al organizaţiilor internaţionale, soluţionarea paşnică a diferendelor.

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în determinarea unei legături de cauzalitate existente între organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de pace şi soluţionarea practică a conflictelor etnopolitice la scara mondială. Obiectivele lucrării sunt direcţionate spre determinarea tipologiei conflictelor etnopolitice, stabilirea mecanismelor puse în practică de către organizaţiile internaţionale în activitatea de pacificare, conturarea particularităţilor participării forţelor româneşti şi moldoveneşti în cadrul operaţiunilor internaţionale de pace.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuate dezvoltă şi completează baza autohtonă, dar şi regională teoretico-doctrinară privind conceptul, esenţa, tipologia şi particularităţile operaţiunilor de menţinere a păcii în contextul reglementării conflictelor etnopolitice, fiind puse accentele pe plasarea conflictului într-un cadru internaţional larg; formulează principalele repere ştiinţifice şi practice referitoare la domeniul soluţionării conflictelor etnopolitice prin intermediul operaţiunilor internaţionale în teren; analizează spectrul larg de operaţiuni organizate şi desfăşurate de către Naţiunile Unite, dar şi de către organizaţiile regionale în activitatea cărora se regăsesc competenţele privind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: constă în prezentarea multidimensională a operaţiunilor pacificatoare, cu conturarea particularităţilor acestora, demonstrând importanţa lor în contextul reglementării rezultative a conflictelor etnopolitice în lume din perspectiva dreptului internaţional public; astfel în baza cercetării unor operaţiuni concrete fiind determinate nişte concluzii generale şi abstracte, care permit stabilirea de soluţii clare cu privire la oricare conflict etnopolitic existent sau posibil.

Semnificaţia teoretică: Investigaţia efectuată are un profund caracter ştiinţific, fiind orientată spre detalierea suportului doctrinar existent cu privire la mecanismele particulare de soluţionare a conflictelor etnopolitice în lumea actuală, în baza unei analize multilaterale a actelor internaţionale pertinente, opiniilor teoretice, şi informaţiei distincte privind operarea practică a misiunilor pacificatoare, fiind formulate perspectivele soluţionării unei varietăţi de conflicte etnopolitice existente astăzi.

Valoarea aplicativă a lucrării: Studiul îi vizează în calitate de destinatari pe angajaţii structurilor naţionale şi internaţionale din domeniul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale (ministerele apărării, afacerilor interne şi externe, funcţionarii internaţionali, corpul diplomatic şi militarii etc.) preocupaţi de prevenirea izbucnirii conflictelor etnopolitice şi reglementarea celor deja iscate în vederea consumării lor definitive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului, au fost expuse în textele articolelor ştiinţifice în reviste de specialitate, precum şi discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1.OPERAŢIUNILE PACIFICATOARE ŞI CONFLICTELE ETNOPOLITICE ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR INTERNAŢIONALE ŞI A CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1. Reglementările internaţionale privind operaţiunile pacificatoare în conflictele etnopolitice
 • 2. Mandatul – suportul juridic al operaţiunii pacificatoare internaţionale
 • 3. Abordările doctrinare pe marginea operaţiunilor de menţinere a păcii în cadrul conflictelor de specific etnopolitic
 • 4. Legislaţia internă a României şi Republicii Moldova privind participarea contingentelor naţionale în operaţiunile pacificatoare
 • 5. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTELE GENERALE ALE OPERAŢIUNII PACIFICATOARE ŞI CONFLICTULUI ETNOPOLITIC ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC
 • 1.Terminologia şi concepţiile de bază folosite în documentele referitoare la operaţiunile pacificatoare internaţionale
 • 2. Istoricul, actualitatea şi perspectivele evoluţiei conceptului de conflict etnopolitic
 • 3.Operaţiunile pacificatoare în conflictele etnopolitice – garanţie practică a respectării normelor dreptului internaţional public
 • 4. Concluzii la capitolul 2

3. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE IMPLICATE ÎN MENŢINEREA PĂCII ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR ETNOPOLITICE
 • 1. Activitatea de soluţionare a conflictelor etnopolitice a Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • 2. Direcţiile menţinerii păcii în domeniul etnopolitic dezvoltate de Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
 • 3. Misiunile desfăşurate de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru a promova pacea şi securitatea între diverse grupări etnice
 • 4.Operaţiunile şi misiunile de menţinere a păcii organizate cu suportul activ al Uniunii Europene
 • 5.Concluzii la capitolul 3

4. ELEMENTELE DISTINCTE ALE PARTICIPĂRII FORŢELOR ROMÂNEŞTI ŞI MOLDOVENE LA OPERAŢIUNILE PACIFICATOARE ÎN SCOPUL REGLEMENTĂRII CONFLICTELOR ETNOPOLITICE
 • 1.Aspectele juridice şi concepţiile doctrinare ale participării României la operaţiunile pacificatoare de specific etnopolitic
 • 2.Aspecte juridice privind participarea Republicii Moldova în cadrul operaţiunilor şi misiunilor de menţinere a păcii. Studiu asupra conflictului transnistrean
 • 3.Concluzii la capitolul 4