Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Evaluarea şi gestiunea eficientă a patrimoniului public în Republica Moldova


Autor: Albu Svetlana
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

valoare, evaluare, patrimoniu public, logica fuzzy, teoria opţiunilor, analiza investiţională

Adnotare

Structural teza cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii şi propuneri, bibliografia din 249 denumiri, 10 anexe, 232 pagini text de bază, 58 desene, 37 tabele, 59 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 62 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat). Scopul tezei îl constituie dezvoltarea teoriei evaluării, a metodologiei şi metodelor de evaluare a patrimoniului public şi eficientizarea gestiunii valorii patrimoniului.

Pentru a atinge scopul cercetării, au fost stabilite următoarele obiective: aprecierea stării actuale privind activitatea de evaluare şi gestiune a patrimoniului public în R.Moldova; fundamentarea teoriei evaluării; perfecţionarea bazelor metodologice ale evaluării patrimoniului public; dezvoltarea teoriei investiţionale; estimarea valorii patrimoniului prin prisma logicii fuzzy; determinarea rolului evaluării în procesul gestiunii patrimoniului; determinarea sarcinilor gestiunii patrimoniului public din R.Moldova la etapa actuală, a posibilităţilor de eficientizare a gestiunii şi perfecţionare a procesului de privatizare din punctul de vedere al evaluării bunurilor înstrăinate; elaborarea unui sistem-suport de decizie aplicabil în scopul gestiunii patrimoniului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: propunerea unei noi paradigme în evaluarea patrimoniului ca urmare a delimitării curentelor teoriei evaluării la etapa contemporană, argumentării corectitudinii axării teoriei evaluării pe valoarea bazată pe entropie joasă, elaborării metodei de estimare a valorii reale a bunurilor în baza valorii entropice, clasificării bazelor de evaluare conform teoriei evaluării propuse; propunerea modalităţilor de evaluare a patrimoniului public în cadrul economiilor emergente ca urmare a evidenţierii particularităţilor evaluării patrimoniului public şi elaborării metodologiei de evaluare a patrimoniului public din Republicii Moldova în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (SIE), estimării valorii prin aplicarea logicii mulţimilor vagi (fuzzy logic); precum şi propunerea căilor de eficientizare a gestiunii patrimoniului public ca urmare a aprecierii rolului evaluării în procesul gestiunii patrimoniului, definirii prin delimitare a noţiunilor „valoarea investiţiei”, „valoarea de investiţie”; evidenţierii elementelor distincte ale patrimoniului public în comparaţie şi cel privat din punct de vedere juridic, fiscal, economic şi organizaţional, identificării activităţilor necesare la etapa actuală de gestiune a patrimoniului în R.Moldova şi elaborării sistemului de gestiune a patrimoniului public naţional.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în dezvoltarea teoriei evaluării în conformitate cu noile realizări ale teoriei economice: axarea teoriei evaluării pe doctrina post-neoclasică; definirea evaluării proprietăţilor în calitate de ştiinţă derivată a ştiinţei economice; aprecierea locului evaluării în procesul gestiunii patrimoniului.

Valoarea aplicativă constă în: sistematizarea particularităţilor evaluării diferitor categorii de bunuri în funcţie de etapa procesului de evaluare; elucidarea problemelor evaluării patrimoniului public în Republica Moldova şi elaborarea propunerilor de ordin legislativ şi metodologic de îmbunătăţire a procesului de evaluare; adaptarea standardelor internaţionale de evaluare a patrimoniului public la condiţiile R.Moldova; demonstrarea aplicabilităţii reduse a metodei extracţiei pentru determinarea ratei de actualizare în condiţiile unei economii emergente; elaborarea metodicii de estimare a valorii pentru garanţii bancare în condiţiile R.Moldova; demonstrarea aplicabilităţii teoriei opţiunilor în procesul evaluării terenurilor în condiţiile Republicii Moldova; elaborarea matricei „câştig-pierdere”; elaborarea criteriilor de clasificare a patrimoniului public din R.Moldova; elaborarea sistemului-suport de decizii pus la baza programului computerizat interactiv pentru luarea deciziilor multicriteriale şi optimizare evolutivă OPTIMCLASS; elaborarea modelului de eficientizare a activităţii manageriale operative ce vizează obiecte de patrimoniu public.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării expuse în teză au fost preluate de către Întreprinderea de Stat „Centrul de Expertiză şi Evaluare” de pe lângă Agenţia Proprietăţii Publice din Republica Moldova şi utilizate în procesul evaluării proprietăţii publice. Propunerile autorului au fost examinate în cadrul Camerei Naţionale de Imobil din R.Moldova şi recomandate spre utilizare membrilor săi. Procesul decizional propus de autor a fost utilizat în cadrul programului computerizat interactiv pentru luarea deciziilor multicriteriale şi optimizare evolutivă OPTIMCLASS.

Cuprins


1. VALOAREA ŞI EVALUAREA PATRIMONIULUI
 • 1.1. Analiza conceptelor de provenienţă a valorii
 • 1.2. Fundamentele teoretice ale conceptelor moderne de estimare a valorii
 • 1.3. Activitatea de evaluare a patrimoniului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL EVALUĂRII ÎN PROCESUL GESTIUNII PATRIMONIULUI PUBLIC
 • 2.1. Teorii moderne privind gestiunea valorii patrimoniului
 • 2.2. Specificul gestionării patrimoniului public naţional
 • 2.3. Particularităţile privatizării patrimoniului public naţional
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ABORDĂRI METODOLOGICE ŞI METODICE PRIVIND ESTIMAREA VALORII PATRIMONIULUI PUBLIC
 • 3.1. Bazele metodologice generale privind evaluarea patrimoniului
 • 3.2. Evaluarea în baza teoriei valorii entropice
 • 3.3. Evaluarea patrimoniului prin prisma logicii fuzzy
 • 3.4. Metodologia estimării valorii investiţionale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PERFECŢIONAREA EVALUĂRII ŞI EFICIENTIZAREA GESTIONĂRII PATRIMONIULUI PUBLIC NAŢIONAL
 • 4.1. Perfecţionarea evaluării patrimoniului public naţional
 • 4.2. Particularităţile aplicării unor metode de evaluare în condiţiile R.Moldova
 • 4.3. Sisteme-suport ale procesului decizional (SSPD)
 • 4.4. Optimizarea procesului adoptării deciziilor strategice şi operative
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI