Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice


Autor: Cujbă Vadim
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Matei Mîtcu
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.92 Mb / în română

Teza

CZU 911.3:908

Adobe PDF document 6.71 Mb / în română
225 pagini


Cuvinte Cheie

oraş mic, aşezare urbană, poziţie geografică, fond funciar, specializare economică, populaţie, infrastructură, indice de centralitate, ierarhie, rang, polarizare

Adnotare

Structura lucrării: introducere, lista abrevierilor, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, 178 pagini text de bază, bibliografie din 310 titluri, 43 de figuri, 42 de tabele, 25 de anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: geografie economică şi socială.

Scopul cercetării constă în identificarea particularităţilor de dezvoltare ale oraşelor mici şi mijlocii, în condiţiile transformărilor geodemografice, sociale şi economice, în vederea eficientizării politicilor şi strategiilor de dezvoltare regională.

Obiectivele lucrării: 1.Identificarea direcţiilor şi studiilor ştiinţifice, a conceptelor şi criteriilor metodologice de individualizare a oraşelor mici şi mijlocii prin prisma instrumentarului geografiei economice; 2.Analiza specificului evoluţiei reţelei de aşezări urbane, în context spaţial şi temporal, de dezvoltare a teritoriului actual al republicii; 3.Identificarea factorilor naturali, socio-economici şi demografici de dezvoltare a reţelei de aşezări urbane mici şi mijlocii; 4.Determinarea locului şi rolului oraşelor mici şi mijlocii în polarizarea teritorială în contextul dezvoltării regionale; 5.Elaborarea recomandărilor cu privire la eficientizarea gestionării oraşelor mici şi mijlocii în sistemul aşezărilor urbane.

Metodologia cercetării ştiinţifice: la realizarea tezei, au fost utilizate următoarele metode: analitică, comparativă, istorică, ierarhizării, statistico-matematică, cartografică, expediţionară, observaţiei şi descrierii geografice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: studierea socio-economică complexă a oraşelor mici şi mijlocii şi a rolului acestora în sistemul de aşezări umane din republică, în contextul reorganizării teritorial-administrative actuale şi de perspectivă;

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv: în baza analizei complexe a impactului factorilor socio-economici şi geodemografici asupra dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii au fost determinate direcţiile principale de perfecţionare a funcţionalităţii sistemului de aşezări urbane în contextul dezvoltării regionale.

Semnificaţia teoretică:abordarea complexă a evoluţiei oraşelor mici şi mijlocii prin îmbinarea cadrului teoretic şi metodologic din domeniile geografiei, demografiei şi economiei, ceea ce a asigurat caracterul interdisciplinar al lucrării.

Valoarea aplicativă a lucrării: concluziile şi recomandările servesc ca bază, pentru autorităţile publice centrale şi experţii în domeniu, în elaborarea planurilor şi strategiilor de dezvoltare a ţării, inclusiv pentru perfecţionarea politicilor de dezvoltare urbană şi regională.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: la pregătirea cursurilor universitare la disciplinele de Geografia Umană a Republicii Moldova, Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Umane şi Geografia Urbană şi Rurală

Cuprins


1. DEFINIŢII ŞI CRITERII DE INDIVIDUALIZARE A ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII
 • 1.1. Definiţii şi teorii de individualizare a oraşului
 • 1.2. Criterii de clasificare ale oraşelor
 • 1.3. Evoluţia studiilor referitoare la aşezările urbane
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodele de studiu
 • 2.2. Materiale de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL FACTORULUI NATURAL ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII
 • 3.1. Poziţia geografică a localităţilor mici urbane
 • 3.2. Relieful şi substanţele minerale utile
 • 3.3. Fondul funciar ale aşezărilor urbane mici şi mijlocii
 • 3.4. Problemele ecologice ale aşezărilor urbane mici
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE GEODEMOGRAFICE ALE ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII
 • 4.1. Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii
 • 4.2. Evoluţia mişcării naturale
 • 4.3. Structura demografică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii
 • 4.4. Structura etnică a populației urbane
 • 4.5. Migraţia populaţiei urbane
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII
 • 5.1. Evoluţia reţelei de aşezări urbane
 • 5.2. Influenţa factorului economic asupra dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii
 • 5.3. Infrastructura oraşelor mici şi mijlocii
 • 5.4. Rolul oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova în contextul dezvoltării regionale
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI