Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Productivitatea şi componenţa biochimică a cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai cuprului


Autor: Batîr Ludmila
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
CSS: DH 09-03.00.07
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Spirulina platensis CNM-CB-02, principii bioactive, compuşi coordinativi ai Cu(II), preparate cuprucomponente antimicrobiene

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 221 titluri, 11 anexe, 119 pagini de text de bază, 21 tabele şi 22 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.07 — Microbiologie.

Scopul lucrării: stabilirea oportunităţii utilizării unor compuşi coordinativi noi ai cuprului pentru reglarea productivităţii, conţinutului de principii bioactive şi cupru în biomasa spirulinei.

Obiectivele lucrării: evaluarea modificărilor productivităţii şi componenţei biochimice a spirulinei cultivată în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II); studiul comparativ al indicilor morfologici şi al spectrului polipeptidic în fracţia de proteine sumare extrase din biomasa de spirulină; stabilirea capacităţii de acumulare şi distribuire a cuprului în biomasa de spirulină; elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei cu conţinut prognozat de cupru şi alte principii bioactive şi a preparatelor cuprucomponente.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-a demonstrat eficienţa cultivării spirulinei în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II) şi obţinerii biomasei cu conţinut sporit de substanţe bioactive şi cupru legat organic. S-au stabilit schimbările calitative şi cantitative în spectrul proteic şi evaluate particularităţile morfologice şi biochimice ale spirulinei. A fost determinat conţinutul cuprului şi distribuirea lui în fracţiile de compuşi micro- şi macromoleculari de natură organică, stabilindu-se posibilitatea obţinerii preparatelor cuprucomponente cu acţiune antimicrobiană.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: identificarea capacităţii spirulinei de a fixa cuprul din compuşii coordinativi şi stabilirea modificărilor morfologice şi biochimice rezultate, care ar servi la elaborarea tehnologiilor de obţinere a materiei prime organice îmbogăţite cu cupru.

Semnificaţia teoretică: s-au obţinut rezultate ştiinţifice noi referitoare la reacţiile de răspuns ale spirulinei la prezenţa în mediul de cultivare a compuşilor coordinativi ai Cu(II), acumularea metalului în diferite fracţii ale biomasei de spirulină şi obţinerea preparatelor cuprucomponente.

Valoarea aplicativă a lucrării: s-a determinat menţinerea activităţii biologice a cuprului fixat în componentele organice ale spirulinei. Au fost elaborate două procedee de obţinere a biomasei cuprucomponente şi două procedee de obţinere a biomasei cu conţinut sporit de ficobiliproteine.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: procedeele de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de ficobiliproteine şi cupru au fost implementate la SRL „Ficotehfarm‖.

Cuprins


1. CIANOBACTERIA SPIRULINA PLATENSIS – OBIECTUL PERFECT AL CERCETĂRILOR MICROBIOLOGICE
 • 1.1 Structura morfo-fiziologică şi activitatea biosintetică a cianobacteriei Spirulina platensis, caractere determinante în procesul de fixare a metalelor
  • 1.1.1 Sistematica
  • 1.1.2 Morfologia şi fiziologia
  • 1.1.3 Compoziţia biochimică
 • 1.2 Spirulina platensis – bioabsorbent a metalelor grele
 • 1.3 Spirulina platensis – sursă de bioelemente legate cu compuşi organici
 • 1.4 Microelementele ca reglatori ai componenţei biochimice la cianobacterii şi microalge
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Obiectul de studiu
 • 2.2 Metode de investigaţie

3. STUDIUL PRODUCTIVITĂŢII, ACUMULĂRII CUPRULUI ŞI COMPONENŢEI BIOCHIMICE A CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS CNM-CB-02 LA CULTIVARE ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI Cu(II)
 • 3.1 Productivitatea şi componenţa biochimică a cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi carbazidaţi ai Cu(II)
 • 3.2 Productivitatea şi componenţa biochimică a cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi complecşi ai Cu(II) cu fenolaţi substituiţi
 • 3.3 Productivitatea şi componenţa biochimică a cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi complecşi ai Cu(II) cu diolaţi substituiţi
 • 3.4 Studiul repartizării cuprului în diferite fracţii extrase din biomasa de spirulină la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II)
 • 3.5 Studiul comparativ al indicilor morfologici ai spirulinei cultivate în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)
 • 3.6 Studiul comparativ al spectrului polipeptidic din fracţia de proteine sumare extrase din biomasa de spirulină cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)
 • 3.7 Conţinutul de ficobiliproteine în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)
 • 3.8 Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA PROCEDEELOR DE OBŢINERE A BIOMASEI DE SPIRULINĂ CU CONŢINUT PROGNOZAT DE CUPRU LEGAT CU COMPUŞI ORGANICI, CU ACŢIUNE ANTIMICROBIANĂ
 • 4.1 Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţită cu ficobiliproteine
 • 4.2 Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină îmbogăţită cu cupru legat cu compuşi organici
 • 4.3 Elaborarea procedeelor de obţinere, în baza biomasei de spirulină, a preparatelor cuprucomponente
 • 4.4 Testarea acţiunii antimicrobiene a preparatelor cuprucomponente
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI