Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate


Autor: Damaşcan Ghenadie
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2015
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 614.2+368.9.06 (043.2)

Adobe PDF document 5.39 Mb / în română
317 pagini


Cuvinte Cheie

metodă de plată, asistență medicală, contract, eficacitate mecanism, p4p, DRG

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole (inclusiv revista literaturii, materiale şi metode de cercetare), concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 312 titluri, 10 anexe, 247 pagini text de bază, 31 de tabele şi 42 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 43 lucrări ştiinţifice, inclusiv patru monografii.

Domeniul de studiu: sistemul de plată pentru serviciile medicale în cadrul AOAM.

Scopul: elaborarea metodologiilor noi de procurare a serviciilor medicale, pentru sporirea eficacităţii procesului de contractare a instituțiilor medicale în cadrul AOAM.

Obiectivele lucrării: Formarea conceptelor de procurare și de contractare a serviciilor medicale. Elaborarea metodologiei de contractare a serviciilor medicale pentru perioada de demarare a AOAM. Analiza impactului utilizării metodei de plată "per capita" în calitate de metodă de bază pentru finanţarea tipurilor de asistenţă medicală prespitalicească. Dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor prespitalicești pentru înlăturarea neajunsurilor plăţii „per capita”, încurajarea accesibilităţii la aceste servicii şi îmbunătățirea calităţii lor. Dezvoltarea mecanismelor de procurare a medicamentelor compensate în cadrul AOAM. Cercetarea aspectelor de finanţare a sectorului spitalicesc prin metoda "per caz tratat". Argumentarea necesității trecerii la forme de finanţare bazate pe complexitatea cazului prestat. Dezvoltarea componentelor de bază a sistemului DRG pentru Republica Moldova și elaborarea etapelor de implementare a acestuia. Evaluarea impactului implementării mecanismului de plată bazat pe DRG (Case-mix). Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de plată pentru serviciile medicale în cadrul AOAM.

Noutatea și originalitatea științifică: În premieră a fost efectuat un studiu complex al sistemului de plată utilizat pentru procurarea serviciilor medicale în cadrul AOAM din Republica Moldova, care a contribuit la crearea pieței autohtone a serviciilor medicale, elaborarea și implementarea mecanismelor de contractare a serviciilor medicale, evidențierea deficiențelor manifestate în diferite perioade de dezvoltare a sistemului de plată pentru serviciile medicale și argumentarea mecanismelor de perfecționare ale lui, argumentarea mecanismelor de plată în condițiile lărgirii pachetului de garanţii de sănătate, schimbărilor organizatorice şi structurale care au parvenit pe parcursul AOAM.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute constau în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a proceselor şi instrumentelor de procurare a serviciilor de sănătate, ceea ce a determinat sporirea eficacităţi sistemului de finanţare a instituţiilor medicale, în vederea contractării lor în cadrul AOAM.

Semnificaţia teoretică a studiului. Cercetările efectuate au stat la baza dezvoltării sistemului de contractare a serviciilor medicale pe parcursul AOAM.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea a trei Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova și o serie de Ordine ale MS și CNAM.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au servit material de reper pentru elaborarea și implementarea sistemului de contractare a instituţiilor medicale și farmaceutice în cadrul AOAM. De asemenea ele au permis dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor medicale în scopul încurajării accesibilităţii şi calităţii acestora, inclusiv plăților pentru performanță în AMP și a sistemului de finanţare bazat pe complexitatea cazului tratat în AMS

Cuprins


1.ANALIZA TENDINŢELOR CONTEMPORANE ÎN APLICAREA METODOLOGIILOR DE CONTRACTARE A SERVICIILOR MEDICALE
 • 1.1. Imaginea de ansamblu a finanţării sistemelor de sănătate
 • 1.2. Analiza comparativă a metodelor de plată utilizate pentru procurarea serviciilor medicale
 • 1.3. Instrumente de monitorizare a performanței sistemelor medicale în scopul influenței acesteia prin mecanisme de finanțare
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODOLOGII DE ORGANIZARE A CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodologia de evaluare a impactului implementării sistemului de contractare elaborat pentru perioada de demarare a Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală
 • 2.3. Metodologia de evaluare a impactului utilizării metodei de plată "per capita" în calitate de metodă de bază pentru contractarea tipurilor de asistenţă medicală prespitalicească
 • 2.4. Metodologia de evaluare a impactului implementării mecanismelor de plată pentru performanţă în cadrul tipurilor de asistenţă medicală prespitalicească
 • 2.5. Metodologia de evaluare a mecanismelor de contractare a medicamentelor compensate
 • 2.6. Metodologia de evaluare a impactului implementării mecanismelor de plată utilizate pentru contractarea asistenţei medicale spitaliceşti
 • 2.7.Concluzii la capitolul 2

3. ELABORAREA MODELULUI DE CONTRACTARE A SERVICIILOR MEDICALE PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE A ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
 • 3.1. Premisele implementării Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală și elaborarea conceptului de contractare a serviciilor medicale în Republica Moldova
 • 3.2. Argumentarea modelului de plată propus pentru demararea Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală
 • 3.3. Metodologia de contractare a prestatorilor de servicii medicale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. EVOLUTIA MECANISMELOR DE PLATĂ PENTRU CONTRACTAREA ASISTENŢEI MEDICALE PRESPITALICEŞTI
 • 4.1. Analiza impactului utilizării metodei de plată "per capita" în calitate de metodă de bază pentru contractarea asistenţei medicale primare
 • 4.2. Optimizarea sistemului de finanţare a asistenței medicale primare în scopul corectării neajunsurilor plăţii prin metoda „per capita”
 • 4.3. Dezvoltarea strategiei de procurare a asistenței medicale primare în scopul încurajării accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale
 • 4.4. Evoluţia mecanismelor de contractare a medicamentelor compensate în cadrul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală
 • 4.5. Particularităţile de utilizare a formelor de plată pentru contractarea serviciilor prestate la nivelul altor tipuri de asistenţă medicală prespitalicească
 • 4.6.Concluzii la capitolul 4

5. EVOLUTIA MECANISMELOR DE PLATĂ PENTRU CONTRACTAREA ASISTENŢEI MEDICALE SPITALICEŞTI
 • 5.1. Aspectele de contractare a sectorului spitalicesc prin metoda "per caz tratat pe profil"
 • 5.2. Argumentarea necesităţii trecerii în Republica Moldova la sisteme de finanţare bazate pe DRG. Stabilirea modelului de clasificare a grupurilor de cazuri tratate
 • 5.3. Elaborarea componentelor sistemului de contractare bazat pe complexitatea cazului pentru Republica Moldova
 • 5.4. Implementarea sistemului de plată bazat pe DRG în regim pilot
 • 5.5 Extinderea sistemului DRG. Impactul noului sistem de plată asupra activităţii spitalelor
 • 5.6. Abordări noi privind contractarea spitalelor pe baza noului mecanism de plată
 • 5.7. Căi de corecţie a neajunsurilor sistemului DRG
 • 5.8.Concluzii la capitolul 5

6. ARGUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A DIRECŢIILOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PLATĂ PENTRU SERVICIILE MEDICALE ÎN CADRUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
 • 6.1. Elaborarea principiilor formării unui sistem nou de plată pentru serviciile medicale
 • 6.2. Sistem propus de plată pentru finanţarea prestatorilor de servicii medicale, ţinând cont de nivelul actual de dezvoltare a formelor evolutive ale bugetului global
 • 6.3.Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI