Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul complex la pacienții cu parodontită cronică și edentații


Autor: Fala Valeriu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2015
Consultanţi ştiinţifici: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Ion Lupan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document2.13 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.17-008.1-089

Adobe PDF document 10.35 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

gingivită, parodontită, edentație, diagnostic, tratament complex, optimizare, dereglări preclinice, indicele miocardului

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 200 pagini de text imprimat, constând din: introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări, bibliografia care include 375 de surse, adnotări în limbile română, engleză, rusă, 2 anexe. În teză sunt folosite 58 de figuri și 48 de tabele. Rezultatele obținute au fost relatate în 53 de publicații științifice. Domeniul de studiu și obiectivele lucrării. Optimizarea tratamentului complex al parodontitei cronice, edentației parțiale și totale se bazează pe diagnosticul multidisciplinar, cu acțiunea terapeutică complexă la nivelul sistemului stomatognat (1), stării generale a organismului (2), dereglărilor metabolice asociate cu procesele patologice parodontale (3), organelor parodontită-țintă (4).

Scopul studiului este optimizarea tratamentului complex în asociere cu BioR® al gingivitei și parodontitei cronice, edentației parțiale și totale, în baza studiului multidisciplinar, prin: evaluarea corelației manifestărilor clinice ale parodontitei cronice generalizate cu procesele ischemice preclinice în miocard; studierea corelațiilor dintre densitatea osului alveolar, parametrii cantitativi (grosimea) ai membranei Schneider, gradul de indentație în sinusul maxilar, în funcție de gravitatea parodontitei cronice; analiza proceselor metabolice sistemice (in vivo) și în țesutul hepatic și cardiac (in vitro) sub acțiunea preparatului BioR®; studierea experimentală și clinică a proceselor de osteoregenerare/osteointegrare cu aplicarea materialelor de grefare în asociere cu BioR®; analiza comparativă a metodelor de restabilire a ocluziei, la pacienții cu edentații în corelație cu indicii subiectivi de reabilitare ocluzală.

Noutatea și originalitatea științifică. În premieră au fost relevate particularitățile cantitative ale membranei Schneider în funcție de calitățile osului alveolar, gradul de indentație și gravitatea parodontitei; a fost stabilită eficiența preparatului BioR® la pacienții cu gingivită și parodontită cronică generalizată la nivelele clinic, funcțional, morfologic, metabolic. În baza studiilor in vitro, în premieră au fost sistematizate particularitățile acțiunii BioR®-ului la nivel metabolic în țesuturile hepatic și cardiac; a fost optimizată reabilitarea ocluziei în baza indicilor personalizați; a fost argumentat un nou concept – parodontită–organ–țintă (cord).

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică obținute, care au determinat crearea unei noi direcții științifice sau soluționarea unei probleme științifice aplicative de importanță majoră, constau în inițierea procesului de conlucrare, sub aspect multidisciplinar, pentru optimizarea tratamentului complex al parodontitei cronice generalizate și edentației, în baza acțiunii terapeutice asupra sistemului stomatognat, stării generale a organismului, metabolismului și activității organelor–țintă.

Semnificația teoretică. S-au extins cunoștințele referitor la manifestarea și evoluția parodontitei cronice generalizate și a edentației (relațiile dintre structurile dentoparodontale, os alveolar și sinus maxilar); au fost descrise efectele metabolice modulatoare, de stimulare și diminuare în țesutul hepatic și cardiac, sub influența BioR®-ului; a fost elaborat conceptul parodontită–organ–țintă (cord) – suport teoretic nou în diagnosticul și tratamentul complex al parodontitei cronice și edentației în asociere cu dereglări ischemice preclinice în miocard.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în demonstrarea eficienței preparatului BioR® în funcție de gravitatea maladiei și căile de administrare (spray, intramuscular, intragingival); evidențierea semnelor clinice și preclinice la nivelul sistemului stomatognat și a cordului la pacienții cu parodontită cronică generalizată și edentație; optimizarea tratamentului complex ale parodontitei cronice generalizate și edentației cu acțiunea concomitentă asupra sistemului stomatognat, stării generale a organismului, metabolismului și dereglărilor ischemice preclinice în miocard.

Cuprins


1. MEDICINA PARODONTALĂ ȘI IMPLANTO-PROTETICĂ: ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE
 • 1.1. Etiologia și patogenia afecțiunilor parodontale (interacțiunea sistemelor stomatognat-extrastomatognate)
 • 1.2. Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor parodontale cronice
 • 1.3. Diagnosticul și tratamentul implanto-protetic al pacientului edentat
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metode clinice și paraclinice de examinare a pacienților cu parodontită cronică și edentații
 • 2.3. Cartografierea microamplitudinilor ECG (ECG dispersion mapping)
 • 2.4. Metode de investigație a metabolismului la pacienții cu parodontită cronică generalizată și la animale în țesutul hepatic și cardiac
 • 2.5. Materiale, metode și scheme chirurgicale experimentale pe animale
 • 2.6. Remedii, utilaj și tehnologii aplicate în tratamentul parodontitei cronice generalizate, edentației și dereglărilor ocluzale
 • 2.7. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obținute
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL COMPLEX LA PACIENȚII CU GINGIVITĂ ȘI PARODONTITĂ CRONICĂ GENERALIZATĂ
 • 3.1. Corelația dintre manifestările clinice ale parodontitei cronice generalizate, ale indentației și modificările cantitative ale membranei Schneider
 • 3.2. Dinamica manifestărilor clinice la pacienții cu gingivită și parodontită cronică generalizată sub influența tratamentului complex cu administrarea preparatului BioR®
 • 3.3. Manifestările clinice ale parodontitei cronice generalizate și procesele ischemice preclinice în miocard
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE PROCESELOR METABOLICE SUB INFLUENȚA UTILIZĂRII PREPARATULUI BIOR®
 • 4.1. Dinamica indicilor metabolici sub influența tratamentului
 • cu administrarea intragingivală și intramusculară a preparatului BioR®
 • 4.2. Procesele metabolice în țesutul hepatic sub influența preparatului BioR®
 • 4.3. Procesele metabolice în țesutul cardiac sub influența preparatului BioR®
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. REABILITAREA MORFOFUNCȚIONALĂ A SISTEMULUI STOMATOGNAT LA PACIENȚII EDENTAȚI (studiu clinico-experimental)
 • 5.1 Dinamica proceselor de osteoregenerare a defectelor mandibulare prin aplicarea compoziției Bio-Oss + BioR® (studiu experimental)
 • 5.2. Corelațiile dintre indicii cantitativi ai osului rezidual subantral/osului augmentat și membrana Schneider sub influența intervenției chirurgicale de elevare a planșeului sinuzal
 • 5.3. Optimizarea tratamentului pacientului edentat prin elevarea planșeului sinuzal, aplicarea diferitor materiale de grefare osoasă în asociere cu BioR®
 • 5.4. Reabilitarea ocluziei la pacienții edentați
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE