Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504)


Autor: Eşanu Valentina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Demir Dragnev
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Consultant ştiinţific: Valeriu Pasat
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 94(478)”1457/1504”(092)(043.2)

Adobe PDF document 2.99 Mb / în română
234 pagini


Cuvinte Cheie

Sfatul domnesc, elite, dregători, sfetnici, instituții medievale

Adnotare

Cercetarea cuprinde adnotări, o lista de abrevieri, text 150 pagini, Introducere și cinci capitole, concluzii generale, Bibliografie cu 270 titluri și 8 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice, inclusiv 2 monografii, articole fără coautor - 6 și prezentate la 9 conferințe naționale și internaționale. Domeniul de studiu: Istoria medievală a Românilor.

Scopul lucrării: cercetarea fenomenului formării și evoluției marilor dregători în epoca ștefaniană, rolul domnului în selectarea și plasarea lor în sferele înalte ale puterii de stat, relațiile dintre domn și marea boierime dregătoare la diferite etape ale epocii lui Ștefan cel Mare.

Obiectivele lucrării: Desemnarea structurilor, cercurilor și mediilor de formare și afirmare (Sfatul domnesc, Curtea, Cancelaria,Visteria domnească ș.a.) a înalților demnitari în domnia lui Ștefan cel Mare; cercetarea experienței domnului țării în constituirea componențelor consecutive ale Sfatului domnesc bazat pe principii de compromis și de reprezentare echilibrată a grupărilor boierești; examinarea activității demnitarilor din anturajul voievodului și din Sfatul domnesc, în perpetuă schimbare pe parcursul domniei cercetate; rostul cosigilării alături de domn a actelor oficiale de către dregători (1459-1479); investigarea manifestării opoziției marii boierimi dregătoare și contracararea ei (1467-1471); dezvăluirea sintagmei „și copiii lui” în formularul documentelor oficiale (1468-1478); elucidarea rolului rudelor lui Ștefan cel Mare și a înrudirilor dintre înalții demnitari în consolidarea puterii centrale voievodale; identificarea soluțiilor completării înaltelor dregătorii în urma pierderilor umane în războaiele antiotomane (1473-1484); investigarea schimbării de tactică și atitudine în politica de cadre a voievodului în ultima perioadă a domniei (1487-1504); conturarea profilului politic ale celor mai importanți demnitari ai lui Ștefan cel Mare.

Noutatea și originalitatea științifică: Investigația poartă un caracter original și vine cu o viziune și o radiografiere nouă a perindării în înaltele posturi de stat ale celor mai de seamă figuri din epoca lui Ștefan cel Mare, a raporturilor dintre voievod și marea boierime pe parcursul domniei.

Problema științifică soluționată: În investigația de față sunt arătate mediile și structurile de formare a elitelor din sferele înalte ale puterii și evoluția acestora; sunt determinate modificările, poziționarea politică și rolul înalților demnitari în Sfatul domnesc, în structurile militare, administrative și diplomatice în domnia lui Ștefan cel Mare, prin care au fost atinse stabilitatea și echilibrul de interese între domn și marea boierime, arătată contribuția marilor demnitari la conducerea și apărarea țării, prin aceasta fiind rezolvară o problemă științifică importantă.

Semnificația teoretică: Prin rezultatele ei lucrarea contribuie la elaborările referitoare la aspectul teoretic al rolului personalității și elitelor în istorie.

Valoarea aplicativă a lucrării: Evoluția în plan politic, militar și administrativ a elitelor ștefaniene are un larg spectru de aplicare, oferind modele viabile și astăzi în pregătirea, selectarea și plasarea în posturile de răspundere de diferit nivel, dar mai ales în cele superioare de stat din Republica Moldova, în găsirea unor soluții de durată în raporturile dintre lideri și elite, între conducători și subalterni.

Implementarea rezultatelor științifice: Pregătirea lucrărilor de sinteză, manualelor și cursurilor universitare și în construcția de stat.

Cuprins


1. ELITELE ȘTEFANIENE ÎN INVESTIGAȚII ȘI SURSE ISTORICE: REZULTATE ȘI OBIECTIVE DE CERCETARE
 • 1.1. Analiza istoriografică a investigației
 • 1.1.1.Istoriografia de la începutul anilor ʼ80 ai sec. al XIX-lea - până în 1947..15
 • 1.1.2.Istoriografia în perioada regimului totalitar (1947-1989/1991)
 • 1.1.3.Istoriografia în perioada 1990/1991-2015
 • 1.2. Izvoarele istorice ale cercetării
 • 1.3.Concluzii la Capitolul 1

2. STRUCTURI ȘI MEDII DE FORMARE ȘI AFIRMARE ALE ÎNALȚIILOR DEMNITARI AI LUI ȘTEFAN CEL MARE
 • 2.1.Structuri, categorii ale înalților demnitari și domeniile lor de activitate
 • 2.2.Mediile de formare ale înalților dregători
 • 2.3.Concluzii la Capitolul 2

3. MARII DEMNITARI ÎN PRIMA PERIOADĂ A DOMNIEI (1457-1471)
 • 3.1.Marea boierime în acțiunea de luare a tronului de către Ștefan vodă
 • 3.2.Politica de compromis și echilibrul de puteri la începutul domniei
 • 3.3.Înalții demnitari în primii ani de domnie a lui Ștefan cel Mare (1457-1467)
 • 3.4.Cosigilarea ca formă a continuării politicii de compromis
 • 3.5.Apogeul contradicțiilor marii boierimi cu domnia (1467-1471)
 • 3.6.Figuri reprezentative (studii de caz) 3.6.1.Manuil Grecul (?-1467)
 • 3.6.2.Vlaicul (?-1484)
 • 3.7.Concluzii la Capitolul 3

4. MARII DEMNITARI ÎN A DOUA PERIOADĂ A DOMNIEI (1471-1486)
 • 4. 1.Revenirea la politica de compromis. Semnificația sintagmei „și copii lui…”
 • 4. 2.Rudele domnești și înrudirile dintre înalții demnitari - temelie a consolidării puterii voievodale
 • 4.3.Înalții dregători în a doua perioadă de domnie a lui Ștefan cel Mare
 • 4.4 Figuri reprezentative (studii de caz) 4.
 • 4.1.Stanciul Marele (?-1479)
 • 4.4.2.Ignatie Iuga (?-1490)
 • 4.5.Concluzii la Capitolul 4


5. MARII DEMNITARI ÎN A TREIA PERIOADĂ A DOMNIEI (1486-1504)
 • 5.1.Relațiile lui Ștefan cel Mare cu sfetnicii și dregătorii săi (schimbare de tactică și atitudine)
 • 5.2.Înalții demnitari în a treia perioadă de domnie a lui Ștefan cel Mare
 • 5.3.Figuri reprezentative (studii de caz)
 • 5.3.1.Duma al lui Vlaicul (?-1502)
 • 5.3.2.Luca Arbure (?-1523)
 • 5.3.3.Coste Posadnic (?- ante1528)
 • 5.4.Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI