Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Procesele de relaxare ale purtătorilor de sarcină de neechilibru în structuri semiconductoare de volum şi cuantificate dimensional


Autor: Dobîndă Igor
Gradul:doctor în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2016
Conducători ştiinţifici: Sveatoslav Moscalenco
doctor habilitat, Institutul de Fizică Aplicată
Dneprovskii Vladimir
dr. hab. în şt. fiz.-mat., prof. univ., USM “ M. Lomonosov”,Rusia
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în rusă
Adobe PDF document1.02 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 2.49 Mb / în rusă
172 pagini


Cuvinte Cheie

GaSe, exciton, împrăştiere, plasma electron-gol, renormarea benzii energetice interzise, interacţiunea de schimb şi de corelare, tranziţia Mott, GaAs, groapă cuantică, cinetica spectrului de fotoluminescenţă (FL), CdSe, punct cuantic, nivele de cuantificare spaţială, transmisie diferenţială, spectrul de excitare a FL, metoda de pompare-sondare, impulsuri de lumină ultrascurte

Adnotare

Teza este scrisă în limba rusă şi include introducere, cinci capitole, concluzii generale, recomandări şi lista lucrărilor citate. Lucrarea conţine 172 pagini de text, 49 figuri, 8 tabele şi bibliografie din 280 lucrări.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice (7 articole, 5 materiale ale comunicărilor ştiinţifice şi 7 teze la conferinţe), din care 3 lucrări au fost publicate fără coautori.

Domeniul de cercetare: fizica şi tehnologia materialelor.

Scopul lucrării constă în studierea proceselor de relaxare ale purtătorilor de sarcină de neechilbru (PSN) în cristalul de GaSe la nivele mici şi mijlocii de excitare optică cât şi la nivele înalte de excitare în cazul plasmei în GaSe, a plasmei în gropile cuantice de tip GaAs/AlGaAs şi a punctelor cuantice CdSe/ZnS.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: pentru prima dată a fost înregistrat fenomenul de recombinare radiativă Anger cu participarea a doi excitoni indirecţi în cristalul GaSe fără participarea fononului. În cazul studierii FL plasmei a fost elaborată o metodă originală de desfăşurare a spectrelor în timp. A fost evidenţiat un mecanism nou de evoluţie cinetică a spectrului de FL din benzile directă şi indirectă legat cu procesele de termalizare ale PSN. El constă în transformarea treptată a mecanismului de împrăştiere electron-electron în cel de împrăştiere exciton-exciton atunci când electronii şi golurile se leagă formând excitoni. Au fost măsurate timpurile caracteristice ale atenuării FL. Pentru prima dată au fost calculate constantele proceselor de împrăştiere electron-electron şi exciton-exciton în cristalul GaSe. A fost calculată concentraţia perechilor electron-gol necesară pentru realizarea tranziţiei Mott în cristalul GaSe. Prin măsurători directe ale emisiei stimulate a plasmei electron-gol de neechilibru în groapa cuantică de tip GaAs pentru prima dată a fost înregistrată evoluţia în timp după momentul excitării deplasării în regiunea roşie a spectrului cu 34 meV a marginii benzii interzise apoi reîntoarcerea ei după un interval de 150 picosecunde în poziţia normală atunci când concentraţia perechilor electron-gol a scăzut datorită recombinării. Pentru prima dată în punctele cuantice de tip CdSe/ZnS a fost înregistrată încetinirea procesului de relaxare a electronilor pe nivelele de cuantificare atunci când concentraţia lor iniţială este mare.

Probleme ştiinţifice soluţionate: Au fost evidenţiate mecanisme noi de relaxare a PSN în cristalul GaSe la diferite nivele de excitare. A fost evidenţiat fenomenul de deplasare în timp pe scara energetică a marginii benzii energetice interzise şi reîntoarcerea ei în starea normală în dependenţă de concentraţia purtătorilor de sarcină în gropile cuantice de tip GaAs/AlGaAs. A fost evidenţiată relaxarea rapidă fără participarea fononilor a electronilor fierbinţi excitaţi în punctele cuantice de tip CdSe/ZnS şi menţinerea procesului de relaxare în cazul concentraţiilor înalte de perechi electron-gol.

Obiectivele cercetării sunt procesele de relaxare a PSN în cristalele GaSe, în gropile cuantice de tip GaAs şi în punctele cuantice de tip CdSe/ZnS.

Semnificaţia teoretică: Au fost obţinute un şir de rezultate principial noi, importante pentru perceperea proceselor de relaxare a PSN în cristalele de volum şi în structurile cu cuantificare spaţială. De asemenea a fost evidenţiată influenţa proceselor de relaxare a PSN de înaltă densitate asupra proprietăţilor optice ale structurilor semiconductoare.

Implementarea şi semnificaţia aplicativă a lucrării: Rezultatele acestei cercetări pot fi întrebuinţate la crearea elementelor obturatoare optice pe baza fenomenului de „reflecţie plasmică” cât şi a elementelor optice de comutare care dau posibilitatea de a forma impulsuri ultrascurte de lumină cu parametrii determinaţi în regiunea frecvenţelor teraherţiene. O alta posibilitate de implementare este crearea absorbantelor cu saturare şi a modulatorillor optici atât pentru sincronizarea pasivă şi activă a modelor în laserele compacte bazate pe corpurile solide.