Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul sistemului național de transplant


Autor: Codreanu Igor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Oleg Lozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Adrian Tănase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Teza

CZU 614.2: 616-089.843

Adobe PDF document 5.03 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

sistem de transplant, donator, organe, ţesuturi, celule, sistem informaţional automatizat, registru de transplanturi, sistem de securitate.

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 175 pagini de text electronic şi constă din: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă şi engleză, bibliografie cu 184 de referinţe, 49 figuri, 30 de tabele și 7 anexe, 134 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate naționale și internaționale, inclusiv 3 fără coautori şi 17 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu: Medicină Socială şi Management.

Scopul: argumentarea științifică a direcţiilor de organizare şi dezvoltare strategică a Sistemului Național de Transplant pentru asigurarea funcţionării şi eficientizarea serviciilor prestate populaţiei.

Obiectivele lucrării: analiza experienței internaționale în organizarea și dezvoltarea sistemelor de transplant, evaluarea tendințelor și impactului asupra sistemului național; elaborarea principiilor metodologice de organizare, funcționare și dezvoltare a sistemului de transplant în Republica Moldova; examinarea și aprecierea gradului de fezabilitate a cadrului legal în domeniul transplantului prin analiza comparativă a legislaţiei naţionale şi internaţionale; evaluarea componentelor şi identificarea direcțiilor de optimizare a sistemului de transplant; elaborarea și implementarea Sistemului Informaţional Automatizat „Transplant” în vederea organizării şi supravegherii activităţilor de donare și transplant pe întregul teritoriu al Republicii Moldova; evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor lucrătorilor medicali privind donarea și transplantul de organe, țesuturi și celule; evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor populației generale privind donarea și transplantul; analiza şi argumentarea direcţiilor de organizare şi dezvoltare strategică a sistemului de transplant.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul reprezintă o cercetare complexă şi interdisciplinară a sistemului de transplant. În premieră, sistemul de transplant a fost studiat ca parte integrantă a serviciilor medicale oferite populaţiei şi a implicaţiilor sociale, medicale şi legale. Pe parcursul realizării acestui studiu au fost analizate opţiunile care ar permite o îmbunătăţire a organizării şi funcţionării sistemului de transplant, inclusiv modificările în legislaţie, alocarea resurselor financiare şi umane, asigurarea calităţii şi siguranţei procedurilor de transplant etc.

Problema soluţionată în teză constă în analiza modelelor de organizare a sistemelor de transplant şi argumentarea ştiinţifică a direcţiilor de organizare şi dezvoltare strategică a Sistemului Național de Transplant, pentru a asigura funcţionarea şi eficientizarea serviciilor prestate populaţiei.

Semnificaţia teoretică a studiului. Rezultatele cercetării vor servi în calitate de dovezi științifice în argumentarea politicilor şi programelor de dezvoltare a serviciilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în furnizarea argumentelor, dovezilor și materialelor necesare pentru elaborarea, ajustarea și dezvoltarea cadrului normativ și instituțional cu privire la donarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele сercetării au fost utilizate la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de transplant și ajustarea legislației la acquis-ul comunitar, inclusiv la modificarea Legii privind transplantul de organe, țesuturi și celule și la elaborarea Programului național de transplant. În scopul monitorizării tuturor activităților în domeniul transplantului, cu ajutorul SIA „Transplant” a fost implementată conectarea în timp real a instituţiilor medico-sanitare în care se realizează prelevarea, codificarea, conservarea, alocarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule cu Agenţia de Transplant.

Cuprins


1. ANALIZA SISTEMELOR DE TRANSPLANT
 • 1.1.Donarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule la nivel European
 • 1.2. Analiza cadrului legislativ în domeniul donării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule în Europa
 • 1.3. Istoricul dezvoltării sistemului de transplant în Republica Moldova
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1
39 2. MATERIAL și METODE
 • 2.1. Metodologia de cercetare
 • 2.2. Ipoteză cercetării
 • 2.3. Eșantioane
 • 2.4. Procesarea datelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. FEZABILITATEA SISTEMULUI DE TRANSPLANT DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Organizarea şi componentele sistemului de transplant din Republica Moldova
 • 3.2. Evidenţa şi supravegherea activităţilor de donare şi transplant. Rolul Sistemului Informaţional Automatizat „Transplant”
 • 3.3.Analiza cadrului legislativ în domeniul donării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule în Republica Moldova
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR, ATITUDINILOR ȘI PRACTICILOR PRIVIND DONAREA ȘI TRANSPLANTUL. ANALIZA ȘI ARGUMENTAREA DIRECȚIILOR DE ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE STRATEGICĂ A SISTEMULUI DE TRANSPLANT
 • 4.1. Evaluarea percepției lucrătorilor medicali privind donarea și transplantul de organe, țesuturi și celule
 • 4.2.Estimarea gradului de informare și atitudinii populației generale față de donarea și transplantul de organe, țesuturi și celule
 • 4.3.Rezultatele de corelație între donarea organelor și fenomenele investigate
 • 4.4. Plan strategic de dezvoltare a sistemului național de transplant
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE