Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Emiterea, efectele juridice și controlul legalităţii actelor administrative şi faptelor asimilate lor


Autor: Cojocaru Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ştefan Belecciu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 343.35(043.5)

Adobe PDF document 1.40 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

administraţie publică, act administrativ, act administrativ de autoritate, act administrativ de gestiune, act administrativ jurisdicţional, fapt administrativ, operaţiuni administrative, procedură administrativă, legalitatea actului administrativ, oportunitatea actului administrativ, controlul actelor administrative

Adnotare

Structura tezei: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 126 titluri, de pagini text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: dreptul administrativ.

Scopul lucrării rezidă în studierea comparativă a conceptelor doctrinare, a legislaţiei naţionale a legislaţiei altor state privind actele administrative, modul de elaborare, adoptare sau emitere şi executare a acestora şi conceptul, clasificarea şi trăsăturile caracteristice faptelor şi operaţiunilor administrative. Obiectivele cercetării: evidenţierea aspectelor teoretice şi practice ale problemelor ce ţin de actele şi faptele administrative, în semnalarea lacunelor existente în legislaţie şi în oferirea unor soluţii eficiente, care ar fi în concordanţă cu normele internaţionale şi ar corespunde prevederilor legislative din statul nostru. Optimizarea cadrului legislativ privind elaborarea, adoptarea/emiterea şi executarea actelor administrative reprezintă o premisă în constituirea unei proceduri administrative necontencioase coerente.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea conţine o analiză ştiinţifică profundă a actelor şi faptelor administrative, a caracteristicilor specifice acestora; o cercetare a formei şi procedurii de emitere a actelor administrative, a efectelor juridice, a controlului de legalitate, oportunitate şi eficienţă a actelor administrative.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în fundamentarea ştiinţifică a aspectelor teoretice şi practice ale problemelor ce ţin de actele şi faptele administrative asimilate lor, fapt care permite teoreticienilor, precum şi practicienilor identificarea lacunelor existente în legislaţie în domeniul asigurării legalităţii actelor administrative, precum şi regimului juridic al faptelor administrative asimilate actelor administrative, în vederea oferirii unor soluţii eficiente în domeniul asigurării legalităţii în procesul de elaborarea, adoptarea/emiterea şi executarea a actelor administrative, care ar fi în concordanţă cu normele internaţionale şi ar corespunde prevederilor legislative naţionale.

Semnificaţia teoretică. Constă în faptul că, concluziile şi opiniile obţinute în rezultatul studiului realizat, expuse în teza de doctorat vor putea aduce un aport benefic în cunoaşterea mai profundă a sistemului de administraţie publică a Republicii Moldova, la general, precum şi a formei principale de activitate a organelor administraţiei publice – elaborarea adoptarea/emiterea şi executarea actelor administrative, în special.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în propunerile şi recomandările pe care le conţine, îşi vor aduce un aport benefic la efortul autorităţilor statale de a ralia legislaţia Republicii Moldova la standardele europene, în vederea îmbunătăţirii calităţii legislaţiei în sfera administrării şi în domeniul procedurii administrative necontencioase.

Implementarea rezultatele ştiinţifice pot fi transpuse în legislaţia în vigoare, precum şi în activitatea practică a autorităţilor reprezentative ale statului, a administraţiei publice centrale şi locale, în vederea consolidării rolului acestora în dezvoltarea democraţiei participative în cadrul statului.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIL ASIGURĂRII LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE ŞI FAPTELOR ASIMILATE LOR
 • 1.1. Interesul doctrinar faţă de problema emiterii, efectelor juridice și controlului legalității actelor administrative și faptelor asimilate lor în republica moldova și românia
 • 1.2. Abordarea ştiinţifică a emiterii, efectelor juridice și controlului legalității actelor administrative și faptelor asimilate lor în literatura juridică străină
 • 1.3 Concluzii la capitolul I

2. ELABORAREA ŞI PROCEDURA EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV
 • 2.1. Sfera și definirea actelor administrative
 • 2.2. Clasificarea actelor administrative
 • 2.3. Deosebirea dintre actul administrativ și celelalte acte juridice
 • 2.4. Condiţii de valabilitate ale actelor administrative
 • 2.5.Faptele şi operaţiunile administrative
 • 2.6. Procedura emiterii sau adoptării actelor administrative
 • 2.7. Legalitatea și oportunitatea actelor administrative
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. EFECTELE JURIDICE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE
 • 3.1. Intrarea în vigoare, executarea, întinderea efectelor şi ieşirea din vigoare a actelor administrativE
 • 3.2. Anularea actelor administrative
 • 3.3. Revocarea actelor administrative
 • 3.4. Suspendarea actelor administrative
 • 3.5. Modificarea, completarea şi prorogarea actelor administrative
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR ŞI FAPTELOR ADMINISTRATIVE
 • 4.1 Necesitatea, rolul, scopul şi motivaţia controlului
 • 4.2. Criterii de clasificare şi formele de control aplicate
 • 4.3. Condiţiile de eficienţă şi finalizarea controlului actelor şi faptelor administrative
 • 4.4. Faptele administrative asimilate prin legea contenciosului administrativ actelor administrative supuse controlului de legalitate
 • 4.5.1. Refuzul de a satisface o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege
 • 4.5.2. Tăcerea serviciului public administrativ
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

COCNCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI