Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public


Autor: Florea Dumitrița-Nicoleta
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 341.1/.8(043.3)

Adobe PDF document 1.63 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

normă juridică internaţională, ordine juridică internaţională, colaborare bilaterală, colaborare multilaterală, codificare, aplicarea în timp și spațiu a normelor, aplicarea dreptului internațional în dreptul intern, aplicarea de bună voie a normelor de către state.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 190 titluri. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 10 articole publicate în reviste de specialitate din România şi Republica Moldova.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări este dreptul internaţional și european public.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării rezidă în cercetarea multiaspectuală a particularităților creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public privită sub aspect teoretic şi practic, și, subsecvent, identificarea impedimentelor în calea asigurării unei ordini juridice internaționale viabile. Obiectivele tezei sunt: identificarea ordinii juridice internaționale ale cărei elemente esențiale sunt: procesul de elaborare și procesul de aplicare de către state a normelor de drept internațional public; determinarea modului în care statele participă la procesul de creare a normelor internaţionale, prin evidenţierea celor două coordonate clare, respectiv colaborarea bilaterală şi multilaterală a statelor; analiza procesului de aplicare a normelor juridice internaţionale de către state; stabilirea limitelor aplicării în timp şi spaţiu a normelor juridice internaţionale; identificarea consecințelor ce survin pentru statele ce nu aplică conținutul prescripțiilor normative internaționale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezultă din prezentarea în premieră în domeniul de cercetare autohtonă a problematicii creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional, din evidențierea și sistematizarea formelor de participare a statelor în procesul de constituire și consolidare a ordinii juridice internaționale cu argumentarea unor propuneri de perfecționare a cadrului normativ internațional în domeniu.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în fundamentarea științifică și prezentarea completă și obiectivă, în premieră, a particularităților creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public prin elaborarea instrumentariului juridic de apreciere a aportului adus de state la dezvoltarea progresivă a dreptului internațional și, prin urmare, la consolidarea ordinii juridice internaționale, fapt ce permite clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a carențelor existente în sistemul internațional, respectiv, permite înaintarea soluțiilor concrete pentru lichidarea lacunelor, contribuind în ultimă instanță la perfecționarea și eficientizarea sistemului dreptului internațional.

Semnificaţia teoretică a lucrării este determinată de întâietatea și complexitatea studiului realizat la subiectul participării exclusive a statelor în procesul de creare și aplicare a normelor de drept internațional, în teză fiind abordate cele mai relevante opinii și concepții expuse în doctrina autohtonă și cea străină.

Valoarea aplicativă: Considerăm că această teză va prezenta un suport pentru cercetările ulterioare şi pentru formularea de noi teorii privind rolul pe care ar trebui să-l aibă statele în aplicarea şi respectarea acestor norme în condiţiile schimbărilor permanente ale configuraţiei ordinii juridice internaţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor din cadrul prezentei teze, concluziile reprezintă o bază pentru elaborarea recomandărilor şi acţiunilor practice ale societăţii ştiinţifice şi organismelor internaţionale în gestionarea relaţiilor internaţionale şi asigurarea cooperării internaţionale. Din aceste considerente, lucrarea îşi identifică potenţialul cititor în rîndurile studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi a practicienilor.

Cuprins


1. REFLECȚII NORMATIVE ȘI DOCTRINARE ÎN MATERIA CREĂRII ȘI APLICĂRII DE CĂTRE STATE A NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC
 • 1.1. Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor dreptului internațional public în contextul investigațiilor științifice
 • 1.2. Cadrul normativ în domeniul creării și aplicării normelor de drept internațional de către state
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. SIMBIOZA CONLUCRĂRII STATELOR SUVERANE ȘI POLIVALENȚA CREĂRII NORMELOR JURIDICE INTERNAŢIONALE – EXPRESIE A ORDINII JURIDICE INTERNAȚIONALE
 • 2.1. Natura juridică a ordinii juridice internaționale
 • 2.2. Procesul de formare convențională a dreptului internațional
 • 2.2.1. Colaborarea multilaterală a statelor în procesul de creare a normelor juridice internaţionale
 • 2.2.2. Colaborarea bilaterală a statelor la formarea şi dezvoltarea dreptului internaţional
 • 2.3. Participarea statelor la formarea extraconvenţională a normelor dreptului internaţional
 • 2.3.1. Moduri de formare spontană a dreptului internațional
 • 2.3.2. Moduri de formare voluntară a normelor de drept internațional public
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROCESUL DE APLICARE DE CĂTRE STATE A NORMELOR DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
 • 3.1. Efectele tratatelor internaționale. Aplicarea lor în spațiu și timp
 • 3.2. Aplicarea dreptului internaţional în dreptul intern al statelor
 • 3.3.Aplicarea normelor juridice internaţionale de bună voie de către state. Măsuri de constrângere
 • 3.4. Rolul justiţiei internaţionale în aplicarea normelor de drept internaţional
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI