Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova


Autor: Rachier Vasile
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Sobor
doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română

Teza

CZU 620.9:004 (478) (043.2)

Adobe PDF document 14.35 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

metoda atlasului vântului, potențial teoretic și tehnic, centrală electrică eoliană

Adnotare

Structura lucrării: Lucrarea conţine o introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 114 titluri şi include 5 anexe, 142 pagini, 57 figuri, 32 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – ştiinţe tehnice.

Scopul tezei: evaluarea potenţialului energetic eolian şi crearea suportului informaţional pentru valorificarea acestuia, care va servi drept referinţă la amplasarea eventualelor Centrale Electrice Eoliene (CEE) şi va justifica includerea energiei eoliene în circuitul economic naţional al RM.

Obiectivele lucrării: Studiul şi identificarea unei metodologii adecvate pentru evaluarea potenţialului energetic eolian al RM; procesarea datelor istorice despre vânt; calculul hărţilor vitezei şi densităţii de putere a vântului în baza cărora a fost identificat potenţialului eolian şi estimată producția unei eventuale CEE.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Cercetările teoretice şi practice au permis să răspundem la două întrebări inevitabile, care apar la încercarea de a dezvolta energetica eoliană într-o regiune: „Care este potenţialul teoretic, tehnic și electric eolian al RM?” şi „Cum este repartizat acest potenţialul pe teritoriul RM?”

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Constă în determinarea resurselor eoliene ale RM, fapt ce permite elaborarea Atlasului Resurselor Energetice Eoliene ca sursă de informații pentru luarea deciziilor privind dezvoltarea capacităților de producere a electricității regenerabile.

Importanţa teoretică. Teza aduce contribuţii științifice într-un domeniu nou, de interes – prezentând un algoritm teoretico-practic de evaluare a potenţialului energetic eolian al unei regiuni sau al unui amplasament. S-a propus metodologia și algoritmul de calcul a potențialului tehnic eolian în baza hărților digitale ale densității de putere.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-a demonstrat aplicabilitatea Metodei Atlasului Vântului în condiţiile RM, a fost determinat potenţialul tehnic eolian al RM și generate hărţile vitezei şi densităţii de putere a vântului la înălţimea de 50 şi 100 m. Rezultatele au fost validate prin metoda comparării valorilor calculate cu cele măsurate. S-a estimat producția unei eventuale CEE.

Rezultatele științifice ale tezei sunt aplicabile în procesele de dezvoltare a proiectelor eoliene, efectuarea studiilor de fezabilitate, luarea deciziilor la nivel local sau central cu privire la valorificarea energiei eoliene, precum și în calitate de suport didactic pentru cursurile din domeniul surselor regenerabile.

Cuprins


1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ESTIMAREA POTENŢIALULUI ENERGETIC EOLIAN PE PLAN NAŢIONAL ŞI MONDIAL
 • 1.1. Noţiuni generale despre originea şi caracteristicile vântului
 • 1.2. Primele încercări în elaborarea Cadastrului energetic eolian al Republicii Moldova
 • 1.3. Estimările Universităţii Tehnice a Moldovei vis-a-vis de potenţialul energetic eolian al Republicii Moldova
 • 1.4. Estimările Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu privire la potenţialul energetic eolian al Republicii Moldova
 • 1.5. Atlasul European al Vântului – prima lucrare amplă la nivel internaţional în domeniu
 • 1.6. Scopul general al tezei şi sarcinile necesare de realizat
 • Concluzii la capitolul 1

2. METODE ŞI SOFTWARE PENTRU EVALUAREA POTENŢIALULUI EOLIAN
 • 2.1. Introducere
  • 2.2. Metode de evaluare a potenţialului energetic eolian - o privire de ansamblu
  • 2.2.1. Metode de evaluare a potenţialului energetic eolian folosind datele măsurărilor la suprafaţa solului
  • 2.2.2. Metode de evaluare a potenţialului energetic eolian folosind bazele de date despre vânt disponibile la nivel mondial
  • 2.2.3. Clasificarea metodologiilor avansate de evaluare a potenţialului energetic eolian.
  • 2.2.4. Metodologii avansate de evaluare a potenţialului energetic eolian
  • 2.2.5. Software ce permit evaluarea potenţialului energetic eolian la microscară şi amplasarea parcurilor eoliene
 • 2.3. Metodologiile Atlasului Vântului şi software-ul Wind Atlas Analysis and Application Progr
  • 2.3.1. Introducere
  • 2.3.2. Esenţa Metodei Atlasului Vântului
  • 2.3.3. Metoda Atlasului Vântului: etapa de analiză a datelor despre vânt
  • 2.3.4. Metoda Atlasului Vântului: etapa aplicării pentru prezicerea vântului
  • 2.3.5. Modelul rugozităţilor suprafeţei terenului
  • 2.3.6. Modelul umbririi create de obstacole
  • 2.3.7. Limitări şi erori ale Metodei Atlasului Vântului
 • 2.4. Aplicabilitatea Metodei Atlasului Vântului la Evaluarea Resurselor Energetice Eoliene ale Republicii Moldova
 • Concluzii la capitolul 2

3. PROCESAREA ŞI ANALIZA DATELOR ISTORICE DESPRE VÂNT
 • 3.1. Evoluţia Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova.
 • 3.2. Ce este procesarea datelor despre vânt
 • 3.3. Informaţii despre vânt disponibile în Republica Moldova
 • 3.4. Descriere succintă a staţiilor meteorologice din Republica Moldova
 • 3.5. Rezultatele procesării datelor primare despre vânt
 • Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA ŞI VALIDAREA POTENŢIALUL ENERGETIC EOLIAN AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Noţiuni introductive
 • 4.2. Algoritmul calculării hărţilor vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere
  • 4.2.1.Hărţile prezise ale vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere pentru regiunea de nord la înălţimea de 50 şi 100 m
  • 4.2.2.Hărţile prezise ale vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere pentru regiunea centru la înălţimea de 50 şi 100 m
  • 4.2.3.Hărţile prezise ale vitezei medii anuale a vântului şi densităţii de putere pentru regiunea de sud la înălţimea de 50 şi 100 m
 • 4.3. Potențialul electric eolian al Republicii Moldova
  • 4.3.1. Clasele turbinei eoliene
  • 4.3.2. Clasificarea teritoriului în funcție de viteza medie anuală a vântului
  • 4.3.3. Clasificarea teritoriului în funcție de densitatea de putere eoliană
  • 4.3.4. Potențialul tehnic eolian în termeni de densitate de putere
  • 4.3.5. Potențialul tehnic eolian în termeni de putere electrică instalată
 • 4.4. Validarea evaluării potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova
  • 4.4.1. Metode de validare
  • 4.4.2. Validare potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova
 • Concluzii la capitolul 4

5.UTILIZAREA REZULTATELOR EVALUĂRII POTENŢIALULUI EOLIAN PENTRU DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE ELECTRICE EOLIENE
 • 5.1. Noţiuni generale
 • 5.2. Principalii paşi în implementarea Centralelor Electrice Eoliene în Republica Moldova
 • 5.3. Identificarea şi selectarea amplasamentului cu potenţial eolian pronunţat şi poziţionarea preliminară a turbinelor eoliene
 • 5.4. Caracteristicile principale ale turbinei eoliene şi modelarea acestora
 • 5.5. Rezultate obţinute
 • Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI