Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Poluarea ecosistemului urban Tiraspol și modalități de reducere a ei


Autor: Niculiţa Gheorghi
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Dediu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Consultant ştiinţific: Valentin Bobeică
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 630*18:504.054(478)(043.2)

Adobe PDF document 2.35 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

urban, urbanizare, ecosistem, complex teritorial natural, substanţe poluante, adsorbţie, situaţie ecologică, problemă ecologică, impact ecologic, metale grele, radionuclizi

Adnotare

Structura lucrării: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 162 titluri, 140 pagini, 11 anexe, 15 figuri, 41 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 30 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: urban, urbanizare, ecosistem, complex teritorial natural, substanţe poluante, adsorbţie, situaţie ecologică, problemă ecologică, impact ecologic, metale grele, radionuclizi. Domeniul de studiu: 166.01 – Ecologie.

Scopul cercetării constă în estimarea stării ecologice în urba Tiraspol prin evidenţierea surselor de poluare, migraţia substanţelor poluante: sursă – atmosferă – sedimentare – scurgere de suprafaţă – acumularea în sol – migraţia în organele morfologice ale plantelor, acumularea în ţesuturile plantelor – influenţa asupra sănătăţii populaţiei.

Obiectivele cercetării: evidenţierea principalelor surse de poluare a mediului urbanTiraspol prin inventarierea unităţilor industriale din limitele lui; stabilirea gamei de substanţe poluante şi volumul de emisii în aerul atmosferic; organizarea stațiilor de colectare a sedimentelor de pulberi în raionul investigat, determinarea cantităţii de pulberi sedimentaţi pe teritoriul întreprinderilor investigate într-o unitate de timp, analiza chimică a pulberilor şi determinarea fenolului adsorbit de către particulele de praf, determinarea influenţei aerosolului sedimentat asupra calităţii apelor scurgerii de suprafaţă; studiu asupra răspândirii radionuclizilor în limitele şi împrejurimile municipiului Tiraspol, dinamica stării sănătăţii populaţiei; elaborarea măsurilor de ameliorare a stării ecologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată cercetările efectuate au fost axate pe studierea procesului de poluare a mediului urban prin prisma principiului continuităţii, al răspândirii de substanţe poluante prin intermediul spaţiului aerian, care sunt improprii lui, fiind supuse proceselor fizice şi chimice, până la urmă – sedimentate pe suprafaţa subiacentă. Prezenţa lor a fost depistată în componenţa chimică a apelor scurgerii de suprafaţă, care se formează în urma căderii precipitaţiilor atmosferice, prin migraţie spre arterele fluviale. A fost demonstrat faptul că substanţele poluante sedimentate se acumulează în stratul de sol şi participă la procesul de formare a calităţii lui. Investigaţiile efectuate au marcat următorul segment de migraţie al lor – în elementele morfologice ale arborilor care înverzesc spaţiul urban.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: constă în evidenţierea rolului componentelor infrastructurii economice a unui oraş industrializat asupra stării ecologice a mediului înconjurător. În fiecare din sferele naturale substanţa poluantă intră în contact cu componentele lor, în condiţii specifice lor îşi găseşte locul, determinând calitatea mediului ambiant.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în justificarea legăturilor indisolubile dintre sferele naturale, care se caracterizează nu numai ca receptori de substanţe poluante, ci şi ca medii de transformare a acestora, uneori în substanţe mai nocive. În lucrare se demonstrează că sferele naturale sunt medii de deplasare – migrare a substanţelor poluante de origine antropică, iar schimbările calitative, în urma prezenţei lor, duc la înrăutățírea calităţii mediului ambiant şi influenţează negativ asupra sănătăţii populaţiei. Rezultatele investigaţiilor ne demonstrează faptul că pentru menţinerea echilibrului ecologic în învelişul geografic trebuie de menţinut condiţii optimale în toate sferele geografice.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele obţinute pot contribui la amplasarea teritorială a infrastructurii orăşeneşti. În condiţiile perioadei de trecere la economia de piaţă şi perspectivei de reconstrucţie a economiei ţării prin crearea de noi întreprinderi, este important de a cunoaşte consecinţele de perspectivă ecologică a fiecăror tipuri de întreprinderi, ţinând cont de condiţiile naturale, de specificul de producţie şi materialele utilizate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele obţinute au fost prezentate la Secţia ocrotirii naturii din or. Tiraspol, unde au fost utilizate la elaborarea “Programului de ameliorare a situaţiei ecologice din Tiraspol”, inclusiv şi a uzinei „Moldavizolit”.

Cuprins


1. EVALUAREA STĂRII MEDIULUI ÎN SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE MUNICIPALE CA PROBLEMĂ A ECOLOGIEI URBANE
 • 1.1. Problemele actuale ale ecologiei urbane
 • 1.2. Specificul poluării aerului atmosferic și a apelor de suprafață în sistemul ecourba
 • 1.3. Dinamica schimbării calității solului în sistemul ecourban
 • 1.4. Landşaftele tehnogene. Tehnogeneza. Modificarea antropo-tehnogenă
 • 1.5. Nivelul de cercetare a situației ecologice urbane în RM
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL DE STUDIU ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica fizico - geografică a raionului investigat
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.2.1 Metode de teren. Colectarea probelor de sol, litieră şi scoarţa de copac
 • 2.2.2 Metodele de cercetare în laborator
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CALITATEA INTEGRATĂ A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR A MUNICIPIULUI TIRASPOL
 • 3.1. Dinamica poluării atmosferei în perioada a.1988 – 2010
 • 3.2. Analiza ecologică a unor întreprinderi în perioada 1988-1992
 • 3.3. Dinamica stării ecologice a atmosferei în perioada a.a.1990 – 2014
 • 3.4. Sursele de poluare, calitatea apelor şi utilizarea lor
 • 3.5. Sănătatea populaţiei în m. Tiraspol şi UAT din stînga Nistrului
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3
4. EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC AL EMISIILOR DE LA ÎNTREPRINDEREA „MOLDAVIZOLIT
 • 4.1. Poluarea aerosolică a sistemului ecourban
 • 4.2. Influenţa aerosolului sedimentat asupra calităţii apelor de suprafaţă și a solului
 • 4.3. Metalele grele în componentele mediului urban
 • 4.4. Nivelul poluării geochimice a sistemului ecourban cu Cs-137
 • 4.5. Influenţa emisiilor nocive din atmosferă asupra vegetaţiei
 • 4.6. Modalități de reducere a poluării
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE