Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporană


Autor: Guţu Silvia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU 811.133.1'255.4(043.3)

Adobe PDF document 2.45 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

text, intertextualitate, inter-referenţialitate, referent interforic, lecturămultiplă, lectură intertextuală, competenţă intertextuală, actualizator al lecturii multiple, intertextem, nucleu radiant, plurivectorialism intertextual, intertext prim(ar)/secund(ar), intertext în amonte/în aval

Adnotare

Structural teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (273 de titluri), anexe, 158 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute la tema tezei sunt reflectate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu este teoria textului şi a lecturii multiple, situată la confluenţă lingvisticii textului, semioticii, hermeneuticii, esteticii receptării şi teoriei lecturii.

Scopul şi obiectivele propuse rezidă în formularea unei paradigme teoretice în baza sintezei direcţiilor semio-lingvistice, bazate preponderent pe noţiunile de „text” şi „lectură” şi elaborarea unui model de lectură multiplă a textului, stăruind pe realizarea lingvistică a mecanismului plurivectorial al dialogismului intertextual, actualizat, la nivel de formă şi/sau conţinut prin intertexteme.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea propune o viziune integratoare, care explică, din perspectivă semio-lingvistică, trei poziţii: primo, dialogismul text – text, actualizat în cadrul spaţiului intertextual; secundo, relaţia text – lector, instituită în procesul de construire a sensului multiplu; tertio, complementaritatea explicare – comprehensiune – interpretare, stabilită în timpul interlecturii. Modelul de lectură multiplă a textului pe care-l prezentăm este elaborat pe ideea interacţiunii intertext – text – lector, promovată în teoriile lui M. Riffaterre, U. Eco şi M. Călinescu, dar completată cu elemente de la alţi autori (H. R. Jauss, G. Genette, P. Cornea, S. Dima) şi cu date ce sunt rezultatul propriilor noastre investigaţii asupra fenomenului, cum ar fi: introducerea termenilor de „plurivectorialism intertextual”, „nucleu radiant”, „referent interforic”; identificarea criteriilor de existenţă a intertextemelor; abordarea lecturii intertextuale prin reluarea în spirală; deplasarea accentului de pe lectorul model pe lectorul real.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de investigaţie constă în argumentarea modelului de lectură multiplă a textului, fapt ce a contribuit la explicarea modului în care lectorul reacţionează la parcursurile interpretative circumscrise de către actualizatorii lecturii intertextuale, în vederea comprehensiunii, interpretării şi criticii sensului multiplu al textului.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă se explică prin abordarea interdisciplinară a unor probleme importante de semiotică şi de teorie a lecturii. Considerăm că este semnificativă tentativa noastră de a lărgi domeniul cercetărilor lingvistice prin investigarea unei unităţi care transcende nivelul frastic şi chiar cel textual, adică intertextul. Valoarea aplicativă a prezentei cercetări se certifică prin posibilitatea aplicării concluziilor obţinute la predarea cursurilor de lingvistică, semiotică, hermeneutică şi poetică a textului. Modelul teoretic de lectură multiplă propus ar putea fi adaptat portofoliilor studenţilor de la cursurile respective.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Modelul teoretic elaborat s-a dovedit a fi eficient în analiza textelor incluse în curricula universitare la disciplinele Studii lingvistice moderne, Semiotica textului francez şi Pragmatica textului francez.

Cuprins


1. TEXTUL ÎN CADRUL PARADIGMEI SEMIO-LINGVISTICE MODERNE
 • 1.1. Sinteza abordărilor dome niale ale textului, etapele şi nivelul actual de cercetare
 • 1.2. Reperele definirii semio-lingvistice a textului
 • 1.2.1. Textul ca obiect semiotic
 • 1.2.2. Textul – sistem semiotic verbal
 • 1.2.3. Textul – macrosemn verbal
 • 1.2.3.1. Specificul formal-structural al textului
 • 1.2.3.2. Aspectul semantic al textului
 • 1.2.3.3. Dimensiunea pragmatică a textului
 • 1.3. Abordarea tipologică a textului: principii, criterii, tipuri rezultante
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. INTERTEXTUALITATEA CA FACTOR DECLANŞATOR AL LECTURII MULTIPLE A TEXTULUI
 • 2.1. Categoria intertextualităţii în cadrul sistemului de categorii textuale
 • 2.1.1. Standardele textualităţii: de la coerenţă la situaţionalitate
 • 2.1.2. Standardele transtextualităţii: de la arhitextualitate la intertextualitate
 • 2.2. Aspectele problematice ale definirii intertextualităţii
 • 2.3. Abordarea tipologică a intertextualităţii: principii, criterii, tipuri rezultante
 • 2.4. Relaţiile intertextuale la nivelul structural al textului
 • 2.5. Dimensiunea pragmatică a intertextualităţii
 • 2.5.1. Intertextualitatea din perspectiva scriiturii
 • 2.5.2. Intertextualitatea din perspectiva lecturii
 • 2.6. Intertextualitatea în cadrul paradigmelor lecturii multiple
 • 2.7. Modelul teoretic al lecturii intertextuale
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA SEMANTICO-FUNCŢIONALĂ A ACTUALIZATORILOR LECTURII INTERTEXTUALE
 • 3.1. Actualizarea lecturii intertextuale prin citat
 • 3.1.1. Citatul paratextual
 • 3.1.2. Citatul intratextual
 • 3.2. Actualizarea lecturii intertextuale prin referinţă
 • 3.3. Actualizarea lecturii intertextuale prin aluzie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI