Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare a informaticii


Autor: Teodora Fulea
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 372.800.4(043.2)

Adobe PDF document 1.60 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

tehnologii informaţionale, Curs Multimedia Instructiv, multimedia, hypermedia, hyperspaţiu, biblioteci virtuale, spaţiu de instruire, clase virtuale, tehnologii multimedia, eficienţa procesului de învăţare, educaţie electronică (e-education sau e-learning), sistem inteligent de învăţare (Intelligent Tutoring System), mediu inteligent de învăţare (Intelligent Learning Evironment), clase electronice (Electronic Classes), învăţământ la distanţă în timp real (IDD), aptitudine, competenţă, abilitate, conştientizare, cercetare pedagogică, cercetare pedagogică experimentală, documentare pedagogică, experiment pedagogic, reper epistemologic, tabel analitic, tabel sintetic, evaluare, interpretarea rezultatelor, facilitate, înţelegere, proiectul Realitatea Mixtă (Mixed Reality Project), metoda pregătirii consecutive, metoda pregătirii paralele, metoda corectării consecutive, metoda corectării paralele, metoda corespunderii, metoda analitică, metoda sintezei, metoda ordonări, metoda analizei sintactice, metoda analizei după cuvinte cheie, metoda analizei logice, modul, modul, meniul, structura logică, structura de gestiune a procesului de predare-învăţare, testul Wilcoxon, testul MannWhitney

Adnotare

Lucrarea „Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învătare” este consacrată implementării tehnologiilor informaţionale avansate la elaborarea unui Curs Multimedia Instructiv care oferă posibilitatea însuşirii eficiente şi utilizării în practică a obiectelor multimedia.

În baza modelului CMI “Grafica asistată pe calculator” s-a fundamentat o strategie de implementare a tehnologiilor informaţionale în procesul de predare-învăţare a materiei din domeniul graficii. Astfel s-au creat condiţii pentru o însuşire şi aplicare mai eficientă a conţinuturilor CMI create.

În baza strategiilor fundamentate s-au elaborat lucrări ştiinţifico-didactice: CMI “Grafica asistată de calculator” care conţine seturi de întrebări; sarcini practice, testare; ghid metodic privind elaborarea şi implementarea CMI.

Eficienţa metodicii elaborate şi valoarea ideilor expuse au fost demonstrate experimental.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noi priorităţi în elaborarea tehnologiilor educaţionale
 • 1.1. Obiective psiho-pedagogice şi tehnologii informaţionale
 • 1.2. Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul de predare-învăţare
 • 1.3. Studiu asupra tehnologiilor de elaborare a cursurilor multimedia de instruire
 • 1.4. Retrospectivă tehnologiilor informaţionale utilizate în procesul de învăţământ
 • 1.5. Studiu asupra tehnologiilor informaţionale programate de instruire
 • 1.5.1. Generalităţi
 • 1.5.2. Clasificarea sistemelor de instriure
 • 1.5.3. Metode de învăţare programată
 • 1.6. Tehnologiile realităţii mixte în perspectiva implementării în procesul de predare-învăţare
 • 1.6.1. Realitatea virtuală prin prisma principiului ilustrativităţii
 • 1.6.2. Principiu de funcţionare al sistemului Mixed Reality

CAPITOLUL II. Aplicarea tehnologiilor informaţionale avansate în procesul de elaborare ale cursurilor multimedia
 • 2.1. Aplicarea principiilor didactice ale instruirii din perspectiva implementării tehnologiilor multimedia în predarea învăţarea informaticii
 • 2.1.1. Principiul ştiinţific al instruirii în predarea-învăţarea informaticii prin prisma imple-mentării tehnologiilor multimedia
 • 2.1.2. Principiul accesibilităţii şi principiul ilustrativităţii materiei de studiu
 • 2.1.3. Principiul conştientizării materiei de studiu rezultat din principiile consolidării şi sistematizării cunoştinţelor
 • 2.1.4. Principiul eficienţei activităţii de învăţare
 • 2.1.5. Principiul legăturii teoriei cu practica
 • 2.2. Fundamente teoretico-metodice ale procesului de elaborare ale CMI
 • 2.2.1. Generalităţi
 • 2.2.2. Sugestii despre modelul CMI
 • 2.2.3. Sugestii cu privire proiectarea cursului multimedia instructiv
 • 2.2.3.1. Redarea informaţiei conţinutului CMI
 • 2.2.3.2. Utilizarea exemplelor, prezentarea modelelor multimedia în CMI
 • 2.2.3.3. Proiectarea structurii şi conţinutului cursului multimedia instructiv
 • 2.2.3.4. Structurarea şi integrarea modulelor cursului
 • 2.2.3.5. Organizarea gestiunii lecţiei
 • 2.2.4. Sugestii şi recomandări practice cu privire la elaborarea CMI
 • 2.2.4.1. Utilizarea culorilor
 • 2.2.4.2. Utilizarea imaginilor grafice
 • 2.2.4.3. Aplicarea secvenţelor video
 • 2.2.4.4. Organizarea dialogului
 • 2.2.4.5. Implementarea secvenţelor audio
 • 2.2.5. Sugestii cu aspect psiho-pedagogic
 • 2.3. Sugestii practice privind elaborarea şi utilizarea CMI „Grafica asistată de calculator”
 • 2.3.1. Obiectivele proiectării cursului multimedia instructiv
 • 2.3.2. Algoritmul activităţii de proiectare a CMI
 • 2.3.3. Alegerea soft-ului pentru elaborarea CMI
 • 2.3.4. Actualitatea temei
 • 2.3.5. Proiectarea modulelor CMI „Grafica asistată pe calculator”
 • 2.3.5.1. Obiectivele CMI „Grafica asistată de calculator”
 • 2.3.5.2. Selectarea conţinutului materiei de studiu
 • 2.4. Elaborarea structurii CMI „Grafica asistată pe calculator”
 • 2.5. Începutul sesiunii de lucru cu CMI „Grafica asistată pe calculator
 • 2.6. Aplicarea cursurilor multimedia instructive în învăţământul la distanţă

CAPITOLUL III. Determinarea eficienţei tehnologiilor de predare-învăţare prin implementarea experimentală a cursului multimedia instructiv
 • 3.1. Metodologia cercetării
 • 3.1.1. Obiectivele cercetării pedagogice
 • 3.1.2. Documentarea pedagogică
 • 3.1.3. Elaborarea ipotezei
 • 3.1.4. Verificarea ipotezelor
 • 3.1.5. Analiza datelor obţinute
 • 3. 2. Criterii de evaluare a rezultatelor cercetării
 • 3.2.1. Metode de evaluare
 • 3.2.2. Măsurarea în cercetările pedagogice
 • 3.3. Identificarea conţinutului psiho-pedagogic al mărimilor evaluate
 • 3.4. Interpretarea rezultatelor experimentului ştiinţific
 • 3.4.1. Coeficientul de însuşire
 • 3.4.2. Coeficientul de automatizare
 • 3.4.3. Coeficientul de eficienţă
 • 3.5. Aplicarea tehnicilor statistice pentru interpretarea datelor experimentului
 • 3.5.1. Evaluarea indicilor care exprimă tendinţa centrală
 • 3.5.2. Valori care exprimă indicii variabilităţii
 • 3.5.3. Valori care exprimă indicii de corelaţie
 • 3.6. Aplicarea metodelor statistice la prelucrarea datelor experimentale
 • 3.6.1. Aplicarea testului Mann-Whitney (U)
 • 3.6.2. Utilizarea testului Wilcoxon (T) pentru prelucrarea datelor în cazul susţinerii testului şi probei de creativitate în cadrului grupurilor experimentale
 • 3.6.3. Utilizarea testului Wilcoxon (T) pentru compararea metodelor de predare-învăţare prin prisma rezultatelor obţinute la proba de creaţie în grupele experimentale şi de control