Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Contenciosul administrativ în Republica Moldova


Autor: Angela Dastic
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Boris Negru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 342.9(478.9)+342.924(478.9)

Adobe PDF document 0.86 Mb / în română
165 pagini

Cuvinte Cheie

contencios administrativ, răspundere administrativ-patrimonială, decizie, hotărîre judecătorească, răspundere pecuniară, indemnizarea prejudiciului, lezarea drepturilor legale, abuzul autorităţilor, instanţă specializată de judecată, controlul legalităţii, controlul jurisdicţional, funcţionar public, autoritate publică, prejudiciu material, prejudiciu moral

Adnotare

Prezenta lucrare oferă un vast studiu comparativ al apariţiei şi dezvoltării contenciosului administrativ pe plan mondial şi influenţa lui asupra creării instanţelor de contencios în alte ţări, inclusiv în Republica Moldova.

Într-un spectru larg este studiată problema influenţei doctrinei mondiale şi a dreptului administrativ, a impactului jurisdicţiei europene asupra doctrinei, dreptului administrativ şi jurisdicţiei naţionale. În spiritul prevederilor reglementărilor Planului de acţiuni “ Republica Moldova - UE” este elucidată necesitatea armonizării legislaţiei naţionale la legislaţia europeană.

Se menţionează, rolul contenciosului administrativ în asigurarea principiului separării puterilor în stat, accesului cetăţenilor în justiţie şi garantarea drepturilor acestora la un proces echitabil.

În aspect nou se tratează problema sporirii responsabilităţii persoanelor publice şi funcţionarilor publici pentru emiterea actelor ilegale sau nesoluţionarea în termenii şi în modul stabilit a unei cereri.

Un loc aparte în acest sens, îi revine sporirii răspunderii administrativ-patrimonială, o nouă formă a răspunderii juridice a funcţionarilor publici. Astfel, se propune implementarea la nivel de doctrină, de legislaţie a noţiunii de răspundere administrativ-patrimonială. În aceiaşi ordine de idei este tratată problema răspunderii administrativ-patrimonială colectivă a aleşilor locali, a reprezentanţilor Guvernului responsabili de controlul de legalitate şi a judecătorilor, care au adoptat hotărîri ilegale prin care persoanele au fost prejudiciate moral sau material. Scopul de bază constă în disciplinarea autorităţilor administraţiei publice pentru deciziile adoptate.

În lucrare este studiată dinamica dezvoltării contenciosului administrativ în Republica Moldova. Accentele de bază se pun în delimitarea contenciosului administrativ în subramură a dreptului administrative, prin delimitarea justiţiei administrative de procesul civil.

Cuprins


CAPITOLUL I Conceptul contenciosului administrativ în doctrina dreptului administrativ şi evoluţia istorică a jurisdicţiei administrative în dreptul comparat
 • 1. Noţiunea, constituirea şi evoluţia jurisdicţiei administrative
 • 2. Apariţia şi tendinţele dezvoltării contenciosului administrativ în Republica Moldova

CAPITOLUL II Controlul legalităţii şi controlul jurisdicţional : elemente principale ale funcţionalităţii contenciosului administrativ în Republica Moldova
 • 1. Tutela administrativă şi raporturile juridice administrative în regim de descentralizare şi deconcentrare
 • 2. Controlul legalităţii actelor administrative, element special al tutelei administrative
 • 3. Responsabilitatea reprezentantului statului pentru controlul de legalitate al actelor
 • 4. Controlul jurisdicţional al actelor administrative. Răspunderea autorităţilor administraţiei publice pentru neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti şi răspunderea magistraţilor pentru adoptarea hotărîrilor ilegale
 • 5. Relaţia legalitate - oportunitate în contenciosul administrativ: probleme controversate de drept

CAPITOLUL III Responsabilitatea publică în dreptul comunitar şi influenţa ei asupra sistemelor naţionale
 • 1. Originea responsabilităţii. Natura, caracteristicile
 • 2. Efectele dreptului comunitar
 • 3. Doctrina şi practica judiciară actuală privind repararea prejudiciului
 • 4. Unele priorităţi de armonizare a legislaţiei naţionale la standardele europene

CAPITOLUL IV Răspunderea administrativ-patrimonială în contenciosul administrativ
 • 1. Răspunderea administrativ- patrimonială în doctrina actuală
 • 2. Răspunderea administrativ-patrimonială a persoanelor publice
 • 3. Răspunderea administrativ-patrimonială a fucţionarului public
 • 4. Corelaţia dintre răspunderea administrativ-patrimonială şi ierarhia funcţiei publice
 • 5. Răspunderea juridică a funcţionarului public şi cea a salariatului
 • 6. Răspunderea colectivă