Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul naţional bulgăresc în creaţia corală a lui Dobri Hristov


Autor: Nevzorova Valentina
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română
Adobe PDF document0.46 Mb / în rusă

Teza

CZU УДК: 78.071.1(497.2):783.6(043.2)

Adobe PDF document 1.44 Mb / în rusă
176 pagini


Cuvinte Cheie

Dobri Hristov, specificul naţional bulgăresc, muzică corală, prelucrare corală, folclor muzical bulgăresc, ritm, metru, măsură, ritmuri bulgăreşti, diafonie, genurile de cântec şi dans, muzică bisericească, Liturghie, Vecernie, raspev bulgăresc, moduri diatonice

Adnotare

Teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în studiul artelor şi culturologie,specialitatea 653.01 – Muzicologie, Chişinău, 2016. Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 259 denumiri, 154 de pagini ale textului de bază şi 8 anexe inclusiv 60 exemple muzicale, 7 tabele.

Domeniu de studiu: istoria şi teoria muzicii.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul investigaţiei constă în identificarea caracteristicilor stilistice ale lucrărilor corale ale lui D. Hristov din perspectiva specificului bulgăresc, reflectat în lucrările muzical-teoretice ale compozitorului.

Obiectivele lucrării: identificarea şi caracterizarea elementelor specifice naţionale bulgareşti descrise în scrierile ştiinţifice şi muzical-publicistice ale lui D. Hristov; stabilierea componentei naţionale a mijloacelor de expresie muzicală şi de gen în procesul de analiză a opusurilor corale ale compozitorului; compararea analitică a melodiilor populare bulgareşti şi a lucrărilor corale componistice bazate pe acestea; corelarea observaţiilor muzicale de ordin teoretic, ce aparţin compozitorului, cu caracteristicile stilistice definite ale operelor sale corale.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea. Pentru prima dată în muzicologia contemporană specificul naţional bulgăresc este revelat datorită studierii muzicii prin prisma conceptelor teoretice ale compozitorului, stabilind astfel o relaţie între teorie muzicală şi practica artistică în activităţile sale.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea unei concordanţe a ideilor ştiinţifico-teoretice ale lui Dobri Hristov privind specificul naţional bulgăresc cu rezultatele reflectării lor artistice în creaţia sa muzicală, care contribuie, pe de o parte, la conştiintizarea practică-teoretică a metodei artistice a compozitorului, prin raportarea estetică a conceptelor teoretice ale autorului la rezultat creativ, dar pe de altă parte – la soluţionarea în profunzime a problemei naţionalului în muzică privind unul din aspectele sale – compozitorul şi folclorul.

Semnificaţia teoretică rezidă în contribuţia la înţelegerea gândirii muzicale componistice pe baze naţionale ca un proces de selecţie (în acest caz – şi consolidarea teoretică) a elementelor muzicale şi culturale de semnificaţie naţională (naţional-specifice) developate în folclor muzical, şi reproducerea lor în propria creaţie componistică, în continuare. Rezultatele cercetării contribuie la perfecţionarea teoriei universale a metrului şi ritmului, prin sensibilizarea realizărilor ale lui D. Hristov, care a pus bazele sistematizării în clasa de metrii compuşi micşti specifici muzicii bulgare.

Valoarea aplicativă a tezei. Materialele şi rezultatele cercetării pot fi folosite la predarea disciplinelor Istoria muzicii naţionale, Analiza formelor muzicale, Istoria muzicii corale, precum şi altor discipline curriculare din cadrul specialităţilor Dirijat coral, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost discutată în cadrul şedinţelor catedrei Muzicologie şi compoziţie, AMTAP, şi pe data de 29.06.2015 a fost recomandată spre susţinere. Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale susţinute în 2008–2015, în 14 publicaţii ştiinţifice realizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Federaţia Rusă, precum şi în activitatea concertistică şi didactică a autorului la catedra de Pedagogie muzicală din cadrul Universităţii de Stat „G. Ţamblac” din Taraclia.

Cuprins


1. ТВОРЧЕСКОЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д. ХРИСТОВА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 • 1.1. Изучение музыкального и музыкально-теоретического наследия Д. Христова в исторической перспективе
 • 1.2. Роль Д. Христова в изучении болгарского музыкального фольклора
 • 1.3. Методологические основания изучения проблемы национальной специфики в музыкальном искусстве
 • 1.4. Научное осмысление болгарского церковного пения и его взаимосвязи с духовным творчеством композитора
 • 1.5. Выводы по главе 1

2. ПРОБЛЕМАТИКА БОЛГАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ В ТРУДАХ Д. ХРИСТОВА
 • 2.1. Общая характеристика музыкально-теоретического наследия Д. Христова
 • 2.2. Национально-специфические элементы в болгарском музыкальном фольклоре и их характеристика в трудах Д. Христова
 • 2.2.1. Болгарская метрика и ритмика
 • 2.2.2. Ладоинтонационное и фактурное своеобразие болгарских песенно-танцевальных мелодий. Стихосложение
 • 2.3. Болгарский распев и староболгарский церковный напев как проблема музыкальной медиевистики и позиция Д. Христова
 • 2. 4. Выводы по главе 2

3. БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА НАРОДНО-ПЕСЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ХОРА Д. ХРИСТОВА
 • 3.1. Хоровые обработки болгарских народных мелодий и авторские песни на фольклорной основе
 • 3.2. Фуга Тенка Дафино на болгарскую народную тему
 • 3. 3. Школьные песни и песни патриотического содержания
 • 3. 4. Выводы по главе 3

4. БОЛГАРСКАЯ СПЕЦИФИКА ХОРОВОЙ БОГОСЛУЖЕБНОЙ МУЗЫКИ Д. ХРИСТОВА
 • 4.1. Литургия св. Иоанна Златоуста (№ 1)
 • 4.2. Общедоступная литургия для хорового пения (№ 2)
 • 4.3. Песнопения Всенощного бдения
 • 4.4. Выводы по главе 4

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ