Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Geometria proiectivă în teoria circuitelor electrice cu sarcini variabile si neliniare


Autor: Penin Alexandru
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.09.12 - Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Anatolie Sidorenko
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Instituţia: Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document3.18 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

circuit electric, multipol, convertor de tensiune, sarcină, caracteristica volt-amper si de reglare, parametri normalizaţi, transformări proiective, raport anarmonic

Adnotare

Referatul stiinţific conţine o introducere, patru capitole, concluzii generale si recomandări, 92 referinţe bibliografice, 72 de pagini de text de bază, 56 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 45 lucrări stiinţifice, inclusiv 2 monografii, 2 capitole în cărţi, 20 articole în reviste internaţionale, 4 articole în cele naţionale, 8 lucrări la conferinţele internaţionale si regionale, 8 brevete de invenţie naţionale.

Domeniul de studiu: Bazele teoretice ale electrotehnicii, electronică de putere.

Scopul si obiectivele: cercetarea "mecanismului" de interferenţă a elementelor circuitului cu utilizarea prevederilor geometriei proiective, dezvăluirea unor proprietăţi suplimentare si elaborarea în bază aceasta a metodei de calcul a parametrilor regimului circuitelor electrice.

Noutatea si originalitatea stiinţifică a acestui studiu constă în: metoda propusă de analiză a circuitului bazată pe geometria proiectivă; justificarea determinării parametrilor regimului de circuite în mod relativ; justificarea si formularea unei noi direcţii stiinţifice. O nouă direcţie stiinţifică: caracteristicele de grup ale regimurilor de lucru variabile a circuitelor, invariante relativ tipului parametrilor regimului si porţiunii de circuit.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în: aplicarea de noi instrumente matematice pentru interpretarea caracteristicilor de lucru a circuitelor; determinarea parametrilor regimului de circuit sub forma relativă; formule de recalculare a parametrilor regimului, generalizarea generatorului echivalent.

Semnificaţia practică a lucrării constă în: utilizarea algoritmilor convenabile de recalculare a regimurilor de circuit, schemelor simplificate de substituire a circuitului iniţial.

Implimentarea rezultatelor stiiţifice constă în: elaborarea soluţiilor tehnice (brevete) pentru transmiterea semnalelor de măsurare prin liniile de comunicaţie; punerea în aplicare a surselor de curent parametrice; liniarizarea caracteristicilor de reglare a convertoarelor de tensiu.

Cuprins


1. PARTICULARITĂłILE CIRCUITELOR CU REGIM DE LUCRU ALTERNATIV. TRECEREA ÎN REVISTĂ A LITERATURII
 • 1.1. Construirea si particularitaŃile regimurilor de lucru ale sistemelor de distribuire a energiei
 • 1.2. ParticularităŃile analizei circuitelor
 • 1.3. Neajunsurile unor metode de analiză cunoscute
 • 1.3.1. Circuit cu o singură sarcină - dipol activ
 • 1.3.2. Cvadripol activ cu două sarcini
 • 1.3.3. Teorema variaŃiei parametrilor circuitului liniar
 • 1.3.4. Convertoare (regulatoare) a tensiunii de sarcină cu sursă de tensiune de putere limitată
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. GEOMETRIA PROIECTIVĂ SI CIRCUITELE ELECTRICE
 • 2.1. Sensul si locul metodei geometriei proiective în teoria circuitelor
 • 2.2. InformaŃii necesare despre geometria proiectivă
 • 2.3. Interpretarea geometrică a caracteristicilor grafice ale circuitelor
 • 2.4. Tipuri de circuite si structura obiectivelor
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. APLICAREA METODEI GEOMETRICE LA CIRCUITE REZISTIVE
 • 3.1. Multipoli activi
 • 3.1.1. Coordonatele proiective. Recalcularea curenŃilor de sarcină
 • 3.1.2. RezistenŃă internă variabilă
 • 3.1.3. Sarcini specificate. Modificarea conductibilităŃii în linia comună de alimentare
 • 3.2. Mulitipoli pasivi
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. APLICAREA METODEI GEOMETRICE LA CONVERTORUL DE TENSIUNE CU CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE NELINIARE
 • 4.1. Convertorul de tensiune cu o sarcină
 • 4.1.1. Reglarea tensiunii de sarcină
 • 4.1.2. Stabilizarea tensiunii de sarcină
 • 4.1.3. Consumator de puterea constantă…
 • 4.1.4. Convertor de impuls de ridicare
 • 4.2. Două convertoare de tensiune cu sursa de tensiune cu putere limită
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI