Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română


Autor: Cebotaroș Viorica
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Gheorghe Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’27(043.2)

Adobe PDF document 2.84 Mb / în română
229 pagini


Cuvinte Cheie

act de limbaj, act de limbaj direct, act de limbaj indirect, imagine publică, politețe, scuză, scuza în textul literar

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie din 115 titluri, o anexă, 150 pagini de text de bază, 2 figuri, 24 tabele. Cuvinte-cheie: act de limbaj, act de limbaj direct, act de limbaj indirect, imagine publică, politețe, scuză, scuza în textul literar.

Domeniul de studiu: pragmatică lingvistică.

Scopul cercetării: evidențierea mijloacelor lingvale de exprimare a scuzei în discursul privat și cel public, reliefînd modul în care factorii extralingvistici influențează alegerea formulelor pentru a realiza activitatea reparatorie în aceste două sfere sociale.

Obiectivele investigației: examinarea actului scuzei din perspectiva teoriei actelor de limbaj și a teoriei politeții; evidențierea modalităților de exprimare a scuzei în domeniul privat și cel public; relevarea dependenței mijloacelor de exprimare a scuzei de factorii extralingvistici; scoaterea în evidență a situațiilor ce necesită prezentarea scuzelor în cultura română; analiza relației dintre forma și funcția mijloacelor lingvale utilizate în urma unei ofense și a capacității acestora de a restabili echilibrul interacțional.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei rezidă în faptul că ea, abordînd o problematică ce nu a constituit, pînă în prezent, obiectul unor investigații ale lingviștilor din Republica Moldova, reprezintă o primă încercare de a examina manifestarea scuzei în domeniul privat și cel public, evidențiindu-se nu numai asemănările, ci și deosebirile în funcționarea acestui act de limbaj în domeniile respective. În afară de aceasta, întrucît realizarea oricărui act de limbaj este influențată de diferiți factori extralingvistici, în lucrare este pus în discuție și modul în care unii dintre acești factori influențează exprimarea scuzei în limba română.

Problema științifică soluționată constă în abordarea actului scuzei din perspectivă pragmatico-socio-cultural-lingvistică în vederea racordării la tendințele actuale de abordare interdisciplinară a faptelor de limbă, fapt ce a contribuit la determinarea elementelor activității reparatorii în discursul privat și în cel public, a factorilor extralingvistici ce influențează alegerea mijloacelor de exprimare lingvală a scuzei, precum și la relevarea unor valori culturale românești reflectate în actul scuzei.

Importanța teoretică a lucrării. Sub aspect teoretic, teza se distinge prin faptul că este un studiu despre actul de limbaj scuza realizat nu doar din perspectivă pur lingvistică. Se analizează importanța și rolul factorilor de natură extralingvistică la exprimarea lingvală a acestui act de limbaj. Mai mult ca atît, actul scuzei este abordat atît ca unitate a comunicării, cît și ca unitate a discursului, scuza fiind examinată și din perspectivă interacțională. Valoarea studiului dat mai rezidă și în faptul că a permis să emitem unele concluzii despre modul în care unele valori culturale sînt reflectate în actul scuzei.

Valoarea aplicativă a lucrării derivă din faptul că materialul de studiu examinat și interpretarea lui, reflecțiile și concluziile formulate, precum și rezultatele obținute ar putea fi utilizate la investigarea și aprofundarea unor aspecte ce vizează actul complex ce se realizează în situații concrete de comunicare.

Rezultatele științifice obținute au fost implementate la elaborarea cursurilor universitare de lingvoculturologie, pragmatică lingvistică, cultură a comunicării, precum și la predarea limbii române ca limbă străină. Ele pot fi de real folos la elaborarea cursurilor de etică și estetică, de cultură diplomatică. Rezultatele demersului nostru științific și-au găsit reflectare în zece publicații și în mai multe prezentări la manifestări științifice naționale și internaționale.

Cuprins


INTRODUCERE
 • Unele repere
 • Actualitatea cercetării
 • Scopul și obiectivele lucrării
 • Noutatea științifică
 • Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării
 • Metodele de cercetare
 • Aprobarea rezultatelor obținute
 • Sumarul compartimentelor tezei
1. ACTUL SCUZEI DIN PERSPECTIVA TEORIILOR PRAGMATICE
 • 1.1. Noțiunea de scuză
 • 1.2. Scuza în interacţiunea socială
 • 1.3. Caracterul reparator al scuzei
 • 1.4. Scuza în teoria actelor de limbaj
 • 1.4.1. Scuza în teoria lui J. Austin
 • 1.4.2. Scuza în teoria lui J. Searle
 • 1.4.3. Scuza în teoria lui K. Bach şi R. Harnish
 • 1.5. Considerații asupra politeţii verbale
 • 1.6. Scuza în teoria politeții
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. ACTUL SCUZEI ÎN DISCURSUL PRIVAT
 • 2.1. Tipologia scuzelor și funcțiile lor în discursul privat
 • 2.2. Scuza rituală
 • 2.2.1. Exprimarea directă a scuzei rituale
 • 2.2.2. Exprimarea indirectă a scuzei rituale
 • 2.2.3. Scuze rituale anticipate
 • 2.2.4. Scuze rituale retrospective
 • 2.2.5. Scuze rituale fără ofensă
 • 2.2.6. Răspunsuri la scuza rituală
 • 2.3. Scuza substanțială
 • 2.3.1. Scuze exprimate direct
 • 2.3.2. Scuze exprimate indirect
 • 2.3.3. Mijloace adiționale
 • 2.3.4. Sustragerea atenției de la ofensă
 • 2.3.5. Negarea responsabilității
 • 2.4. Actul de limbaj scuza: formă versus funcție
 • 2.5. Structura scuzei substanțiale
 • 2.6. Elemente paralingvistice și nonverbale în exprimarea scuzei
 • 2.7. Specificul cultural al scuzei românești
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. ACTUL SCUZEI ÎN DISCURSUL PUBLIC
 • 3.1. Fenomenul scuzei publice
 • 3.2. Scuza publică și politețea
 • 3.3. Clasificarea scuzelor publice
 • 3.4. Scuze complete
 • 3.5. Intensificarea forței scuzei complete în discursul public
 • 3.6. Scuze parțiale
 • 3.7. Condiții de reușită a scuzei publice
 • 3.8. Răspunsuri la scuzele publice
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI