Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Modificări imunobiochimice la acţiunea polizaharidelor sulfatate din spirulină în normă şi patologie


Autor: Mihalciuc Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Procopişin
doctor, conferenţiar cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 612.396.11+582.26+612.017;577.1

Adobe PDF document 3.45 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

polizaharide sulfatate din spirulină, hepatopatia toxică, imunodeficit experimental, astm bronşic, indici imunobiochimici, citokine, sistem glutationic

Adnotare

Domeniul de studiu: 324.03 - Diagnostic de laborator.

Scopul studiului: evaluarea particularităţilor şi semnificaţiei modificărilor indicilor imunobiochimici la acţiunea remediilor ce conțin polizaharide sulfatate din spirulină (PSS) în normă şi la modelarea unor patologii cu implicarea sistemului imunitar și de natură toxică.

Obiectivele lucrării: cercetarea acţiunii PSS asupra parametrilor sangvini, indicilor imunobiochimici și proceselor metabolice în ser, ficat, splină și măduva osoasă în normă, la modelarea hepatopatiei toxice (HT) și imunodeficit (ID), elucidarea in vitro a particularităţilor proceselor imunobiochimice sangvine la pacienţii cu astm bronșic (AB) și la acţiunea PSS.

Metodologia cercetării științifice: s-a efectuat o cercetare fundamentală in vivo pe animale de laborator și in vitro pe probele biologice colectate de la persoane condiționat sănătoase și de la pacienți cu AB. Au fost folosite peste 50 micrometode de cercetare elaborate de noi în baza metodelor existente. Indicii imunobiochimici au fost studiați în sânge, ţesutul hepatic, lienal și măduva osoasă în condiţii fiziologice, HT, ID, AB şi la tratamentul cu PSS şi remedii ce conțin PSS și alte principii bioactive. ID a fost modelat prin administrarea ciclofosfanului, iar HT a fost indusă prin administrarea CCl4. Rezultatele obținute au fost supuse prelucrării statistice prin utilizarea programelor computerizate „StatsDirect” şi „Statistica 6,0” și prezentate prin procedee tabelare și grafice.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost efectuat un studiu multiplanic complex de cercetare, care a permis obținerea datelor noi privind modificările indicilor imunobiochimici în sânge, ficat, splină şi măduva osoasă la modelarea unor patologii cu implicare imună și de natură toxică. A fost demonstrată acțiunea pleiotropă a remediului PSS în hepatopatia toxică, imunodeficitul experimental și la pacienţii cu astm bronşic de gravitate diferită.

Semnificația teoretică. Elucidarea mecanismelor imunobiochimice, care stau la baza acțiunii PSS asupra organismului în condiții fiziologice și patologice, lărgesc cunoștințele teoretice despre proprietățile biologice ale unor compuși naturali, oferind noi posibilități de a explora obiecte de perspectivă în scopul obținerii de noi remedii terapeutice eficiente.

Valoarea aplicativă a lucrării. Datele obţinute pot fi utilizate la elaborarea schemelor noi de diagnostic precoce al dereglărilor imunobiochimice ce survin în patologiile imunitare și de natură toxică și monitoringul eficienței tratamentului aplicat. Proprietăţile farmacologice ale PSS pot fi testate şi în cazul altor patologii, aplicaţiile terapeutice putând fi extinse.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în procesul didactic şi lucrul ştiinţific la Catedra Medicină de laborator, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, laboratorul clinic al IMSP Institutul de Cardiologie, Centrul Republican de Control Extern al Calității.

Cuprins


ÎNTRODUCERE

1. PARTICULARITĂȚI IMUNOBIOCHIMICE ALE PATOLOGIILOR CU IMPLICAREA SISTEMULUI IMUNITAR ȘI DE NATURĂ TOXICĂ ȘI EFECTELE UTILIZĂRII PRODUSELOR CIANOBACTERIENE

 • 1.1 Mecanismele moleculare ale fenomenelor imunităţii nespecifice şi specifice
 • 1.2 Sistemul imunitar hepatic și rolul markerilor imunobiochimici în patogenia afecțiunilor hepatice
 • 1.3 Mecanismele celulare și moleculare ale imunosupresiei induse de ciclofosfan și efectele protectoare ale unor remedii
 • 1.4 Astmul bronșic: mecanisme imunobiochimice și noi abordari terapeutice
 • 1.5 Cianobacteriile – sursă importantă de obținere a remediilor biologic active eficiente
 • 1.6 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

 • 2.1 Experiențele şi grupurile de studiu
 • 2.2 Metodele de evaluare a indicilor imuno-biochimici
 • 2.3 Metodologia analizei statistice\
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. MODIFICĂRILE IMUNOBIOCHIMICE ÎN HEPATOPATIA TOXICĂ INDUSĂ DE TETRACLORURA DE CARBON ȘI LA REMEDIEREA CU PSS

 • 3.1 Influența PSS asupra indicilor sangvini\
 • 3.2 Influența PSS asupra mediatorilor inflamației și factorilor profibrotici, constituenților matricei extracelulare hepatice, funcției proteosintetice a ficatului
 • 3.3 Influenţa PSS asupra indicilor metabolismului glucidic și a nucleotidelor adenilice
 • 3.4 Influenţa PSS asupra stării funcționale ale aparatului lizozomal
 • 3.5 Influenţa PSS asupra indicilor oxidării cu radicali liberi și sistemului antioxidant
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICĂRILE IMUNOBIOCHIMICE LA ACŢIUNEA PSS ÎN NORMĂ, IMUNODEFICIENȚĂ ȘI ASTM BRONŞIC

 • 4.1 Influenţa PSS asupra indicilor imunobiochimici în splină în imunodeficienţa ciclofosfanică
 • 4.2 Influenţa PSS asupra indicilor imunobiochimici în măduva osoasă în imunodeficienţa ciclofosfanică
 • 4.3 Influenţa PSS asupra sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astm bronşic
 • 4.4 Influenţa PSS asupra statutului citokinic sangvin în normă şi astm bronşic
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE