Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare


Autor: Serbulenco Aliona
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 616-084+614.2

Adobe PDF document 10.53 Mb / în română
249 pagini


Cuvinte Cheie

asistența medicală primară, medicul de familie, profilaxia maladiilor, promovarea sănătății

Adnotare

Domeniul de studiu: Medicină.

Scopul lucrării: Estimarea activității medicului de familie în profilaxia maladiilor și promovarea sănătății populației din RM, argumentarea științifică a unui algoritm de management în domeniu.

Obiectivele lucrării: Estimarea cadrului legislativ, normativ și metodic existent în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor în asistența medicală primară din RM; evaluarea răspândirii principalilor factori comportamentali de risc; determinarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor igienice ale medicului de familie și ale pacienților în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor; evaluarea aspectelor manageriale în promovarea sănătății și profilaxia maladiilor în condițiile socio-economice noi; argumentarea științifică a unui algoritm de promovare a sănătății și profilaxie a maladiilor în asistența medicală primară.

Noutatea și originalitatea științifică: Rezultatele studiului reprezintă o realizare în premieră a determinării în complex a cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor medicului de familie, în domeniul profilaxiei maladiilor și promovării sănătății. A fost argumentat și elaborat un algoritm de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății în asistența medicală primară.

Problema științifică soluționată în teză constă în argumentarea științifică și elaborarea algoritmului optim de activitate pentru AMP, stabilirea sarcinei reale (prescrisă medicului de familie și asistentelor medicului de familie), în domeniul profilaxiei maladiilor și promovării sănătății, și elaborarea măsurilor de corecție.

Semnificația teoretică și aplicativă: Efectuarea studiului a permis stabilirea unei metodologii originale de cercetare în domeniul vizat, care poate fi utilizată și în alte cercetări în profilaxia maladiilor și promovarea sănătății. Au fost evidențiate principii teoretice importante pentru AMP privind profilaxia maladiilor și promovarea sănătății. Rezultatele studiului pot completa bazele teoretice în problemă și ale programelor de instruire ale serviciului de AMP. Argumentarea și elaborarea unui algoritm de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății în AMP poate servi ca bază pentru emiterea unui set de acte directive, normative și metodice de către MS în domeniu. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările practice pot servi atât pentru planificarea activităților echipelor de AMP, cât și pentru optimizarea acestor activități.

Implementarea rezultatelor studiului: Rezultatele cercetării vor fi utilizate la elaborarea ghidului practic privind PM și PS în AMP din RM și au fost implementate în 7 instituții: MS, USMF „Nicolae Testemiţanu”, CNAM, CNSP, IMSP Centre de Sănătate a rlui Căușeni, Centrul Municipal de Sănătate Publică, Societatea medicilor de familie.

Cuprins


INTRODUCERE

1. EVOLUȚIA VOLUMULUI ACTIVITĂȚILOR MEDICILUI DE FAMILIE ÎN DOMENIUL PROFILAXIEI MALADIILOR ȘI PROMOVĂRII SĂNĂTĂȚII

 • 1.1 Conceptul de sănătate. Rolul medicului de familie în profilaxia maladiilor
 • 1.2 Factorii de risc și bolile netransmisibile. Impactul maladiilor cardiovasculare
 • 1.3 Clasificarea și managementul factorilor de risc cardiovasculari
 • 1.4 Promovarea sănătății. Rolul colaborării intersectoriale
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării și proiectarea eșantioanelor
 • 2.2 Metode de cercetare și de acumulare a datelor primare
 • 2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI APTITUDINI IGIENICE ALE LUCRĂTORILOR MEDICALI DIN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ ȘI ALE POPULAȚIEI ÎN DOMENIUL PROFILAXIEI MALADIILOR ȘI PROMOVĂRII SĂNĂTĂŢII

 • 3.1 Cunoștințe, abilități și aptitudini igienice ale medicului de familie în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor
 • 3.2 Cunoștințe, abilități și aptitudini igienice ale asistenților medicali de familie în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor
 • 3.3 Cunoștințe, abilități și aptitudini igienice ale populației în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor
 • 3.4 Rezultatele screening-ului pentru identificarea factorilor de risc ce provoacă bolile cardiovasculare.
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. ORGANIZAREA PRESTĂRII ASISTENȚEI MEDICALE PRIMARE POPULAȚIEI ȘI ELABORAREA UNUI ALGORITM, LA COMPARTIMENTUL PROFILAXIEI MALADIILOR ȘI PROMOVĂRII SĂNĂTĂŢII, ÎN CONDIȚIILE SOCIO-ECONOMICE NOI

 • 4.1 Analiza comparativă a eșantioanelor de studiu în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor
 • 4.2 Rezultatele studiilor STEPS și MICS-IV în Republica Moldova privind implicarea asistenței medicale primare în domeniul profilaxiei maladiilor și promovării sănătății
 • 4.3 Expertizarea timpului necesar medicului de familie pentru activitățile, prevăzute de legislația în vigoare, în domeniul promovării sănătății și profilaxiei maladiilor
 • 4.4 Optimizarea și unificarea activității medicului de familie (echipei de asistență medicală primară) în domeniul profilaxiei maladiilor și promovării sănătății în comunitate
 • 4.5 Elaborarea Algoritmului de activitate a medicului de familie (echipei lui) în domeniul profilaxiei maladiilor și promovării sănătății.
 • 4.6 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE