Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Personaje feminine în creaţia lui Ion Druţă


Autor: Rusnac-Frăsineanu Magdalena
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Andrei Ţurcanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1 (478).09 (043.2)

Adobe PDF document 1.47 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

conștiință estetică, personaj feminin, personaj masculin, feminitate, esență umană, totalitarism, patriarhal, psihologic, ontologic, etnic

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia lucrărilor critice din 177 numiri, 136 pagini de text de bază, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autoarei.

Rezultatele tezei sunt reflectate în 8 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Scopul lucrării constă în investigarea personajului feminin în proza și dramaturgia lui I. Druță, în vederea determinării dimensiunilor etico-estetice și ontologice ale feminității ca expresie sui generis a umanului, având ca rezultat configurarea concepției artistice specifice despre om și lume a scriitorului.

Obiectivele investigaţiei :
- Stabilirea gradului de cercetare a personajului feminin druțian;
- Analiza lumii interioare a celor mai reprezentative personaje feminine;
- Relevarea dimensiunilor estetice ale spiritualității feminine;
- Identificarea procedeelor de reliefare a portretelor feminine în proză;
- Reliefarea proiecțiilor naturii feminine în conștiința celuilalt;
- Evidențierea semnificațiilor simbolice, ontologice, filosofice, etnice ale feminității;
- Interpretarea operei artistice druţiene din perspectiva esenței eternului feminin.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Teza înregistrează reacțiile critice reprezentative, stăruind asupra aspectelor lor contradictorii din perspectiva zilei de azi și posibilitățile oferite interpretării de studiul concret al personajelor feminine. Ideea noastră de bază este că, supralicitându-se de-a lungul anilor eticul, socialul, politicul și ideologicul operei druțiene, a rămas în umbră viziunea ontologică și cea identitar-etnică, mai aproape de viziunea de ansamblu a autorului cercetat. De aici și încercarea de a demonstra că tocmai acestea oferă o optică adecvată, organică asupra creației druțiene. Deși Ion Druță ne oferă o galerie întreagă de personaje literare feminine, protagoniste și secundare, cu roluri fundamentale nu numai în desfășurarea acțiunii, dar mai ales în definirea spiritualității lumii în care trăiesc, problematica personajului feminin druțian nu și-a găsit încă, în afara unor observații accidentale și unilaterale, o abordare critică sistematică. În acest context, teza „Personaje feminine în creația lui Ion Druță”, mizând pe o interpretare ontologică și identitar-etnică a personajelor feminine, pe coraporturile de putere ce există între ele și în raport cu sistemul patriarhal dominant și cu reprezentanții acestuia, își justifică caracterul unui demers științific oportun și inedit.

Problema ştiinţifică soluţionatărezidă în reevaluarea critico-teoretică a semnificațiilor estetice și ontologice și a perspectivelor artistice impuse de personajele feminine druțiene în contextul unui univers identitar și socio-cultural marcat, pe de o parte, de constantele valorice ale tradiției și, pe de altă parte, de agresiunea unor noi fundamente de viață și relații interumane, fapt care a dus la descoperirea viziunii ontologice și cea identitar-etnică, mai aproape de viziunea de ansamblu a autorului şi a oferit o optică adecvată asupra creației druțiene.

Importanţa teoretică şi practică a lucrării. Teza se adresează celor interesați de modalitățile de abordare a problemei feminității dintr-o perspectivă artistică largă a relațiilor interumane și a concepției estetice, într-o strânsă conexiune cu întreaga evoluție a fenomenului literar basarabean în totalitarismul sovietic, dar și în contextul bulversării unor forme de viață și valori ancestrale. Aspectele „rezistenței feminității” din operele lui I. Druță devin relevante în condițiile globalizării galopante și nevoia de noi repere existențiale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au stat la baza mai multor articole publicate în reviste de profil şi expuse în comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale.

Cuprins


1. ION DRUȚĂ ÎN EXEGEZA LITERARĂ
 • 1.1. Perspectiva ideologică și personajul literar
 • 1.2. Personajul literar: tipologii și tipuri umane
 • 1.3. Personajul feminin druțian între tipic și individual
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNILE ESTETICE ALE PERSONAJULUI FEMININ ÎN PROZĂ
 • 2.1. Modele feminine antitetice în romanul „Biserica albă”
 • 2.2. Arhetipul etnic al personajului feminin din „Povara bunătății noastre”
 • 2.3. Proiecțiile metamorfozei feminine
 • 2.4. Procedee de reliefare a portretelor feminine în proza lui I. Druță
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. IPOSTAZE ALE ETERNULUI FEMININ ÎN DRAMATURGIE
 • 3.1. Doina – ultima voce a conștiinței
 • 3.2. Toposul casei ca univers spiritual feminin
 • 3.3. Mătușa Ruța și taina memoriei ancestrale
 • 3.4. Reflectarea feminității în conștiința celuilalt
 • 2.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI