Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvistic


Autor: Elena Ungureanu
Gradul:doctor habilitat în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Gheorghe Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1: 004.55 (043.2)

Adobe PDF document 8.71 Mb / în română
295 pagini


Cuvinte Cheie

text, intertext, hypertext, hypertextem, hypertextologie, limbaj online, (hyper)link, internet-lingvistică, hypertext-lingvistică, web (www), semiotica webului, (in)coerență, (in)coeziune

Adnotare

Structura tezei:Introducere, patru capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografie & Webografie (cca 500 titluri), 223 pagini de text de bază, 20 de tabele, 64 de figuri, 16 anexe.

Rezultatele cercetării întreprinse au fost publicate în: 1 monografie, 1 carte de popularizare a științei, 2 lucrări colective, 70 de articole şiinţifice, 4 dicţionare (dintre care 2 în coautorat) şi 3 glosare în format hypertextual. Cuvinte-cheie: text, intertext, hypertext, hypertextem, hypertextologie, limbaj online, (hyper)link, internet-lingvistică, hypertext-lingvistică, web (www), semiotica webului, (in)coerență, (in)coeziune.

Domeniul de studiu: aspecte teoretice şi practice ale interacţiunii dintre intertext şi hypertext.

Scopul lucrării: argumentarea relaţiei dintre conceptele de intertext şi hypertext, respectiv intertextologie şi hypertextologie.

Obiectivele de bază ale tezei: fundamentarea teoretică a existenţei unei relaţii de (dis)continuitate între componentele triadei text – intertext – hypertext; argumentarea necesităţii instituirii unor noi discipline în cadrul specialităţii „62. Filologie. 621. Ştiinţe ale limbajului”, precum lingvistica internetului sau (inter)net-lingvistica; teoria hypertextului; hypertext-lingvistica; hypertextul ca unitate fundamentală a webului; hypertextul ca obiect de studiu al ştiinţelor informării şi comunicării.

În obiectivele lucrării intră:descrierea evoluţiei conceptului de hypertext ca metaforă şi termen; reliefarea particularităţilor limbajului Internetului ca limbaj virtual; caracterizarea unităţilor fundamentale ale hypertextului: hypertextemul, textonul şi hyperlinkul; analiză hypertextometrică a Bibliei online; analiză comparativă a articolelor de pe Wikipedia; identificarea şi descrierea unor elemente de semiotică a webului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: este argumentată o nouă direcţie de cercetare – hypertextul electronic ca obiect de studiu al ştiinţelor umane, în special al lingvisticii, cu trăsături profund diferite de ale textului de tipar, care derivă din opoziţia linearitate vs nonlinearitarte. Rezultatele noi pentru ştiinţă şi practică obţinute, descrise în teză (9), atestă începutul dezvoltării unei noi direcţii ştiinţifice în gândirea filologică autohtonă, precum este hypertextul electronic ca obiect de studiu al ştiinţelor limbajului şi comunicării.

Semnificaţia teoretică: analiza celor două concepte – intertext şi hypertext – ca fiind indispensabile în teoria generală a textului; deschiderea în spaţiul autohton a unei noi direcţii de cercetare cum ar fi hypertextologia; insistarea pe necesitatea studiilor inter-, trans- şi multidisciplinare, relevarea importanţei conectării studiului limbii române cu studiul tehnologiei informaţiei, în vederea accelerării dezvoltării societăţii informaţionale şi a cunoaşterii.

Valoarea aplicativărezidă în posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării în învăţământul universitar, ca bază pentru elaborarea cursurilor speciale de lingvistică generală, lingvistică a textului, (inter)net-lingvistică, teoria textului, intertextului şi a hypertextului, semiotică generală şi semiotică a webului, poetică generală şi poetică a webului etc. Conceptul de hypertext a fost exemplificat prin lucrarea însăşi, dotată cu linkuri intra- şi extratextuale, verificabile şi cuantificabile. Implementarea rezultatelor. Numeroase aspecte ale cercetării au fost diseminate prin prelegeri şi lecţii publice în cadrul facultăţilor de profil ale universităţilor din R.Moldova, postări pe reţelele sociale, emisiuni radiofonice, şedinţe ale cluburilor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt utilizabile la elaborarea cursurilor, precum și la completarea dicţionarelor generale şi specializate.

Cuprins


1. INTERTEXTUL
 • 1.1. TEXTUL .
 • 1.1.1. Textul ca semn. Textul ca limbaj
 • 1.1.2. Textul poetic ca limbaj absolut
 • 1.2. TEXTUL şi -TEXTELE
 • 1.2.1. Caracteristica dominantă: co(n)textualitate
 • 1.2.2. Caracteristica dominantă: temporalitate
 • 1.2.3. Caracteristica dominantă: procesualitate
 • 1.2.4. Caracteristica dominantă: dimensionalitate
 • 1.2.5. Caracteristica dominantă: audiovizualitate
 • 1.2.6. Caracteristica dominantă: spaţialitate
 • 1.2.7. Caracteristica dominantă: virtualitate
 • 1.3. TEXTUL ca INTERTEXT
 • 1.3.1. „Orice text e un intertext”
 • 1.3.1.1. Intertextualitatea şi postmodernismul
 • 1.3.1.2. Dialogul textelor
 • 1.3.2. Discursul repetat vs discursul liber
 • 1.3.2.1. Discursul repetat aparţinând tradiţiei lingvistice
 • 1.3.2.2. Discursul repetat aparţinând tradiţiei literare.
 • 1.3.2.3. Figurile discursului repetat
 • 1.3.3. Intertextul şi intertextele
 • 1.3.3.1. Citatul
 • 1.3.3.2. Referința
 • 1.3.3.3. Aluzia
 • 1.3.3.4. Parafraza
 • 1.3.3.5. Plagiatul
 • 1.4. Concluzii la cap. 1

2. HYPERTEXTUL
 • 2.1. (INTER)NET-LINGVISTICA
 • 2.2. Hypertextul – concept al (inter)net-lingvisticii
 • 2.3. Textul într-o nouă eră – digital
 • 2.3.1. Metaforele Internetului
 • 2.3.2. Pentru o definiţie a hypertextului electronic
 • 2.3.3. Trăsăturile hypertextului – trăsături ale webului
 • 2.4. UNITĂŢILE HYPERTEXTULUI
 • 2.4.1. Hypertextemul
 • 2.4.2. (Hyper)linkul
 • 2.5. Concluzii la cap. 2

3. HYPERTEXTUL şi HYPERTEXTELE
 • 3.1. CITATUL şi PLAGIATUL HYPERTEXTUAL…
 • 3.2. HYPERLINKUL (REFERINŢA) ca PARATEXT
 • 3.3. WIKIPEDIA – UN EXEMPLU CLASIC DE HYPERTEXT
 • 3.3.1. Enciclopedia vs Wikipedia
 • 3.3.2. Caracteristicile hypertextuale ale Wikipediei
 • 3.3.3. Corpus multilingv de hypertexte de pe Wikipedia.org
 • 3.4. BIBLIA ONLINE: UN HYPERTEXT ELECTRONIC
 • 3.4.1. De la Biblia printată la Biblia online
 • 3.4.2. Biblia online: analiză hypertextometrică
 • 3.4.3. Corpus de hypertexte românești din Biblioteca Digitală IntraText
 • 3.5. Concluzii la cap. 3

4. „DUBLA VOCAŢIE” a HYPERTEXTULUI
 • 4.1. AVANTAJELE şi DEZAVANTAJELE HYPERTEXTULUI
 • 4.2. (IN)COEZIUNEA şi (IN)COERENŢA HYPERTEXTULUI
 • 4.3. CĂTRE O LITERATURA HYPERTEXTUALĂ
 • 4.4. Concluzii la cap. 4

CONCLUZII GENERALE şi RECOMANDĂRI