Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / martie /

Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală


Autor: Mătășel Alina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 341.232(043.3)

Adobe PDF document 1.37 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

OSCE, prevenirea conflictelor, reglementare postconflictuală, norme internaționale, misiuni în teren, mandat internațional, drept internațional umanitar..

Adnotare

Structura tezei: Teza cuprinde adnotare în limbile română, rusă și engleză, introducere, trei capitole structurate în 8 subcapitole, concluziile generale şi recomandări, bibliografia cu 237 de referințe, 5 anexe și 150 pagini de text de bază. Rezultatele științifice au fost publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea fundamentează un studiu în domeniul dreptului internațional, focalizându-se asupra instrumentelor, metodelor și acțiunilor desfășurate de OSCE în ariile de prevenire a conflictelor și de reglementare postconflictuală.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul cercetării este de a realiza o cercetare științifică complexă privind rolul pe care OSCE îl joacă în dinamicile de prevenire a conflictelor și în reglementarea postconflictuală, analizând atât dezvoltarea instituțională a OSCE prin cercetarea mecanismelor și procedurilor aplicabile în cadrul celor două dimensiuni, cât și operaționalizarea procedurală sau empirică a conceptelor, care analizează rolul Organizației în cele patru arii conflictuale, dedicate studiilor de caz. Obiectivele tezei sunt: examinarea și explicarea limitelor conceptuale ale termenilor în analiză, cercetarea constituirii și dezvoltării Organizației, analiza caracteristicilor instituționale ale abordării OSCE, evaluând mecanismele, măsurile și procedurile specifice de prevenire a conflictelor și de reglementare postconflictuală, examinarea formelor de punere în aplicare a mecanismelor juridice ale OSCE în prevenirea conflictelor și gestionarea unor situaţii de criză postconflictuală, prin organizarea și sistematizarea punctelor de convergență și divergență în aria studiilor de caz, formularea de recomandări menite să răspundă întrebărilor privind rolul și capabilitățile OSCE în viitoarele situații de tensiune și conflict în arena internațională.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este reflectată de caracterul de pionierat, reprezentând prima cercetare dedicată problemelor teoretice și aplicative ale cadrului de prevenire a conflictelor și de reglementare postconflictuală în viziunea OSCE.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în determinarea și identificarea capabilităților OSCE în cadrul de prevenire a conflictelor și de reglementare postconflictuală, printr-un studiu aprofundat ce integrează elemente teoretice și cazuri comparative. Semnificația teoretică a lucrării este concretizată de cunoașterea aprofundată a rolului pe care OSCE îl joacă în cadrul celor două dimensiuni ale ciclului de viață a conflictului, oferind perspective asupra momentului oportun de intervenție în cadrul dinamicilor în cauză și conturând un punct de reper generalizabil către alți actori implicați în cadre de acțiune similare.

Valoarea aplicativă a lucrării este atestată de articolele ştiinţifice publicate în revistele de specialitate și în expunerea rezultatelor cercetării în lucrările și volumele conferințelor de specialitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice e reflectată în lucrările conferințelor și publicațiile de specialitate, care pot servi ca punct de referință pentru cercetările viitoare.

Cuprins


1. ANALIZA CADRULUI NORMATIV-TEORETIC PRIVIND ROLUL OSCE ÎN PREVENIREA CONFLICTELOR ȘI REGLEMENTAREA POSTCONFLICTUALĂ
 • 1.1. Analiza cadrului normativ privind rolul OSCE
 • 1.2. Contribuții teoretice privind rolul OSCE
 • 1.3. Delimitări conceptuale și metodologice
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR ȘI REGLEMENTARE POSTCONFLICTUALĂ
 • 2.1. OSCE în sistemul internațional de securitate colectivă a statelor
 • 2.2. Fundamentele OSCE în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală
 • 2.3. Operaționalizarea instituțională a conceptelor
 • 2.3.1 Mecanisme și proceduri legate de avertizarea timpurie și prevenirea conflictelor
 • 2.3.2. Măsuri și mecanisme de reglementare postconflictuală
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. OPERAȚIUNILE OSCE DE PREVENIRE A CONFLICTELOR ȘI DE REGLEMENTARE POSTCONFLICTUALĂ
 • 3.1. Rolul OSCE în prevenirea conflictelor (Ucraina, Macedonia)
 • 3.2. Rolul OSCE în reglementarea postconflictuală (Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina)
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3