Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Evaluarea formării şi dezvoltării mecanismului investiţional al Republicii Moldova


Autor: Gherman Ecaterina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în rusă
Adobe PDF document1.00 Mb / în română

Teza

CZU 336.581:339.727.22(478)(043)

Adobe PDF document 5.15 Mb / în rusă
254 pagini


Cuvinte Cheie

investiții, mecanism investițional, investiții străine directe, lanțuri globalea e valorii adăugate, resurse investiționale

Adnotare

Domeniul de studiu al tezei – Finanțe.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea mecanismului investiîional în Republica Moldova precum și determinarea căilor de creștere a eficienței funcționării mecanismului investițional în Republica Moldova.

Obiectivele tezei : generalizarea și gruparea bazei teoretice cu privire la mecanismul investițional; determinarea caracterului și intensității influienței investițiilor la creșterea economică în Republica Moldov ; examinarea bazei metodologice de formarea mecanismul investițional în Republica Moldova ; determinarea scopului și obiectivelor mecanismului investițional din Republica Moldova, care sunt incluse in strategia investițională; examinarea asigurării juridico-legale și metodice a gestiunii investițiilor străine directe; analiza specificului formării și fucționării sistemului de asigurare cu resurse a proceselor investiționale in Republica Mopldova, drept componentă principală al mecanismului investițional; determinarea posibilităților de atragere a surselor investiționale prin intermediul pieței de capital drept element de asigurare cu resuse a mecanismului investițional din Republica Moldova; efectuarea evaluării potențialului investițional și ale riscurilor investiționale pentru a crea un bloc motivațional al mecanismului de investiții al Republicii Moldova; determinarea ramurilor prioritare pentru atragerea investițiilor străine directe.

Noutatea și originalitatea științifică constă în : elaborarea structurii model a mecanismului investițional pentru Republica Moldova; determinarea și elaborarea consecutivitații ierarhice ale obiectivelor mecanismului investițional al Republicii Moldova; demonstrarea necesității și posibilităîii adaptării instrumentarului aplicat in calculul indicatorului BERI pentru utilizarea acestuia in calitate de fundament la formarea sitemului de rating național in vederea evaluarii riscurilor investiționale; propunerea unei scheme noi de formare a blocului de asigurare cu resurse a mecanismului investițional în Republica Moldova; determinarea și aplicarea instrumentarului matematic in vederea determinării locului Republicii Moldova in lanțul global de valoare adăugată.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea și structrarea modelului unificat al mecanismului investițional in baza analizei anumitor elemente ale acestuia determinînd eficiența funcționării acestora și nivelul de interacțiune ,precum și căile de optimizare a mecanismului investițional al Republicii Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei constau în elaborarea structurii model a mecanismului investițional și a metodologiei de elaborare a unui mecanism investițional eficient pentru un stat anumit care poate fi aplicat si în Republica Moldova. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la realizarea obiectivelor Strategiei naționale de atragere a investițiilor.

Implementarea rezultatelor științifice Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare în cadrul CNPF , MIEPO și în activitatea didactică în cadrul ASEM fiind confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА В КОНЦЕПЦИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

 • 1.1 Инвестиции как фактор экономического роста – теоретический аспект анализа
 • 1.2 Методологические основы построения инвестиционного механизма Республики Молдова
 • 1.3 Прямые иностранные инвестиции как основной объект инвестиционного механизма Республики Молдова
 • 1.4 Выводы к главе 1

2. ПРАВОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИХЗМА

 • 2.1 Правовое и методическое обеспечение управления основным объектом инвестиционного механизма Республики Молдова – ПИИ
 • 2.2 Финансовый анализ ресурсной составляющей инвестиционного механизма
 • 2.3 Возможности привлечения инвестиционных ресурсов через фондовый рынок как элемент ресурсного обеспечения инвестиционного механизма
 • 2.4 Выводы к главе 2

3 ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 • 3.1 Оценка инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков как основа формирования мотивационного блока инвестиционного механизм
 • 3.2 Определение приоритетных направлений и отраслей для привлечения ПИИ как основополагающая составляющая построения эффективного инвестиционного механизма
 • 3.3 Выводы к главе 3

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ