Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Interacțiuni modale în discursul politic


Autor: Ciumacenco Valentina
Gradul:doctor în Ştiinţe ale comunicării
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU [659.3+659.4]:070(043)

Adobe PDF document 1.85 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

discurs politic, perspectiva comunicativ-pragmatică, categoria modalității, interacțiune modală, configurație atitudinală, discurs de învestitură, dezbatere electorală, semantica ”lumilor posibile”, modalitatea epistemică/deontică, strategii discursive

Adnotare

Domeniul de studiual tezei vizează filologia, științe ale comunicării, comunicarea politică.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul principal al cercetării de faţă constă în elucidarea aspectului comunicativ-pragmatic al construcţiilor modale utilizate în discursul politic, luând în considerare interacțiunea lor în structura enunțului, inclusiv manifestările acestora în textul şi enunţul politic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că problematica privind dimensiunile modalității în discursul politic este una puţin dezbătută în spaţiul ştiinţific internaţional, iar în cel autohton, la acest compartiment se constată un vid științific. În acest sens, studiul propus reprezintă o primă investigație de amploare în Republica Moldova a componentei modale în materie discursivă şi a efectelor pe care le comportă aceasta. Este prima cercetare în spațiul investigativ autohton care pune accentul pe o paradigmă care are un impact semnificativ asupra construirii portretelor candidaților politici pornind de la reprezentările lor verbale, precum și asupra perceperii discursului politic de către public. Lucrarea scoate în relief și aspecte ce ţin de tendințele şi perspectiva discursivității politice într-o societate informațională în proces de devenire, cum este cazul Republicii Moldova.

Problema științificăimportantă soluționată rezidă în relevarea importanței utilizării construcțiilor modale într-o anumită cheie, cea a certitudinii, posibilului, imposibilului, necesarului, contingenței etc., ce contribuie la organizarea textuală, devenind unele dintre cele mai adecvate instrumente utilizate în discursul politic pentru a reda poziția și viziunea actorului politic având ca scop influențarea și convingerea alocutorului.

Semnificaţia teoretică. Cercetările efectuate indică aspectul de valoare a cadrului conceptual, în urma căruia au fost obţinute rezultate ştiinţifice noi, au fost precizate punctele de vedere asupra eficientizării discursului politic, determinând perspectivele contribuţiilor ştiinţifice ulterioare. Lucrarea constituie o sursă modernă şi actuală pentru publicul avizat din universităţi, şcoli doctorale, institute de cercetări ştiinţifice în domeniul filologiei, jurnalismului, științelor comunicării.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigării particularităților a câtorva forme reprezentative ale discursului politic (discursurile de învestitură şi dezbaterile electorale televizate), prefigurează sugestii concrete la predarea unor cursuri universitare, sunt utile pentru îmbunătățirea competenței de comunicare a persoanelor implicate în viața politică și publică a țării, prin cunoașterea și utilizarea metodelor practice de interacțiune eficientă în procesul elaborării mesajelor politice, luărilor de cuvânt în public într-o societate modernă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost implementate prin publicarea a 19 articole şi studii și prin contribuții la conferințe naționale și internaționale

Cuprins


INTRODUCERE

I. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND CONCEPTUL DE MODALITATE ÎN DISCURSUL POLITIC

 • 1.1. Discursul politic în contextul fondului general al discursivităţii
 • 1.2. Conceptualizarea modalității
 • 1.2.1. Perspective teoretice și tipologice de abordare a modalității
 • 1.2.2. Contribuții și considerații analitico-metodologice
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

II. DIMENSIUNEA MODALĂ A DISCURSULUI POLITIC

 • 2.1. Discursul politic: aspecte ale interrelaționării dintre argumentare și modalizare
 • 2.2. Modalitatea obiectivă și subiectivă în discursul politic
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

III. CONFIGURAȚII ATITUDINALE MODALE ÎN DISCURSUL POLITIC

 • 3.1. Resurse modale în discursul de învestitură prezidențială din SUA, România și Republica Moldova
 • 3.2. Strategii modale în dezbaterea electorală televizată
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI