Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limbă engleză


Autor: Ana Budnic
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Eugenia Babâră
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 37.016 :811.111 (043.2)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

educaţia globală, educaţia interculturală, egocentrism, etnocentrism, cultura comunicării, competenţa de comunicare interculturală, teme cross-curriculare, obiective interculturale, diversitate culturală, stereotipuri culturale, dialogul intercultural, strategii de formare a competenţei de comunicare interculturale, profesiograma profesorului de limbi străine, obiective şi standarde interculturale, învăţarea experienţială, şcoala multiculturală, model de comunicare interculturală în mediul academic, curriculum intercultural, conceptualizarea curriculumului la limbi străine, model tehnologic de formare/dezvoltare a competenţei de comunicare interculturală

Adnotare

Teza abordează în plan teoretic şi praxiologic, metodologia de formare/dezvoltare a competenţei de comunicare interculturală în procesul de predare/învăţare a limbii engleze.

Conform declaraţiilor şi rezoluţiilor organismelor internaţionale şi naţionale privind crearea spaţiului educaţional european, dimensiunea interculturală trebuie să devină o strategie ce se înscrie prioritar în sistemul de valori al spaţiului universitar şi implicit al necesităţii formării competenţei de comunicare interculturală la actorii educaţionali (profesori, studenţi/elevi).

În lucrare se pune accentul pe tehnologia formării/dezvoltării competenţei de comunicare interculturală la profesorii de limbă engleză, se fac referiri la specificul predării/învăţării limbilor străine din perspectivă interculturală.

În teză este prezentată profesiograma personalităţii interculturale a profesorului de limbi străine, ce integrează un ansamblu de competenţe profesionale, transpuse în standarde şi obiective interculturale, în modele de comunicare interculturală pentru şcoală şi universitate.

Sub aspect praxiologic, se analizează critic diverse moduri de abordare ale experienţelor curriculare de formare a competenţei de comunicare interculturală, evidenţiându-se particularităţile formării cadrelor didactice de limbă engleză din perspectivă interculturală.

Pe baza abordărilor interculturale şi a modelelor formării/dezvoltării a competenţei de comunicare interculturală la profesorii de limbă străină s-a elaborat şi implementat un Model tehnologic de formare/dezvoltare a competenţei de comunicare interculturală (activităţi integrate , strategii activ-participarive etc. ).

Integrarea dimensiunii interculturale în didactica limbii engleze conduce la formarea competenţelor de comunicare la profesori şi la rezolvarea unor probleme reale din viaţa şcolii contemporane.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale formării cadrelor didactice de limbi străine din perspectiva formării/dezvoltării competenţei de comunicare interculturală
 • 1.1. Aspecte ale predării/învăţării limbilor străine din perspectivă interculturală
 • 1.2. Repere teoretice ale formării competenţei de comunicare interculturală la cadrele didactice de limbi străine
 • 1.2.1. Formarea personalităţii profesoruluide limbi străine din perspectivă interculturală
 • 1.2.2. Repere conceptuale ale formării /dezvoltării competenţei de comunicare interculturală

CAPITOLUL II. Cadrul experenţial curricular al formării interculturale a profesorilor de limbă engleză
 • 2.1. Experienţe curriculare internaţionale de formare a cadrelor didactice
 • 2.2. Experienţe curriculare naţionale de formare a cadrelor didactice din perspectivă interculturală
 • 2.3. Particularităţi ale formării competenţei de comunicare interculturală

CAPITOLUL III. Tehnologia formării/dezvoltării competenţei de comunicare interculturală în procesul predării/învăţării limbii engleze
 • 3.1. Tehnologia formării/dezvoltării competenţei de comunicare interculturală
 • 3.1.1. Abordarea epistemologică a experimentului formativ privind formarea/dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală.
 • 3.1.2. Metodologia formării/dezvoltării competenşei de comunicare interculturală
 • 3.2. Evaluarea competenţei de comunicare interculturală în procesul predării învăţării limbii engleze