Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale


Autor: Bortă Grigori
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Serghei Ohrimenco
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.50 Mb / în română

Teza

CZU 330.47

Adobe PDF document 6.94 Mb / în rusă
149 pagini


Cuvinte Cheie

economia informațională tenebră (EIT), tehnologia informațională tenebră, securitatea informației, economia subterană/informală, economia tehnologiei informației, economia securității informațiilor

Adnotare

Lucrarea include partea introductivă, trei capitole, concluzii pe capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia cu 179 de referințe, 1 anexă, 100 de pagini, 40 figuri, 11 tabele și 10 relații matemat ice. Rezultatele cercetărilor, cuprinse în disertație, au fost publicate în 21 de lucrări șt iințifice și comunicări în cadrul diverselor conferințe naționale și internaționale.

Domeniul de cercetareal disertației îl const ituie economia informațională tenebră, care cuprinde ciclul de viață al produselor și serviciilor. Problema științifică importantă soluționată constă în formarea viziunii complete asupra fenomenului EIT în general și structura lui în particular, ce a permis propunerea bazele metodologice și metodice pentru cercetarea lui.

Obiectivul acestei lucrări rezidă în examinarea fenomenului economiei informaționale tenebre (EIT), determinarea bazei, structurii, riscurilor și daunelor provocate de aceasta. În scopul realizării acestui obiectiv, au fost stabilite și so luționate un șir de probleme: cercetarea naturii EIT; cercetarea, identificarea și elaborarea bazei structurale și componenței segmentelor, produselor și serviciilor, precum și analiza comparativă prin intermediul funcțiilor, cauzelor și perspectivelor de dezvoltare; elaborarea modelului elementelor de profitabilitate.

Noutatea științifică a tezei constă în faptul că au fost dezvo ltate și propuse bazele metodologice ale cercetării EIT; au fost definite categoriile EIT; s-a dezvoltat o gamă originală de modele ale structurii EIT, care cuprind bunuri și servicii infracțio nale, în domeniu l tehnologiei informației; au fost clasificate sectoarelor EIT și trasate paralele cu omologiile "strălucite"; a fost elaborată și desfășurată structura sectorială a EIT; au fost analizate evoluția și tendințele EIT; a fost definit cadrul instituțional a EIT.

Rezultatele cercetării incluse în disertație sunt reflectate în procesul educațional din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, fiind plasate la baza elaborării curriculumului unui curs de prelegeri la disciplina "Economia informațională subterană", precum și implementate în activitățile Băncii Națională a Republicii Moldova, și utilizate în scopul evaluării proiectelor de dezvoltare a domeniilor de securitate a informațiilor, și pentru perfecționarea personalului din domeniu. Abordările metodologice elaborate sunt recomandate pentru dezvoltarea în continuare a cercetărilor teoretice și aplicative a EIT.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ТЕНЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
 • 1.1. Концептуальные основы формирования теневой информационной экономики; актуальность проблемы теневой информационной экономик
 • 1.2. Основные черты и характеристики теневой информационной экономики; факторы, формирующие теневую информационную экономику
 • 1.3. Выводы по первой главе

2. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.
 • 2.1. Генезис теневой информационной экономики
 • 2.2. Структура теневой информационной экономики
 • 2.3. Монетизация продуктов и услуг в сфере теневой информационной экономики
 • 2.4. Выводы по второй главе

3. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ТЕНЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
 • 3.1. Построение модели доходности ботнета
 • 3.2. Построение модели денежных потоков в теневой информационной экономике
 • 3.3. Роль государства в регулировании уровня теневой информационной экономики
 • 3.4. Анализ тенденций в теневом секторе информационной экономики
 • 3.5. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ