Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mijloacele juridice de protecție a drepturilor în contractul de credit bancar


Autor: Marian Nicolae
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Chibac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 47.73/.74 (043.3)

Adobe PDF document 3.50 Mb / în română
212 pagini


Cuvinte Cheie

credit bancar, creditor, debitor, protecție a drepturilor, eficacitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 198 de titluri, 6 anexe, 171 de pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea se referă la domeniul dreptului civil contractual. Scopul – cercetarea eficacității mijloacelor juridice de protecție a drepturilor în contractul de credit bancar precum și argumentarea acestora în calitate de premise fundamentale ale cursului constructiv al relațiilor de creditare bancară, îndreptat spre constituirea unui pilon pentru avansarea afacerii bancare, pe de o parte, și a unui scut de protecție contra abuzurilor băncii față de debitori, pe de altă parte.

Obiectivele studiului: cercetarea apărăii drepturilor și extensia acesteia asupra relațiilor de creditară bancară; cercetarea naturii juridice a contractului de credit bancar și delimitarea lui de grupul contractelor cu particularități similare; analiza creditului bancar ca entitate economică și entitate juridică; cercetarea mijloacelor juridice de protecție a drepturilor băncii și a debitorului și identificarea impedimentelor ce țin de realizarea acestor drepturi; evaluarea actualei eficacități a mijloacelor juridice de protecție a drepturilor; formularea propunerilor de lege ferenda.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Este prima cercetare prin care s-a argumentat amplificarea conceptului mijloacelor de protecție a drepturilor în contractul de credit bancar.

Problema științifică soluționată constă în: elaborarea cadrului conceptual absent în RM al mijloacelor juridice de protecție a drepturilor în contractul de credit bancar, care a contribuit la prevenirea încălcărilor stabilite, permițând valorizarea economică a securității intereselor părților contractante, precum și accelerarea realizării drepturilor ce le aparțin.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării constă în elucidarea unui răspuns complementar pentru fondul științific național și nu numai, care servește în calitate de premisă suplimentară pentru continuitatea dezvoltării științei. Valoarea aplicativă a lucrării constă în ajustarea practicilor aferente soluționării rapide, ieftine și corecte a disputelor ce apar între participanții la încheierea contractului de credit bancar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice se găsește în propuneri de perfecționare a cadrului legal destinat protecției drepturilor din contractul de credit bancar, în recomandări destinate uniformizării practicilor judiciare, precum și în corijarea atitudinii băncii în raport cu clientul.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DREPTURILOR ȘI CREDITĂRII BANCARE
 • 1.1. Evoluția reglementărilor aferente protecției drepturilor și concepția creditului bancar
 • 1.2. Materialele științifice din domeniul protecției drepturilor și creditării bancare
 • 1.3 Problema de cercetare și direcțiile de soluționare ale acesteia
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. ESENȚA ȘI ELEMENTELE CONȚINUTULUI CREDITĂRII BANCARE ȘI ALE PROTECȚIEI DREPTURILOR
 • 2.1. Regimul național de protecție juridică a drepturilor civile
 • 2.2. Noţiunea conținutul şi natura juridică a contractului de credit bancar
 • 2.3. Declanșarea negocierilor privind încheierea contractului de credit bancar și severitățile din cadrul acestora
 • 2.4. Locul contractului de credit bancar în sistemul normativ autohton
 • 2.4.1. Locul și rolul contractului de credit în cadrul raporturilor și modalităților de creditare bancară
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MIJLOACELE JURIDICE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR BĂNCII ÎN CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR
 • 3.1. Protecția drepturilor băncii după încheierea contractului de credit bancar cu clientul în general
 • 3.1.1 Dreptul băncii la refuzul în eliberarea creditului către client
 • 3.1.2 Drepturile băncii în urma nerambursării de către client a creditului conform graficului stabilit
 • 3.2. Consecințele problematice a excluderii dreptului băncii la solicitarea executării obligației debitorului și protecția împotriva acestora
 • 3.3. Exercitarea dreptului de gaj al băncii și dificultățile procedurii
 • 3.3.1 Prescripția dreptul de gaj/ipotecă
 • 3.3.2 Valorificarea obiectului gajului dreptul de proprietate asupra căruia se supune înregistrării de stat
 • 3.4. Protecția drepturilor băncii în cadrul riscului de ratare definitivă a banilor eliberați debitorului
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. MIJLOACELE JURIDICE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR DEBITORULUI ÎN CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR
 • 4.1. Soluții normativ-juridice care guvernează protecția debitorului în general
 • 4.1.1. Protecția debitorului în cazul dobânzilor flotante aferente creditului eliberat
 • 4.1.2. Protecția debitorului în cazul ne eliberării creditului promis în termenul stabilit
 • 4.2.Protecția debitorului împotriva rezilierii contractului de credit bancar pentru unele temeiuri nefondate ce reies din contract
 • 4.3. Clauzele abuzive și clauzele contractuale standard pârghii fundamentale de protecție a debitorului
 • 4.4. Protecția debitorilor în cadrul stingerii obligațiilor ce reies din creditele neperformante
 • 4.5. Concluzii la capitolul

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI