Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Natura statică în artele plastice din Republica Moldova


Autor: Ciobanu Iraida
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 73.02:73.049.6(478)(043.2)

Adobe PDF document 9.64 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

artă plast ică, centru compoziţ ional, colorit, compoziţ ie art ist ică, dominantă cromatică, expoziţii, natură statică, limbaj plastic

Adnotare

Teza include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi reco mandări, bibliografie din 235 de t itluri, 142 de pagini text de bază, ilustraţii, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 651.01. Teoria şi istoria artelor plastice

Scopul prezentei teze constă în studierea complexă a naturii statice în artele plast ice din Republica Moldova, iar obiectivele în introducerea în circuitul științific național a genului natura statică în baza analizei surselor bibliografice, arhivistice și a picturilor din colecțiile de stat și cele particulare de o importantă valoare artistică; determinarea dinamicii evoluției naturii statice din Basarabia, RSSM și Republica Moldova; identificarea trăsăturilor distinctive în creația artiștilor plastici locali din diverse perioade de creație; studierea particularităților complexului de sisteme stilistice, plastice, structural-spaţiale, utilizate în transfigurarea artistică a naturii statice din perioada respectivă; catalogarea numelor artiștilor plastici care au abordat genul natura statică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza prezintă o primă investigație complexă în istoria artelor naționale în baza materialelor din ANRM, AOSPRM, lucrărilor din colecțiile MNAM, fondul UAP din RM, arhivele personale ale artiștilor plastici. Caracterul ştiinţific şi inovator al tezei rezultă din faptul că pentru prima dată a fost efectuată o prezentare de ansamblu a procesului de constituire şi dezvoltare a naturii statice în Republica Moldova prin prisma operelor plasticienilor, cea a şcolilor, curentelor, tradiţiilor locale şi diverselor influențe.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea complexă a genului natura statică în creația artiștilor plastici autohtoni, definirea particularităților specifice evoluției acestuia, fapt ce a permis aprecierea activității plasticienilor și influența lor la dezvoltarea și completarea procesului de creație în artele plastice naționale. Semnificaţia teoretică. Prezenta teză oferă o abordare de sinteză şi o analiză ştiinţifică a naturii statice ca gen al picturii de şevalet, a particularităţilor specifice ale acesteia, prin prisma analizei surselor bibliografice, istorice, muzeist ice din domeniulul dat.

Valoarea aplicativă rezultă din importanţa domeniului pentru istoria artelor naţ ionale; studiul poate servi pentru istorici, artișt i plast ici, studenți, profesori în procesul didactic din instituţiile de învăţământ artistic, preuniversitar şi universitar din Republca Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost expuse în cadrul a 11 conferinţe şt iinţ ifice naţ ionale şi internaţ ionale, 8 artico le publicate în reviste ştiinţ ifice de specialit ate din Republica Moldova, volumul total depăşind 4 .0 c.a.

Cuprins


1. NATURA STATICĂ ÎN ISTORIA ARTELOR
  • 1.1. Repere istoriografice ale naturii statice
  • 1.2. Incursiuni în natura statică: termeni şi noţiuni
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA NATURII STATICE ÎN PICTURA MOLDOVENEASCĂ
  • 2.1. Constituirea și evo luția naturii statice în pictura anilor (1887–1940)
  • 2.2.Specificul naturii statice din RSSM (1945–1970)
  • 2.3. Concluzii la capito lul 2

3. ABORDĂRI ȘI TENDINȚE ÎN NATURA STATICĂ DIN ANII 1970–2000
  • 3.1. Perioada experimentărilor în naturile statice din anii 1970–҆1980
  • 3.2. Natura statică din pictura anilor 1980–2000
  • 3.3. Concluzii la capito lul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI