Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței


Autor: Duca Dragoș
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU [339.137.2+339.138]: 005 (043)

Adobe PDF document 4.62 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

marketing, strategii concurențiale de marketing, competitivitate, concurență, etc.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 169 titluri, 11 anexe, 150 pagini de text de bază, 58 figuri, 27 tabele, 4 formule. Rezultatele au fost publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: marketing, marketing strategic.

Scopul și obiectivele cercetării constau în dezvoltarea unui cadru teoretic, elaborarea de recomandări metodologice şi practice, menite să îmbunătățească nivelul competitivității întreprinderilor prin intermediul strategiilor concurențiale de marketing, bazate pe o analiză științifică a situației la zi a mediului concurențial autohton și a efectelor complexe, ce rezultă din impactul reformelor economice, sociale și politice din ultimii ani, dar și a situației politice în țară și circumstanțelor geopolitice.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute se rezumă la următoarele: 1. Concretizarea aspectelor teoretico-metodologice cu privire la concurență, capacitate concurențială și strategiile concurențiale de marketing. Argumentarea importanței concurenței, a capacității concurențiale, a marketingului și a strategiilor concurențiale de marketing ca factori strategici ai afacerilor în condițiile intensificării concurenței în Republica Moldova.

2. Identificarea și sistematizarea indicatorilor care stau la baza evaluării competitivității întreprinderilor. Elaborarea unor recomandări privind dezvoltarea competitivității la nivel național și la nivel de întreprindere, prin implementarea strategiilor concurențiale de marketing. 3. Identificarea și estimarea deficiențelor strategiilor concurențiale de marketing în baza unui studiu complex efectuat în cadrul întreprinderilor autohtone.

4. Analiza direcțiilor de dezvoltare a mediului concurențial autohton și a strategiilor concurențiale de marketing în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova.

5. Efectuarea unui studiu de caz privind identificarea strategiilor de intrare a companiilor de telefonie mobilă pe piața autohtonă.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea științifică și metodologică a concurenței, competitivității și a strategiilor competitive de marketing pentru întreprinderile din Republica Moldova, fapt ce a confirmat, necesitatea iminentă a îmbunătățirii nivelului competitivității întreprinderilor autohtone, în vederea aplicării strategiilor concurențiale de marketing, ținînd cont de mediul concurențial autohton, de consecințele situației macroeconomice din ultimii ani, precum și de situația politică și circumstanțele geopolitice, cu care se confruntă statul nostru.

Semnificația teoretică a lucrării este determinată prin faptul, că în teză este pusă în valoare importanța dezvoltării şi utilizării conceptelor teoretice şi metodologice ce țin de strategiile concurențiale de marketing în scopul îmbunătățirii nivelului de competitivitate în cadrul întreprinderilor din RM.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în efectuarea diagnosticării mediului concurențial autohton și în determinarea punctelor slabe ale mediului concurențial și a strategiilor concurențiale de marketing din cadrul întreprinderilor autohtone. Totodată, valoarea aplicativă este determinată și de posibilitatea utilizării rezultatelor și a soluțiilor propuse la întreprinderile incluse în studiu, dar și în cadrul întregului sector.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei pot fi implementate la nivelul politicilor factorilor de decizie, în întreprinderile sectorului privat şi în instituţiile de instruire, cercetare şi dezvoltare din ţară. Acestea au fost incluse în programele de studiu ale Universităţii Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Autorul a contribuit la crearea unei curricule de marketing pentru studenţii ciclului de masterat. Tehnicile şi strategiile propuse pot servi atît ca suport teoretic, cît şi practic pentru managerii întreprinderilor în elaborarea studiilor de marketing, și implementarea strategiilor competitive de marketing la întreprinderile naționale în scopul sporirii competitivității sale.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND CONCURENȚA ȘI MEDIUL CONCURENȚIAL
 • 1.1 Concurența ca instrument al evoluției sociale și economice
 • 1.2 Cadrul instituțional și cadrul normativ de reglementare a concurenței
 • 1.3 Tendințe în evoluția mediului concurențial în Republica Moldova
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. COMPETITIVITATEA CA OBIECTIV STRATEGIC ÎN CONDIȚIILE INTENSIFICĂRII CONCURENȚEI
 • 2.1 Capacitatea concurențială ca factor determinant al formării unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor competitive
 • 2.2 Considerații teoretico metodologice privind evaluarea competitivității
 • 2.3 Calitatea mediului concurențial și de afaceri ca factor de asigurare și dezvoltare a competitivității
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. OPORTUNITĂȚI DE CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIN STRATEGII CONCURENȚIALE DE MARKETING
 • 3.1 Evaluarea orientării de marketing a întreprinderilor
 • 3.2 Oportunități de aplicare a strategiilor de marketing în întreprinderile autohtone
 • 3.3 Strategii concurențiale de marketing în vederea intrării și penetrării pieței: cazul companiilor de telefonie mobilă din Republica Moldova
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI