Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Toxocaroza: aspecte medico-sociale; manifestări clinico-evolutive; conduita managerială şi terapeutică


Autor: Plăcintă Gheorghe
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2019
Consultanţi ştiinţifici: Sava Ţibuleac
doctor habilitat, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.50 Mb / în română

Teza

CZU 616.995.132 (043.2)

Adobe PDF document 3.52 Mb / în română
267 pagini


Cuvinte Cheie

toxocaroză, epidemiologie, determinantele evoluţiei, comorbidităţi, randament terapeutic.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 340 de titluri, 231 pagini de text de bază, 47 de tabele, 44 de figuri, 12 cazuri clinice, 7 anexe. Rezultatele studiului sunt publicate în 44 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: boli infecţioase tropicale şi parazitologie medicală.

Scopul cercetării: Evaluarea aspectelor epidemiologice de manifestare a invaziei toxocarice şi ale altor parazitoze, determinarea seroprevalenței toxocarice, evidențierea particularităţilor clinico-evolutive și de tratament pentru a micșora determinantele de infestare și morbiditatea populației.

Obiectivele cercetării: analiza comparativă a particularităţilor epidemiologice ale invaziei toxocarice şi ale altor entităţi parazitare în R. Moldova (a. 2004-2016); identificarea factorilor de instalare a gradului înalt de invazie toxocarică; determinarea seroprevalenţei toxocarice la persoanele aparent sănătoase şi la cele cu caracter morbid; elucidarea variantelor clinico-evolutive ale invaziei toxocarice la maturi și la copii. Manifestările clinico-patogenice şi paraclinice în funcţie de durata invaziei toxocarice, evaluarea eficacităţii terapeutice; evidențierea diferenţelor evolutive dintre monoinvazia toxocarică şi asocierea cu alte entităţi parazitare şi cu hepatitele virale cronice, identificarea prevalenţei patologice; stabilirea caracterelor devierilor imune în funcţie de forma de manifestare, determinarea influenţei invaziei toxocarice asupra eficacităţii răspunsului postvaccinal la copii; rolul determinantelor clinice şi cele de laborator în stabilirea evoluţiei diferite a toxocarozei viscerale (vindecare, exacerbare, remisiune, evoluție latentă, în salturi, reinvazie ); elaborarea unui algoritm de diminuare a determinantelor de infestare și morbidității populației, și de conduită a cazului distinct.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost realizate: elucidarea factorilor de prevalenţă, identificarea legităţilor de evoluţie, întocmirea spectrului de manifestări, extinderea viziunii în cunoaşterea patologiei de către medicii -clinicieni, managementul distinct, cu reduceri de costuri, individualizat pe pacient. Rezultatele principial noi. Au fost stabiliţi factorii predictivi în evoluţia diferită a bolii, diferenţele monoinvaziei toxocarice cu comorbidităţile parazitare şi HCV; a fost elaborat algoritmul de conduită, s-au oferit soluţii noi terapeutice în cazurile de toxocaroză rebelă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Abordarea toxocarozei ca maladie care îmbracă diferite variante clinice, anterior fiind sub acoperire sindromală; elaborarea algoritmului de conduită în funcţie de cazul concret.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele au fost implementate în procesul de studii în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”; organizarea instruirii în teritorii a medicilor de familie, conform ordinului MS; deschiderea Centrului de Parazitologie Medicală şi Boli Tropicale.

Cuprins


1. VIZIUNEA COMPLEXĂ PRIVIND EVOLUŢIA TOXOCAROZEI
 • 1.1. Evoluţia invaziei toxocarice la gazda naturală
 • 1.2. Gradul de răspândire a toxocarozei intestinale la câini şi poluarea solului cu ouă de Toxocara canis în diferite zone ale globului
 • 1.2.1. Gradul de răspândire a toxocarozei intestinale la câini şi poluarea solului cu ouă de Toxocara canis în Republica Moldova
 • 1.3. Diagnosticul toxocarozei la om, larva migrans viscerală şi oculară: istoric şi perioade
 • 1.4. Seroprevalenţa invaziei toxocarice la copii şi la maturi în diferite zone ale globului
 • 1.5. Implicări imunopatologice în toxocaroza umană, manifestări clinice, diagnostic, tratament
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Designul general
 • 2.2. Caracteristica materialului clinic
 • 2.3. Caracteristica metodelor de examinare
 • 2.3.1. Metode de laborator
 • 2.3.2 Metode instrumentale
 • 2.4. Caracteristica metodelor de prelucrare statistică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. INFESTAREA TOXOCARICĂ LA POPULAŢIA DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Seroprevalenţa invaziei toxocarice la populaţia practic sănătoasă
 • 3.2. Seroprevalenţa invaziei toxocarice la pacienţii spitalizaţi cu diverse patologii în diferite secţii specializate ale instituţiilor medico-sanitare publice
 • 3.3. Adresabilitatea pacienţilor cu toxocaroză şi corelaţia cu intensitatea parazitară
 • 3.4. Analiza evolutivă şi comparativă a incidenţei şi a prevalenţei celor mai răspândite parazitoze în Republica Moldova
 • 3.5. Factorii determinanţi ai gradului înalt de invazie toxocarică în Republica Moldova
 • 3.5.1. Gradul de răspândire a toxocarozei intestinale la câini
 • 3.5.2. Poluarea solului cu ouă de Toxocara canis
 • 3.6 Căile de transmitere şi factorii de risc în infestarea toxocarică
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. DURATA TOXOCAROZEI VISCERALE, MANIFESTĂRILE CLINICE ŞI DE LABORATOR LA MATURI ŞI LA COPII, INFLUENŢA COMORBIDITĂŢILOR, CONTRIBUŢIA TRATAMENTULUI SPECIFIC
 • 4.1. Manifestările clinice, de laborator şi contribuţia tratamentului specific în cursul primului an de toxocaroză viscerală
 • 4.2. Manifestările clinice, de laborator şi contribuţia terapiei specifice în cursul toxocarozei viscerale cronice la copii
 • 4.3. Manifestările clinice, de laborator şi contribuţia terapiei specifice în cursul toxocarozei viscerale cronice la maturi
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. DETERMINANTELE CLINICE ŞI DE LABORATOR ÎN EVOLLUȚIA DIFERITELOR STĂRI A TOXOCAROZEI VISCERALE
 • 5.1. Evoluţia determinantelor clinice şi de laborator în vindecarea timpurie a pacienţilor cu toxocaroză viscerală
 • 5.2. Evoluţia determinantelor clinice şi de laborator în starea de exacerbare a toxocarozei viscerale
 • 5.3. Evoluţia determinantelor clinice şi de laborator în instalarea remisiunii la pacienţii cu toxocaroză larvară
 • 5.4. Caracteristica generală şi evoluţia determinantelor de laborator la pacienţii cu toxocaroză larvară stagnantă
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI DE REDUCERE A MORBIDITĂȚII PRIN TOXOCAROZĂ
 • 6.1 Identificarea serviciilor și activităților în profilaxia toxocarozei
 • 6.2 Argumentarea științifică în instituirea și dezvoltarea Centrului de Parazitologie Medicală și Boli Tropicale
 • 6.3 Algoritm de management în supravegherea cazului clinic, instalarea vindecării în timp în toxocaroza viscerală
 • 6.4. Determinantele de recădere şi randamentul curelor repetate de tratament în toxocaroză
 • 6.5. Algoritm de conduită a cazului seropozitiv
 • 6.6. Concluzii la capitolul 6

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTIC