Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldova


Autor: Slutu Rodica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:005.95/.96(478)(043)

Adobe PDF document 1.86 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

resurse umane, forță de muncă, capital uman, managementul resurselor umane, marketingul resurselor umane, marketing intern, marketing extern, strategii de resurse umane, piața forței de muncă, dezvoltare regională

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 134 de titluri, 5 anexe, 137 de pagini text de bază, 50 de figuri și 32 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în peste 21 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice și aplicative ale marketingului resurselor umane ca instrument al managementului resurselor umane în vederea atragerii și menținerii celor mai calificați angajați în cadrul întreprinderii pentru sporirea competitivității acesteia pe piață.

Scopul cercetării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice și aplicative ale marketingului resurselor umane și identificarea instrumentelor de marketing al resurselor umane.

Obiectivele cercetării constau în abordarea teoretico-conceptuală și multidimensională a resurselor umane și a principalelor elemente și categorii ce caracterizează marketingul resurselor umane; concretizarea conținutului marketingului intern ca o nouă abordare în dezvoltarea întreprinderilor; determinarea acțiunilor de marketing în vederea motivării și reținerii angajaților la întreprindere; cuantificarea implicațiilor marketingului resurselor umane în cadrul întreprinderilor; analiza activităților și practicilor specifice marketingului resurselor umane în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord, precum și elaborarea strategiilor în marketingul resurselor umane din perspectiva sporirii competitivității întreprinderii.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în dezvoltarea fundamentelor teoretice a interdisciplinarității RU; concretizarea conținutului marketingului RU și a rolului acestuia în cadrul asigurării competitivității întreprinderilor pe piață; dezvoltarea marketingului intern ca activitate aferentă funcțiunii de personal în cadrul întreprinderilor; elaborarea recomandărilor necesare dezvoltării unui marketing al resurselor umane eficient în cadrul întreprinderilor.

Problema științifică importantă soluționată în lucrare rezultă în fundamentarea teoretică complexă și metodologică a marketingului resurselor umane.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică constau în dezvoltarea unor elemente noi care presupun o abordare complexă a marketingului resurselor umane cu implicații asupra competitivității regionale, precum și elaborarea strategiilor de marketing în domeniul resurselor umane.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării permit îmbogățirea cadrului teoretic și conceptual al marketingului. Recomandările formulate pot fi utilizate de instituțiile de învățământ și managerii întreprinderilor din Regiunea Nord.

Cuprins


1. RESURSELE UMANE ȘI ROLUL LOR ÎN ASIGURAREA COMPETITIVITĂȚII REGIONALE
 • 1.1. Aspectul regional al dezvoltării economice
 • 1.2. Rolul și particularitățile resurselor umane ca factor de asigurare a competitivității regionale
 • 1.3. Evoluții și tendințe specifice pe piața muncii din Regiunea de Dezvoltare Nord
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONSIDERAȚII TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND CONCEPTUL DE MARKETING AL RESURSELOR UMANE
 • 2.1. Esența și conținutul conceptului de marketing al resurselor umane
 • 2.2. Marketingul intern – noi abordări în dezvoltarea întreprinderilor
 • 2.3. Acţiuni de marketing în vederea motivării şi menținerii angajaţilor în cadrul întreprinderii
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE MARKETINGULUI RESURSELOR UMANE ÎN ASIGURAREA COMPETITIVITĂȚII REGIONALE
 • 3.1. Implicațiile marketingului resurselor umane în cadrul întreprinderilor
 • 3.2. Evaluarea activităților și practicilor specifice marketingului resurselor umane în Regiunea de Dezvoltare Nord
 • 3.3. Abordări strategice de îmbunătățire a marketingului resurselor umane din perspectiva creșterii competitivității întreprinderii
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI