Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţare


Autor: Frumusachi Ludmila
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 657.41/.45:614.2(478)(043)

Adobe PDF document 9.58 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

instituție medico-sanitară, servicii medicale, cost, buget, centrul de responsabilitate, centru de costuri, raportare integrată, indicatori de performanță

Adnotare

Structura tezei de doctor include: adnotarea, introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 231 de titluri, 38 anexe, 144 pagini text de bază, 38 tabele şi 24 figuri. Cercetările sunt reflectate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: contabilitate.

Scopul lucrării constă în studierea multilaterală, a particularităților contabilității financiare și contabilității de gestiune a IMSP la autofinanțare, în vederea perfecționării acestora. Obiectivele lucrării: fundamentarea teoretico-metodologică a particularităților de activitate a IMSP și elaborarea conceptului contabilității în aceste instituții; analiza evoluției contabilității în instituțiile medicale și identificarea direcțiilor de modernizare a acestora, reieșind din cerințele SNC și IFRS; determinarea impactului Directivei 2013/34/UE asupra metodologiei contabilității și raportării financiare la entitățile din RM; aplicarea unor metode avansate a contabilității de gestiune: ABC – costing, organizare evidenței pe centre de responsabilitate, raportul integrat și altele.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în evidențierea particularităților serviciilor medicale și determinarea impactului acestora asupra contabilității IMSP la autofinanțare; fundamentarea aplicării unor conturi contabile noi și a schemelor de înregistrare contabilă ale operațiilor economice; organizarea procesului bugetar, bazat pe conceptul „bugetarea orientată spre rezultate”; elaborarea, recomandarea și implementarea modelelor de rapoarte interne și rapoarte integrate, luând în considerare specificul IMSP. Problema ştiinţifică importantă soluţionată, constă în perfecţionarea contabilităţii în IMSP, în baza modernizării procesului de bugetare; elaborării metodicii de contabilizare a operațiilor economice privind costurile, cheltuielile și veniturile, în vederea gestionării strategice a IMSP la autofinanțare, crearea unui sistem informațional rațional pentru aprecierea performanțelor activității.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în determinarea conceptului contabilității în domeniul medico-sanitar și la autofinanțare, luând în considerare evaluarea direcțiilor de dezvoltare a acestora în condițiile adaptării contabilității RM la cerințele Directivei Europene.

Valoarea aplicativă constă în: elaborarea unui model rațional de contabilitate a operațiunilor economice în procesul de achiziționare a medicamentelor privind veniturile; recomandarea unui sistem de costuri în baza ABC – costing, centrelor de responsabilitate, implementarea bugetelor totale și parțiale având în vedere specificul IMSP la autofinanțare.

Implementarea rezultatelor științifice: unele recomandări elaborate în teză au fost aplicate și acceptate spre implementare în practica contabilă a IMSP.

Cuprins


I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE MEDICO - SANITARE PUBLICE
 • 1.1. Conceptul contabilității în do meniul medico – sanitar și direcții de dezvoltare a acestuia
 • 1.2. Impactul particularităților IMSP la autofinanțare și a serviciilor medicale asupra organizării contabilității
 • 1.3. Bugetul ca instrument de bază al gest iunii în sistemul ocrotirii sănătății
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

II. ABORDĂRI METODOLOGICO – APLICATIVE ALE CONTABILITĂŢII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
 • 2.1. Aspecte contabile privind asigurarea cu informații a procesului de achiziție cu medicamente
 • 2.2. Probleme ale contabilităţii costurilor şi cheltuielilor din prestarea serviciilor medicale
 • 2.3. Specificul contabilizării veniturilor în condiţ ii de autofinanţare a instituțiilor medicale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

III. MODERNIZAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL IMSP ÎN CADRUL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ȘI RAPORTĂRII INTEGRATE
 • 3.1. Direcții de raționalizare a contabilității de gest iune
 • 3.2. Controlul bazat pe bugete în condiții de autonomie financiară a inst ituțiilor medicale
 • 3.3. Optimizarea informaţiei de raportare în scopuri manageriale şi aprecierii performanţei activităţii IMSP
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

138 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE