Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic


Autor: Morarescu Olga
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicon Ungur
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 577./:547.597(043.2)

Adobe PDF document 3.30 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

diterpenoide, compuşi biologic activi, acid ent-kaur-16-en-19-oic, acid ent-trachiloban-19-oic, izomerizare, retro-biomimetic, ent-atisani, oxidare

Adnotare

Teza este constituită din compartimentul introductiv şi trei capitole, în care sunt prezentate studiul literaturii de specialitate și contribuțiile proprii, ce constau din rezultatele obținute experimental, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 231 titluri, 100 pagini text de bază, 5 tabele și 72 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 143.04 - Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi Scopul tezei constă în izolarea diterpenoidelor ent-kauranice şi ent-trachilobanice biologic active din deșeurile provenite de la recoltarea florii-soarelui, și utilizarea acestora în calitate de materie primă pentru obţinerea altor compuși diterpenici naturali bioactivi şi a unor compuşi sintetici cu potenţial sporit de activitate biologică.

Obiective: identificarea solventului optim pentru extracția diterpenoidelor ent-kauranice și ent-trachilobanice din deșeurile de floarea-soarelui; studiul reacţiei de izomerizare superacidă a acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic; funcţionalizare oxidativă a acidulu i ent-kaur-16-en-19-oic în pozițiile C-15, C-16, și C-17; polifuncţionalizarea acizilor ent-kaur-16-en19-oic şi ent-trachiloban-19-oic cu sistemele Ph(OAc)2-LiBr și/sau NaIO4-LiBr.

Noutatea și originalitatea științifică, semnificația teoretică. Pentru prima dată a fost propusă o concepție nouă de sinteză retro-biomimetică. În baza acestui concept a fost realizată diversificarea structurală a compușilor și a fost demonstrată convergența scheletelor ent-trachilobanic și ent-kauranic în compuși biogenetic înrudiți. Pentru prima dată a fot realizată izomerizarea acidului ent-trachiloban-19-oic în prezenţa sistemului de PhI(OAc)2 – LiBr, cu obţinerea unor derivaţi noi înalt funcţionalizaţi cu schelete ent-kauranic şi ent-atisanic. De asemenea, a fost efectuată funcţionalizarea oxidativă a acidului ent-kaur-16-en-19-oic natural în pozițiile C-15, C-16 și C-17, fiind sintetizaţi o serie de derivaţi ent-kauranoici naturali şi compuși sintetici noi.

Problema științifică soluționată constă în identificarea unor căi noi şi interesante de sinteză a unor compuși naturali diterpenici biologic activi cu pondere joasă în sursele naturale, cât şi obţinerea derivaţilor sintetici noi cu potenţial sporit de activitate biologică.

Valoarea aplicativă a lucrării. Un aspect important al lucrării îl constituie folosirea deșeurilor de la procesarea florii-soarelui, în scopul obținerii substanțelor cu valoare practică pentru economia țării. De asemenea, funcţionalizarea derivaţilor ent-kaurenoici şi ent-trachilobanoic izolați din floarea-soarelui prezintă un interes practic deosebit, deoarece ne oferă o cale eficientă de acumulare a compușilor naturali bioactivi, în particular, a compușilor ent-atisanici.

Implementarea rezultatelor științifice. Metoda optimizată de extracție a deșeurilor provenite de la prelucrarea florii-soarelui este pe larg utilizat în cadrul laboratorului Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi, Institutul de Chimie. Acizilor diterpenici obținuți prin această metodă servesc ca materie primă în diverse studii de sinteză. De asemenea, materialul prezentat în teza curentă este parte componentă a unui ciclul de prelegeri, treapta de masterat la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova.

Cuprins


1. DITERPENOIDELE ENT-KAURANICE ŞI ENT-TRACHILOBANICE. CARACTERISTICA GENERALĂ
 • 1.1 Biosinteza diterpenoidelor ent-kauranice şi ent-trachilobanice
 • 1.2. Diterpeno idele ent-kauranice – caracteristica generală
 • 1.2.1. Răspândirea în natură, biodiversitatea și proprietăţile bio logice
 • 1.2.2. Potenţialul sintetic al diterpeno idelor ent-kauranice
 • 1.3. Diterpeno idele ent-trachilo banice – caracteristica generală
 • 1.3.1. Răspândirea în natură, biodiversitatea și proprietăţile bio logice
 • 1.3.2 Potenţialul sintet ic al diterpeno idelor ent-trachilo banice
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. TRANSFORMĂRI SINTETICE ALE ACIDULUI ENT-TRACHILOBAN-19-OIC
 • 2.1. Izolarea diterpenoidelor ent-trachilobanice şi ent-kauranice din deşeurile de floarea-soarelui
 • 2.1.1. Studiul procesul de extracţie a deşeurilor uscate de floarea-soarelui cu diferiţ i so lvenți
 • 2.2. Izomerizarea superacidă a acidului ent-trachiloban-19-oic. Sinteza retro-biomimet ică a diterpeno idelor naturale ent-kauranice, ent-atisanice și ent-beieranice
 • 2.3. Funcţionalizarea acidului ent-trachiloban-19-oic cu diacetat de iodobenzen și bromură de lit iu (PhI(OAc)2 / LiBr)
 • 2.4. Transformări sintetice ale acidului ent-trachiloban-19-oic. Partea experimentală
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. TRANSFORMĂRILE SINTETICE ALE ACIDULUI ENT-KAUR-16-EN-19-OIC
 • 3.1. Izomerizarea superacidă a acidului ent-kaur-16-en-19-oic. Sinteza retro-biomimet ică a diterpeno idelor naturale ent-kauranice, ent-atisanice și ent-beieranice
 • 3.2. Transformări oxidative ale acidului ent-kaur-16-en-19-oic
 • 3.2.1. Oxidarea alilică a acidului ent-kaur-16-en-19-oic
 • 3.2.2. Oxidarea treptată a acidului ent-kaur-16-en-19-oic
 • 3.2.3. Oxidarea acidului ent-kaur-16-en-19-oic cu tetraoxid de osmiu
 • 3.3. Funcţionalizarea acidului ent-kaur-16-en-19-oic cu diacetat de iodobenzen – bromură de lit iu (PhI(OAc)2 – LiBr) şi/sau periodat de sodiu – bromură de lit iu (NaIO4 – LiBr)
 • 3.4. Transformările sintet ice ale acidului ent-kaur-16-en-19-oic. Partea experimentală
 • 3.5. Concluzii la capito lul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI