Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova


Autor: Raevschi Elena
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Eleonora Vataman
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.46 Mb / în română

Teza

CZU 616.1-056-036.886-084:614.2(043.2)

Adobe PDF document 6.43 Mb / în română
279 pagini


Cuvinte Cheie

supraveghere, managementul supravegherii, factori de risc, mortalitate prematură, boli cardiovasculare, prevenție primordială și primară

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 183 titluri, 12 anexe, 212 pagini de text de bază, 33 figuri, 93 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 40 lucrări științifice și științifico-metodice.

Domeniul de studiu: medicină socială și management.

Scopul cercetării: fundamentarea științifică și metodologică a fortificării managementului supravegherii factorilor de risc pentru a spori funcționalitatea sistemului național de supraveghere, în vederea facilitării reducerii în perspectivă a mortalității cardiovasculare premature în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării:
(1) evaluarea retrospectivă a tendințelor mortalității prin BCV centrată pe evenimentul decesului prematur în populația adultă din Republica Moldova;
(2) estimarea mortalității cardiovasculare premature sub aspectul perspectivei de evoluție;
(3) analiza cantitativă și calitativă a FR pentru BCV;
(4) aprecierea sănătății cardiovasculare în relație cu prezența bolii și probabilitatea evenimentului cardiovascular fatal la 10 ani;
(5) identificarea oportunităților și a barierelor privind aplicarea instrumentului de colectare prin intervievare la telefon a datelor despre factorii modificabili de risc pentru bolile cardiovasculare în Republica Moldova;
(6) evaluarea experților din domeniul managementului în sănătate privind dezvoltarea supravegherii continue și standardizate a factorilor de risc comportamentali în Republica Moldova;
(7) elaborarea concepției privind fortificarea managementului supravegherii factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: ajustarea bazată pe dovezi a bunelor practici internaționale privind supravegherea FR la condițiile din Republica Moldova, însoțită de elucidarea necesității de optimizare a prevenției și controlului BCV prioritare.

Problema științifică aplicativă de importanță majoră soluționată: fundamentarea științifică și metodologică a dezvoltării supravegherii continue și standardizate a factorilor de risc comportamentali permite fortificarea managementului supravegherii factorilor de risc pentru BCV. Aceasta contribuie la sporirea capacității funcționale a sistemului de supraveghere în Republica Moldova pentru a facilita realizarea scopului principal al Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020 de reducere a mortalității premature.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: prezenta cercetare vine în acord cu cadrul actual al politicilor și strategiilor pentru sănătate publică la nivel global și național, oferind dovezi obiective pentru a asigura sporirea capacității funcționale a sistemului de supraveghere a factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost utilizate în elaborarea Ghidului național privind supravegherea factorilor de risc pentru BNT, sunt un suport metodologic pentru asigurarea deciziilor bazate pe dovezi privind prevenția factorilor de risc cardiovascular în cadrul IMSP Institutul de Cardiologie din Republica Moldova, SCM „Sfânta Treime”, Clinica Universitară AMP USMF „Nicolae Testemițanu” și pentru formarea continuă a managerilor în sănătate în cadrul Catedrei de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. SUPRAVEGHEREA FACTORILOR DE RISC LA NIVEL GLOBAL ȘI NAȚIONAL
 • 1.1. Abordări actuale privind supravegherea factorilor de risc pentru maladia cardiovasculară prioritară și alte boli netransmisibile
 • 1.2. Factorii de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature: definirea problemei privind maladia cardiovasculară prioritară sub aspectul prevenției și al controlului
 • 1.3. Sisteme funcționale de supraveghere a factorilor de risc din lume: bunele practici internaționale
 • 1.4. Progrese și perspective în vederea fortificării prevenției și a controlului bolilor cardiovasculare prioritare la nivel global și național
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Procesarea și analiza matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVOLUȚIA MORTALITĂȚII CARDIOVASCULARE PREMATURE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Analiza evoluției retrospective a maladiei cardiovasculare prioritare centrată pe fenomenul mortalității premature în funcție de formele clinice
 • 3.2. Analiza evoluției retrospective a mortalității prin maladia cardiovasculară prioritară integral (I20-I25; I60-I69; I11) prin prisma decesului prematur
 • 3.3. Evaluarea probabilității necondiționate de deces în vârstă cuprinsă între 30-70 de ani prin maladia cardiovasculară prioritară în Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE CARDIOVASCULARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Generalități privind statutul demografic și socio-economic al respondenților
 • 4.2. Caracteristica cantitativă a evaluării factorilor de risc cardiovascular în Republica Moldova: prevalența factorilor de risc modificabili pentru maladia cardiovasculară la adulți
 • 4.3. Caracteristica calitativă a evaluării factorilor de risc cardiovascular în Republica Moldova: clasamentul factorilor de risc modificabili pentru maladia cardiovasculară la adulți
 • 4.4. Analiza acțiunii multifactoriale a factorilor de risc modificabili centrată pe evaluarea sănătății cardiovasculare prin clasare pe niveluri: ideal, intermediar și precar
 • 4.5. Evaluarea multifactorială a stării de sănătate cardiovasculară prin atribuire de scoruri .. 134
 • 4.6. Starea de sănătate cardiovasculară în relație cu prevalența maladiei cardiovasculare prioritare și riscul înalt al evenimentului cardiovascular fatal pentru următorii 10 ani (SCORE ≥ 5%)
 • 4.7. Evaluarea prevalenței diagnosticului stabilit de maladie cardiovasculară în funcție de componenta biologică și comportamentală a scorului global pentru sănătate cardiovasculară
 • 4.8. Evaluarea prevalenței riscului înalt al evenimentului cardiovascular fatal la 10 ani (SCORE ≥ 5%) în funcție de componenta biologică și comportamentală a scorului global pentru sănătate cardiovasculară
 • 4.9. Concluzii la capitolul 4

5. IDENTIFICAREA REZERVELOR ORGANIZAȚIONALE ȘI A MĂSURILOR MANAGERIALE DE CONSOLIDARE A MANAGEMENTULUI SUPRAVEGHERII FACTORILOR DE RISC PENTRU MALADIA CARDIOVASCULARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Caracteristici generale ale sondajului pilot în municipiul Chișinău privind aplicarea interviului telefonic ca instrument de monitorizare a factorilor de risc după modelul bunelor practici internaționale
 • 5.2. Particularitățile de monitorizare a factorilor de risc comportamentali și biologici prin intermediul interviului telefonic
 • 5.3. Identificarea oportunităților și a barierelor în vederea aplicării interviului telefonic pentru monitorizarea factorilor de risc modificabili
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. CONSOLIDAREA EFORTURILOR SISTEMULUI DE SĂNĂTATE PRIVIND MANAGEMENTUL SUPRAVEGHERII FACTORILOR DE RISC CARDIOVASCULAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: IDENTIFICAREA CĂILOR DE EVITARE A BARIERELOR ȘI VALORIFICARE A OPORTUNITĂȚILOR
 • 6.1. Evaluarea experților privind dezvoltarea supravegherii factorilor de risc comportamentali în Republica Moldova: consensul general obținut sub aspectul cantitativ pe direcții de expertizare 6.2. Raționamente pentru dezvoltarea managementului supravegherii factorilor de risc comportamentali în Republica Moldova: analiza calitativă a consensului general pentru direcția I de expertizare
 • 6.3. Asigurarea operaționalității pentru supravegherea continuă și standardizată a factorilor de risc comportamentali: analiza calitativă a consensului general pentru direcția a II-a de expertizare
 • 6.4. Asigurarea performanței pentru supravegherea continuă și standardizată a factorilor de risc comportamentali: analiza calitativă a consensului general pentru direcția a III-a de expertizare
 • 6.5. Fortificarea managementului supravegherii factorilor de risc pentru maladia cardiovasculară: premise în vederea dezvoltării supravegherii sistematice și continue a factorilor de risc comportamentali integrate în sistemul existent
 • 5
 • 6.6. Concepția privind fortificarea managementului supravegherii factorilor de risc modificabili pentru maladia cardiovasculară prioritară în Republica Moldova
 • 6.7. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI