Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia. 1812 -1864


Autor: Leșcu Artur
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Varta
doctor
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 94(478)„1812/1864”(043.3)

Adobe PDF document 2.74 Mb / în română
243 pagini


Adnotare

Structura tezei: lista abrevierilor, introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 160 de tit luri, 161 pagini de text de bază, 7 figuri, 12 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul lucrării: analiza procesului de implementare a legislației punit ive ruse și a sistemului penitenciar în Basarabia în perioada anilor 1812-1864. Obiectivele lucrării: analiza nivelului de abordare în literatura de specialitate și în sursele istorice a problemei privind legislația punit ivă și sistemul penitenciar din Basarabia; elucidarea problemei ce vizează funcționarea sistemului de drept în Imperiul Rus și implementarea lui treptată în Basarabia; examinarea activității sist emului judecătoresc; elucidarea modului de organizare și funcţionare a organelor de poliție; invest igarea procesului de constituire și dezvo ltare în Basarabia a sistemului penitenciar de tip rusesc, a rețelei inst ituțiilor de detenție și a închisorilor, construcția, reparația și întreținerea lor din bugetul regional.

Noutatea științifică a investigației rezidă în elucidarea mult iplelor aspecte ale evo luției sistemului legislat iv, judecătoresc și punit iv de tip rusesc în regiune. Datorită vastului material documentar și statistic analizat de autor devine mai clară evoluția fenomenului criminogen în regiune, mai nuanțate categoriile și formele crimelor săvârșite.

Valoarea teoretică a lucrării își găsește exprimarea în abordarea pe nou (cunoașterea, interpretarea, înțelegerea) a feno menului dreptului în totalitatea sa pe teritoriul pruto-nistrean în perioada anilor 1812-1864.

Valoarea aplicativă a lucrării consistă în analiza materialului axat pe domeniul de cercetare care permite trasarea unei viziuni noi privind istoria dezvo ltării dreptului ca parte a istoriei Basarabiei în general.

Implementarea rezultatelor științifice: acestea pot fi ut ilizate la elaborarea prelegerilo r ținute în inst ituțiile de învățământ superior, a studiilor de istorie și istoria dreptului; în act ivitatea cotidiană a instituțiilor de drept, judecătorești, penitenciare din Republica Moldova. Lucrarea poate servi și la amenajarea camerelor de odihnă în cadrul unităților de carabinieri, a panourilor istorico-informative, completând și volumul de carte al bibliotecilor din instituțiile penitenciare.

Cuprins


1. LEGISLAȚIA PUNITIVĂ ȘI SISTEMUL PENITENCIAR ÎN BASARABIA: REPERE ISTORIOGRAFICE ȘI SURSELE ISTORICE
 • 1.1. Istoriografia din epoca modernă
 • 1.2. Istoriografia din epoca contemporană (1917 - 1991)
 • 1.3. Istoriografia contemporană din anul 1991 și până în prezent
 • 1.4. Izvoare și documente
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. SISTEMUL DE DREPT DIN IMPERIUL RUS ȘI IMPLEMENTAREA LUI ÎN BASARABIA ÎN PERIOADA ANILOR 1812 - 1864
 • 2.1. Legislația punitivă, sistemul judiciar și organele de drept în Imperiul Rus
 • 2.2. Organele de drept în Țara Moldovei în sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. Introducerea dreptului rusesc în Basarabia
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. SISTEMUL JUDECĂTORESC ÎN BASARABIA. ACTIVITATEA TRIBUNALELOR
 • 3.1. Înființarea și activitatea tribunalelor regionale și a celor ținutale din Basarabia
 • 3.2. Practica aplicării pedepsei de exilare din Basarabia în Siberia
 • 3.3. Deficiențele sistemului judecătoresc
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE POLIȚIE ȘI DE URMĂRIRE PENALĂ
 • 4.1. Formarea și funcționarea organelor de poliție din Basarabia
 • 4.2. Lupta instituțiilor de drept cu fenomenul contrabandei în Basarabia
 • 4.3. Carențele organelor de poliție
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. SISTEMUL PENITENCIAR DIN BASARABIA ÎN PERIOADA ANILOR 1812 – 1864 (PÂNĂ LA REFORMA JUDECĂTOREASCĂ)
 • 5.1. Constituirea și activitatea sistemului penitenciar în Basarabia
 • 5.2. Regimul de detenție, evadările
 • 5.3. Formarea și responsabilitățile Societății Epitropice a Închisorilor
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI