Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale


Autor: Cicala Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Marian Gherman
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 343.97:343.621(043.3)

Adobe PDF document 2.89 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

provocare ilegală a avortului, sarcină, avort ilegal, întrerupere a cursului sarcinii, criminalitate, cauze, condiţii, personalitate, prevenire, victimă

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 242 de denumiri, 152 de pagini text de bază, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrare ştiinţifică ţine de domeniul criminologiei.

Scopul prezentei teze de doctorat constă în realizarea unei analize criminologice complexe a infracţiunii de provocare ilegală a avortului, prin prisma elucidării cauzelor şi condiţiilor ce-i sunt aferente, în vederea elaborării unor măsuri special-criminologice şi victimologice eficiente de prevenire a acestui fenomen infracţional.

Obiective: elucidarea şi analiza indicilor statistici de răspândire a avorturilor ilegale pe teritoriul Republicii Moldova; determinarea trăsăturilor personalităţii infractorului implicat în comiterea avorturilor ilegale; elucidarea trăsăturilor personalităţii victimei avorturilor ilegale şi a rolului acesteia în declanşarea mecanismului actului infracţional; elaborarea măsurilor de prevenire generală, specială şi individuală a avorturilor ilegale; conceperea măsurilor de prevenire victimologică a avorturilor ilegale; înaintarea unor recomandări cu titlu de lege ferenda pentru perfecţionarea cadrului normativ existent în materia prevenirii avorturilor ilegale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta teză de doctorat constituie una dintre primele cercetări ştiinţifice privind investigarea criminologică a avorturilor ilegale, a cărei noutate ştiinţifică, şi-a găsit reflectare într-un şir de rezultate ştiinţifice, orientate spre prevenirea criminologică şi victimologică eficientă a infracţiunii de provocare ilegală a avorturilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a măsurilor generale, special-criminologice, individuale şi victimologice de prevenire eficientă a avorturilor ilegale de către organele de resort, prin prisma identificării cauzelor şi condiţiilor care stau la baza genezei şi care condiţionează acest fenomen infracţional, precum şi a trăsăturilor ce particularizează personalitatea infractorului şi victima infracţiunii.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea reprezintă o cercetare integrală după conţinut, în care au fost sistematizate abordările teoretice cu privire la conţinutul caracteristicii criminologice şi măsurile de prevenire eficientă a fenomenului avorturilor ilegale. Aceste rezultate pot fi oglindite în activitatea de cercetare ştiinţifică, inclusiv a unor fenomen adiacente, precum ar fi pruncuciderile, instructiv-formativă, în activitatea practică a organelor de drept şi în procesul de legiferare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice sunt utilizate în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, dar şi în activitatea practică a organelor de drept.

Cuprins


1. ABORDĂRI DOCTRINARE ŞI EVOLUȚIA INCRIMINĂRII INFRACŢIUNII DE PROVOCARE ILEGALĂ A AVORTULUI
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei de doctor
 • 1.2. Istoricul incriminării şi aprecierea sociomorală a avorturilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE JURIDICE ȘI CRIMINOLOGICE PRIVIND PROVOCAREA ILEGALĂ A AVORTULUI
 • 2.1. Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state
 • 2.2. Dimensiuni conceptuale ale provocării ilegale a avortului ca obiect de studiu al criminologiei
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A AVORTURILOR ILEGALE
 • 3.1. Reflectarea statistică a avorturilor ilegale și latența acestora
 • 3.2. Factorii criminogeni ai avorturilor ilegale
 • 3.3. Trăsăturile personalităţii victimelor avorturilor ilegale
 • 3.4. Trăsăturile personalităţii infractorului avorturilor ilegale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PREVENIREA INFRACȚIUNII DE PROVOCARE ILEGALĂ A AVORTURILOR
 • 4.1. Noţiunea, conţinutul şi nivelurile de prevenire a avorturilor ilegale
 • 4.2. Măsuri generale de prevenire a avorturilor ilegale
 • 4.3. Măsuri speciale şi individuale de prevenire a avorturilor ilegale
 • 4.4. Măsuri victimologice de prevenire a avorturilor ilegale
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
SURSE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AL AUTORULUI