Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iulie /

Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv)


Autor: Luca Aliona
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ana Vulpe
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iulie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 81ʹ37+811.135.1:796.0

Adobe PDF document 2.32 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

ermen, terminologie, sistem terminologic, limbaj specializat, lexic specializat, text științific, evoluție semantică, proces semantic, limbaj sportiv, analiză lexicosemantică, analiză semică, stratificare, inovații lexicale, fenomen lingvistic, terminologizare, determinologizare, reterminologizare

Adnotare

Teza este alcătuită din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 198 titluri, 5 anexe, 184 pagini text de bază, 7 figuri, 3 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 621-04- Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (limba română) Scopul lucrării constă în analiza și descrierea complexă a proceselor terminologizare, determinologizare și reterminologizare în limba română, în baza sistemului lexical al sportului, la etapa contemporană a evoluției lui.

Obiectivele cercetării: determinarea locului limbajelor specializate în sistemul general al limbii, a caracteristicilor textelor specializate și a structurii sistemelor terminologice; stabilirea criteriilor de clasificare a unităților terminologice și clasificarea termenilor sportivi; cercetarea complexă a fenomenelor lingvistice terminologizare, determinologizare, reterminologizare și determinarea specificului și a mecanismelor de remodelare semantică a lexicului sportiv în comparație cu alte limbaje specializate; analiza lexico-semantică și structural-semantică a sistemului terminologic sportiv; stabilirea domeniilor de aplicații și a celor conceptuale generatoare de termeni sportivi; identificarea sensurilor noi și a potențelor expresive ale unităților lexicale din limbajul sportiv, antrenate în procesele terminologizare, determinologizare și reterminologizare; evidențierea interacțiunii limbajului sportiv cu alte limbaje specializate.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în analiza complexă a proceselor de evoluție semantică a termenilor sportivi în limba română prin prisma fenomenelor lingvistice terminologizare, determinologizare, reterminologizare, abordare care ar putea fi aplicată și la nivelul altor sisteme terminologice. A fost propusă și argumentată, de asemenea, o viziune nouă asupra fenomenelor reterminologizare și interdisciplinaritate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: a fost realizată o cercetare complexă a fenomenelor lingvistice terminologizare, determinologizare, reterminologizare, fapt care a contribuit la relevarea specificului proceselor de formare a sistemului terminologic sportiv și a interacțiunii acestuia cu limbajul comun și cu alte limbaje specializate în limba română actuală.

Semnificația teoretică a lucrării constă în faptul că evoluția semantică a lexicului specializat, inclusiv a celui sportiv, prin prisma fenomenelor terminologizare, determinologizare și reterminologizare va putea fi cercetată în continuare atât într-un cadru lingvistic național, cât și sub aspectul internaționalizării limbii române, al încadrării unora dintre termenii sportivi românești în circuitul internațional, dar și al cercetării fondului comun internațional de termeni.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele cercetării la elaborarea unui curs teoretic de terminologie a limbii române, la completarea lucrărilor lexicografice și terminografice în limba română cu elemente și sensuri noi, la traducerea textelor specializate, constituind, totodată, un supliment la crearea bazei de date a vocabularului actual general al limbii române în Republica Moldova. Materialul faptic acumulat poate servi drept bază pentru alcătuirea unui îndrumar metodic destinat specialiștilor în domeniul educației fizice și sportului și pentru elaborarea unui mic dicționar explicativ de termeni sportivi.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării și-au găsit reflectare în rapoartele prezentate în cadrul unor întruniri științifice naționale și internaționale (colocvii, conferințe, congrese) și publicate în culegerile de materiale ale acestora, precum și în revistele de specialitate editate în Republica Moldova, România și Ucraina.

Cuprins


1. LIMBAJ SPECIALIZAT, TEXT SPECIALIZAT, LEXIC SPECIALIZAT: DELIMITĂRI CONCEPTUALE
 • 1.1. Locul limbajelor specializate în sistemul general al limbii
 • 1.2. Textul specializat: caracteristici și straturi lexico-semantice
 • 1.3. Termen, terminologie, sistem terminologic
 • 1.4. Criterii de clasificare a termenilor
 • 1.5. Procese semantice active în limbajele specializate: repere teoretice
 • 1.5.1. Terminologizare vs. creație terminologică. Procedee de formare a termenilor
 • 1.5.2. Determinologizarea lexicului specializat
 • 1.5.3. Reterminologizarea în limbajele specializate
 • Concluzii la Capitolul 2

2. SISTEMUL TERMINOLOGIC SPORTIV ÎN LIMBA ROMÂNĂ: INVESTIGAȚII LEXICO-SEMANTICE
 • 2.1. Corpus, metode, principii de abordare
 • 2.2. Terminologia sportivă în limba română. Evoluție și demersuri lexicografice
 • 2. 3. Criterii de clasificare a termenilor sportivi în limba română
 • 2.3.1. Stratificarea lexicului sportiv
 • 2.3.2. Caracterul interdisciplinar al terminologiei sportive. Termeni sportivi generali
 • 2.3.3. Termeni sportivi comuni pentru ramuri de sport înrudite
 • 2.3.4. Lexic sportiv ultraspecializat
 • 2.4. Clasificarea lexico-semantică și lexico-morfologică a termenilor sportivi în limba română
 • 2.5. Mijloace de formare a terminologiei sportive. Analiza mijloacelor interne
 • 2.6. Mijloacele externe de îmbogățire a terminologiei sportive în limba română
 • 2.7. Relații de hipero-hiponimie în terminologia sportivă. Analiza componențială a unor termeni din grupul lexico-semantic al atletismului
 • Concluzii la Capitolul 2

3. TERMINOLOGIZAREA, DETERMINOLOGIZAREA ȘI RETERMINOLOGIZAREA – PROCESE SEMANTICE ACTIVE ÎN LIMBAJUL SPORTIV
 • 3.1. Terminologizarea
 • 3.1.1. Procedee semantice în procesul de formare a termenilor
 • 3.1.2. Metafora științifică în limbajul sportiv românesc
 • 3.1.3. Eponimizarea, proces lingvistic dinamic în formarea termenilor sportivi
 • 3.2. Determinologizarea
 • 3.2.1. Determinologizare vs. despecializare
 • 3.2.2. Domenii de origine ale lexicului determinologizat
 • 3.2.3. Rolul textelor beletristice în determinologizarea lexicului sportiv
 • 3.2.4. Refluxul termenilor sportivi în textele nespecializate
 • 3.3. Reterminologizarea
 • 3.3.1. Reterminologizarea: tipuri și clasificări
 • 3.3.2. Reterminologizarea transdomenială. Interacțiunea limbajului sportiv cu alte limbaje specializate
 • 3.3.3. Reterminologizarea intradomenială în limbajul sportiv
 • Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-UL CANDIDATULUI