Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea


Autor: Arapu Valentin
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Pavel Cocârla
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Valentin Tomuleţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 94(478:438)„17ʼ:33(043.2)

Adobe PDF document 2.09 Mb / în română
212 pagini


Cuvinte Cheie

Moldova, Polonia, relaţii comerciale, raporturi economice, comerţ, negustori, mărfuri, import, export, căi de comunicaţie terestre, vămi

Adnotare

Structura: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 572 t it luri, anexa, 171 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 33 de lucrări științifice. Cuvintele-cheie: Moldova, Polonia, relaţii comerciale, raporturi economice, comerţ, negustori, mărfuri, import, export, căi de comunicaţie terestre, vămi.

Scopul lucrării constă în cercetarea relaţ iilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Obiectivele lucrării rezidă în: fundamentarea principiilor, determinarea esenţei şi a obiectivelor de bază ale problemei privind relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; elucidarea gradului de abordare a acestei probleme în istoriografie și în sursele istorice; evidenţierea contextului politic, social şi economic în care se desfășurau relațiile comerciale dintre aceste două state; cercetarea în complexitate a relațiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII -lea; elucidarea cadrului juridic al raporturilor economice moldo-polone; identificarea drumurilor, itinerariilor comerciale și a vămilor; cercetarea componentelor importurilor și exporturilor pe categorii de produse și mărfuri; reflectarea litigiilor în cadrul relațiilor comerciale moldo-polone; generalizarea rolului negustorilor în extinderea relațiilor comerciale moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; analiza organizării interne și a rolului negustorilor pământeni în comerțul moldo-polon; determinarea rolului comunității armenilor în comerțul moldo-polon; elucidarea rolului și a ponderii negustorilor evrei în raporturile economice moldo-polone; stabilirea ponderii relațiilor comerciale moldo-polone în cadrul comerțului exterior al Moldovei și al Poloniei, precum și în cadrul economiei-univers europene. Noutatea și originalitatea științifică constă în analiza complexă a problemei privind relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în baza investigării surselor inedite de arhivă și a celor publicate pentru a evidenția valoarea științifică și istoriografică a temei în ansamblu, inclusiv aspectele ei contradictorii sau necercetate până acum.

Problema științifică soluționată consistă în fundamentarea multidimensională a relațiilor comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea prin evidențierea trăsăturilor conceptuale ale comerțului bilateral, fapt ce a determinat abordarea în complexitate a raporturilor economice dintre aceste două state în contextul economiei-univers europene. Valorificarea rezultatelor obținute permite racordarea problemei investigate la imperativele științifice actuale. Semnificația teoretică a lucrării își găsește exprimare în faptul ca sunt trasate noi perspective în cercetarea istoriei relațiilor comerciale ale Țării Moldovei, dar și ale Țărilor Române în ansamblu, cu Polonia prin extinderea limitelor cronologice și diversificarea problematicii abordate.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în abordarea și cercetarea unei probleme importante în plan istoric cu invocarea de informații relevante din domenii conexe istoriei: economie, geoistorie, demografie, numismatică, relații internaționale și diplomație, istoria dreptului internațional, epidemiologie. Rezultatele investigației pot servi în mod practic la elaborarea unor cursuri universitare, cursuri şi seminare speciale, axate atât pe tema raporturilor moldo-polone în general, cât şi pe problema ce vizează relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Pe dimensiunea didactică și științifică, rezultatele obținute pot fi aplicate în procesul instructiv-educativ al studenților, masteranzilor, doctoranzilor, fiind utile și la elaborarea lucrărilor de sinteză în problema relațiilor economice, în special, și a istoriei moderne a Moldovei și a Poloniei, în general.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin participarea cu rapo arte și comunicări la conferințe, seminare și simpozioane științifice naționale și internaționale, finalizate cu circa 33 de publicații științifice (16 articole și 17 teze și rezumate).

Cuprins


1. REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI SURSE ISTORICE ÎN PROBLEMA RELAŢIILOR COMERCIALE DINTRE MOLDOVA ŞI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA
 • 1.1. Dimensiunea istoriografică privind relaţiile comerciale moldo-polone
 • 1.2. Relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia reflectate în sursele istorice
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. MOLDOVA ŞI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI COMERȚULUI (CARACTERISTICI GENERALE)
 • 2.1. Evoluția economico-socială a Țării Moldovei
 • 2.2. Situația politică și social-economică a Republicii Nobiliare
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. RAPORTURILE ECONOMICE DINTRE MOLDOVA ȘI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA
 • 3.1. Cadrul juridic al raporturilor economice moldo-polone
 • 3.2. Căile de comunicație și vămile
 • 3.3. Exportul mărfurilor din Moldova în Polonia
 • 3.4. Importul mărfurilor din Polonia în Moldova
 • 3.5. Litigiile comerciale dintre Moldova și Polonia
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

4. ROLUL NEGUSTORILOR ÎN EXTINDEREA RELAȚIILOR COMERCIALE MOLDO-POLONE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA
 • 4.1. Negustori moldoveni în comerțul cu Polonia
 • 4.2. Participarea negustorilor armeni în comerțul moldo-polon
 • 4.3. Negustori evrei în relațiile comerciale moldo-polone
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI