Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi


Autor: Veverița Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Andrei Braicov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.09 Mb / în română
Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:004(043.3)

Adobe PDF document 6.19 Mb / în română
234 pagini


Cuvinte Cheie

competență digitală, instruire centrată pe competențe, strategii interactive, învățare bazată pe cercetare, învățare bazată pe proiect, învățare bazată pe probleme, învățare bazată pe întrebări, finalități de studii, e-Learning

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 238 de titluri, 37 de anexe, 141 pagini de text de bază, 35 de figuri, 40 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Științe pedagogice. Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ) Scopul cercetării: fundamentarea teoretică și elaborarea Modelului pedagogic de dezvoltare a competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi (DCDFICDF).

Obiectivele cercetării: 1) Identificarea abilităților digitale necesare unui cadru didactic filolog. 2) Determinarea unităților de competență care vizează dezvoltarea competenței digitale la studențiifilologi și a instrumentelor tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) aplicabile la formarea și dezvoltarea acestora. 3) Elaborarea Modelului pedagogic DCDFICDF și a metodologiei de implementare a acestuia. 4) Argumentarea ştiinţifico-metodologică a eficienței utilizării Modelului pedagogic DCDFICDF și validarea eficienței modelului prin experiment pedagogic. 5) Proiectarea unui curriculum nou la cursul universitar Tehnologii Informaționale, adaptat la specificul programelor de studii: Limba și literatura română; Limba și literatura rusă; Limba și literatura română și limba franceză; Limba și literatura română și limba engleză, Limba și literatura rusă și limba engleză.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constau în: a) identificarea abilităților digitale necesare unui cadru didactic filolog; b) determinarea unităților de competență care vizează dezvoltarea competenței digitale la studenții filologi și a instrumentelor TIC aplicabile la formarea și dezvoltarea acestora; c) elaborarea Modelului pedagogic DCDFICDF și a metodologiei de implementare a acestuia; d) proiectarea unui curriculum nou la cursul universitar Tehnologii Informaționale, adaptat la specificul programelor de studii: Limba și literatura română; Limba și literatura rusă; Limba și literatura română și limba franceză; Limba și literatura română și limba engleză, Limba și literatura rusă și limba engleză.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea teoretico-praxiologică a eficientizării procesului de studiere a tehnologiilor informaționale prin elaborarea Modelului pedagogic DCDFICDF, având ca efect optimizarea procesului de dezvoltare a competenței digitale.

Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea modalităților de valorificare a instrumentelor TIC și a strategiilor didactice bazate pe cercetare, cooperare și colaborare în procesul de dezvoltare a competenței digitale la studenții-filologi și elaborarea unui model pedagogic DCDFICDF.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în aprobarea și aplicarea cu succes a Modelului pedagogic DCDFICDF în procesul de studiu al cursului universitar Tehnologii Informaționale pentru viitorii profesori-filologi, axat pe mediul tehnologizat de instruire. Modelul pedagogic elaborat poate fi utilizat la cursul Tehnologii Informaționale pentru studenții-filologi, domeniul general de studiu Științe ale Educației, la programele de studii: Limba și literatura română; Limba și literatura rusă; Limba și literatura română și limba franceză; Limba și literatura română și limba engleză, Limba și literatura rusă și limba engleză. Acest model poate fi adaptat în procesul de instruire la cursul Tehnologii Informaționale pentru studenții altor facultăți, precum și pentru formarea continuă a cadrelor didactice filologi. De asemenea, au fost elaborate reperele instructiv-metodice la cursul universitar vizat.

Implementarea rezultatelor științifice. Metodologia elaborată este utilizată în predarea cursului universitar Tehnologii Informaționale în cadrul Facultății Filologie a Universității de Stat din Tiraspol și în cadrul Facultății Științe Umaniste și Pedagogice a Universității de Stat B. P. Hașdeu din Cahul.