Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea parametrilor constructiv-funcționali ai organelor de încorporare în sol a semințelor pentru semănători


Autor: Nastas Andrei
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vladimir Serbin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Petru Stoicev
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română

Teza

CZU 631.331.85

Adobe PDF document 7.34 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

semănat, mașină de semănat, secție, organ de încorporare, cuib, parametru tehnologic, rezistență la tracțiune

Adnotare

Teza este formată din: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia însumând 105 titluri, 7 anexe, 122 de pagini de text de bază, 65 de figuri și 29 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu – tehnică.

Scopul lucrării: Îmbunătățirea indicatorilor tehnologici ai calității semănatului de precizie prin optimizarea parametrilor constructivi-funcționali ai organelor de încorporare a semințelor a semănătorilor de tip rotativ.

Obiectivele cercetării: sinteza informației privind metodele și mijloacele tehnice pentru desfășurarea semănatului culturilor prășitoare, clasificarea lor, precum și evaluarea capacităților lor funcționale în limitele cerințelor agrotehnice impuse mașinilor de semănat culturi prășitoare; studiul teoretic a procesului de funcționare a organelor de lucru pentru încorporarea în sol a semințelor culturilor prășitoare; elaborarea mostrelor experimentale și efectuarea încercărilor de laborator și de câmp, cu evaluarea indicilor agrotehnici și energetici; cercetarea caracteristicilor de exploatare ale organelor de încorporare a semințelor culturilor prășitoare; determinarea eficacității economice de la utilizarea organelor de încorporare cercetate pentru semănatul culturilor prășitoare; argumentarea, în baza rezultatelor obținute, a necesității modernizării operației de semănat culturi prășitoare.

Metodologia cercetării științifice: prevede utilizarea metodei empirice asociată cu verificarea experimentală a teoriei și urmărirea evoluției proceselor naturale și tehnice. Noutatea și originalitatea științifică: au fost argumentate forma și parametrii constructivi-funcționali ai organelor de încorporare a semințelor în sol; în baza cercetărilor de laborator și de câmp, au fost obținute dependențele analitice și experimentale care oferă posibilitatea optimizării parametrilor constructivi-funcționali și a celor tehnologici ai organelor de încorporare în sol a semințelor culturilor prășitoare.

Rezultatele obținute: utilizarea organelor de lucru optimizate ale mașinilor de semănat de tip rotativ permit realizarea semănatului cu respectarea strictă a distanței dintre semințe (plante) de-a lungul rândului și pe adâncime a culturilor prășitoare la viteze de lucru majorate, în cadrul tehnologiilor de producere cu consum redus de energie. Semnificația teoretică a lucrării constă în analiza teoretică a procesului de funcționare ale mașinilor de semănat de tip rotativ și modelarea interacțiunii organelor de încorporare cu solul.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea recomandărilor practice privind optimizarea și proiectarea organelor de lucru ale mașinilor de semănat de tip rotativ, precum și utilizarea acestor rezultate în procesul de instruire a studenților și specialiștilor din domeniul mașinilor agricole.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute au stat la baza elaborării modelului experimental, supus încercărilor de către reprezentanța AGCO Ltd Ucraina (com. Ciabanâ, reg. Kiev).

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ŞI REALIZĂRILOR ÎN DOMENIUL ORGANELOR DE LUCRU ALE MAȘINILOR DE SEMĂNAT DE TIP ROTATIV
 • 1.1. Considerații generale privind lucrarea de semănat culturi prășitoare
 • 1.2. Analiza procesului de încorporare a semințelor în sol la mașinile de semănat moderne
 • 1.3. Schemele constructive ale MSR pentru semănatul culturilor prășitoare
 • 1.4. Elaborarea schemelor funcționale a MSR noi
 • 1.5. Scopul și obiectivele tezei
 • 1.6. Problema de cercetare și direcțiile de soluționare
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. PREMISELE TEORETICE (CONTRIBUȚII TEORETICE) PRIVIND MODELAREA PROCESULUI DE ÎNCORPORARE A SEMINȚELOR ÎN SOL
 • 2.1. Ecuațiile de descriere a mișcării roții de încorporare
 • 2.2. Factorii de influență a procesului de încorporare a semințelor în sol
 • 2.3. Argumentarea sarcinii radiale a roții de încorporare
 • 2.4. Traiectoria mișcării organelor de încorporare a semințelor
 • 2.5. Simularea la calculator a procesului de lucru a secției MSR
 • 2.6. Alegerea parametrilor pentru condiția rotirii uniforme a roții de încorporare
 • 2.7. Calculul rezistenței la rostogolire a roții de încorporare
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGII ȘI PROGRAME PRIVIND REALIZAREA CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE
 • 3.1. Programa cercetărilor
 • 3.2 Elaborarea instalației de laborator, alegerea instrumentelor și a echipamentelor de măsurare
 • 3.3. Încercările experimentale ale cinematicii organelor de lucru (încorporare) ale secției MSR
 • 3.4. Studiul procesului de alunecare a roții de încorporare
 • 3.5. Determinarea experimentală a rezistenței la tracțiune a secției MSR
 • 3.6. Elaborarea și încercarea organelor de încorporare
 • 3.7. Metodologia prelucrării datelor experimentale
 • 3.8. Condițiile de realizare a încercărilor de câmp
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE
 • 1. Analiza datelor privind forma și dimensiunile cuiburilor
 • 2. Analiza regresională a procesului de funcționare a secțiilor de lucru ale MSR (experimentală) și cu brăzdar de tip patină (analog)
 • 3. Analiza dispersională a procesului de funcționare a secțiilor de lucru ale MSR (experimentală) și cu brăzdar de tip patină (analog)
 • 4. Pregătirea și prelucrarea informației rezultatelor experimentale
 • 5. Rezultatele încercărilor de câmp
 • 6. Argumentarea parametrilor constructivi și dimensionali ai secției mașinii de semănat de tip rotativ
 • 7. Argumentarea tehnico-economică privind utilizarea MSR
 • 8. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE