Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940


Autor: Crețu Vasile
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Anatol Petrencu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Gheorghe Palade
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 4(478)„1918/1940”: 373.3/.4(043.3)

Adobe PDF document 4.22 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

Basarabia, România, învățământ primar, învățământ secundar, rusificare, naționalizarea învățământului, Directoratul Instrucțiunii Publice, Ministerul Instrucțiunii Publice, legislația învățământului primar, legislația învățământului secundar, școli, comitete școlare, asociații învățătorești

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 239 de titluri, 150 de pagini de text de bază (până la Bibliografie), 8 tabele, 18 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 22 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Istoria românilor.

Scopul lucrării constă în analiza multiaspectuală a evoluției învățământului primar și secundar din Basarabia în anii 1918-1940 ca parte componentă a învățământului românesc.

Obiectivele: cercetarea gradului de studiere a învățământului primar și secundar, începând cu primele studii publicate în primul sfert al sec. al XX-lea și finalizând cu ultimele realizări științifice (analiza lucrărilor românești, din Basarabia, elaborate în perioada interbelică, a celor sovietice și post-sovietice); elucidarea procesului de naționalizare a învățământului primar și secundar, de pregătire a primelor cadre didactice pentru școlile primare și secundare; oglindirea reformelor în domeniul învățământului primar și secundar ce au fost înfăptuite în perioada interbelică; aprecierea rolului comitetelor școlare în procesul de edificare a localurilor de școli primare și secundare între anii 1918-1940.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării rezidă în valorificarea surselor documentare, în mare parte inedite, privind școala primară și secundară din Basarabia, care era absolut rusificată până în anul 1917, dar și studierea, sistematizarea izvoarelor arhivistice cu privire la primele acțiuni de naționalizare a școlii basarabene, întreprinse de autoritățile școlare și guberniale încă până la Unire.

Importanța teoretică. Sub aspect teoretic studiul este important prin faptul că revalorifică analiza și descrierea problemelor ce țin de învăţământul primar şi secundar din Basarabia interbelică, care au fost mai puţin cercetate, mai puţin elucidate sau interpretate unilateral, denaturate/falsificate (în perioada postbelică) prin prisma ideologiei sovietice. Teza contribuie la înțelegerea şi conștientizarea trecutului istoric al Basarabiei din anii 1918-1940, la cunoașterea modului de organizare şi activitate a sistemului educaţional din perioada dată; care au fost, în domeniul respectiv, succesele obținute şi neajunsurile.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot fi valorificate la elaborarea lucrărilor privind învățământul primar și secundar în Basarabia interbelică, privind procesul de naționalizare a învățământului primar și secundar în anii 1917-1922. Rezultatele investigației pot fi utilizate la elaborarea manualelor școlare de Istorie a Românilor în gimnazii și licee, pot servi ca sursă de referință atât la scrierea tezelor de licență, de masterat și de doctorat, cât și la elaborarea cursurilor în domeniul învățământului.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale investigației noastre au fost implementate în rapoarte și comunicări la 13 conferințe naționale și internaționale, axate pe problematica în cauză, în cursurile predate la UST, Facultățile de Filologie, Pedagogie etc.

Cuprins


ADNOTARE
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1. ISTORIOGRAFIA ȘI SURSELE ISTORICE REFERITOARE LA EVOLUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR ÎN BASARABIA (1918-1940)
 • 1.1. Dimensiunea istoriografică a învățământului primar și secundar în Basarabia interbelică
 • 1.2. Sursele documentare cu privire la evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia (1918-1940)
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. NAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN BASARABIA (1917-1922)
 • 2.1. Lupta pentru școala națională în Basarabia (1917-1918)
 • 2.2. Procesul de naționalizare a învățământului public din Basarabia
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN BASARABIA (1918-1940)
 • 3.1. Școala primară în Basarabia în primii ani după Unire (1918-1922)
 • 3.2. Legislația românească în domeniul învățământului primar (1918-1940)
 • 3.3. Contribuția comitetelor școlare la construcția localurilor de învățământ primar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ÎN BASARABIA (1918-1940)
 • 4.1. Învățământul secundar în primii ani după Unire (1918-1921)
 • 4.2. Legislația românească în domeniul învățământului secundar
 • 4.3. Construcția localurilor de școală secundară
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI