Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic


Autor: Suvac Silvia
Gradul:doctor în Ştiinţe geonomice
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Constantin Matei
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 februarie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română
Adobe PDF document1.09 Mb / în engleză

Teza

CZU 314(478)(043)

Adobe PDF document 11.50 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

calitatea populației, demografie, sănătate, cultură, educație, indice

Adnotare

Teza este compusă din:Introducere, 3 Capitole, Concluzii generale, Bibliografie cu 98 titluri, 164 pagini de text de bază, 33 tabele, 32 figuri, 33 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 publicații.

Domeniul de cercetare:Geografie economică și socială.

Scopul cercetării reprezintă evaluarea complexă a nivelului calității populației în Republica Moldova, în aspect dinamic și teritorial.

Obiectivele cercetării sunt: fundamentarea teoretică și metodologică a studierii calității populației; determinarea locului ,,calității populației” în cadrul geografiei umane; evaluarea schimbărilor în componentele calității populației: demografică, sănătate, educație, cultură, prin determinarea indicilor structurali pe fiecare componentă; evaluarea nivelului calității populației dinamică temporală și în aspect teritorial în Republica Moldova; clasificarea unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova pe categoria calității populației; recomandarea măsurilor de menținere și creștere a nivelului calității populației Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în faptul că, asemenea studii asupra calității populației nu s-au realizat încă, metodologia utilizată în evaluarea nivelului calității populației este una diferită de ale altor autori din afara țării, care au vizat studii ale calității populației. Originalitatea se reflectă prin realizarea măsurării calității populației și a abordării complexe originale a ideilor și componentelor cadrului metodologic și conceptual, ce au servit ca reper în elaborarea studiului dat și a conturării unei valori științifice de durată.

În primul rând, acest studiu ia în calcul mai multe categorii componente ale calității populației: demografică, sănătate, educație și cultură. Majoritatea altor studii omit componenta demografică, care de fapt reprezintă baza dezvoltării sau evoluției celorlalte trei categorii menționate mai sus. Acest studiu folosește metoda statistică pentru a evalua nivelul calității populației, prin aplicarea de formule, care au unificat un șir de indicatori demografici într-un singur indice – indicele calității populației. Acesta reprezintă valoarea de referință măsurabilă a nivelului calității populației Republicii Moldova. Problema științifică soluționată: constă în fundamentarea cadrului conceptual al termenului ,,calitatea populației”, din punct de vedere științific și metodologic, fapt care contribuie la înțelegerea și aprecierea rolului acestui concept în vederea cunoașterii nivelului calității populației Republicii Moldova.

Importanța teoretică: Acest studiu reprezintă unul cu o semnificație teoretică de valoare, deoarece metoda aplicată pentru teritoriul Republicii Moldova poate fi folosită pentru un astfel de studiu al oricărui alt spațiu geografic, dar și în aspect teritorial pentru spațiul geografic al Republicii Moldova. Studiul teoretic realizat poate servi ca suport pentru realizarea de mecanisme în vederea sporirii eficienței în procesul de formare, păstrare, dar și ridicare a nivelului calitativ al populației statului. Valoarea aplicativă a lucrării: constă în integrarea propunerilor contructive de creștere a nivelului calitativ al populației pot fi utilizate de către instituțiile administrative de conducere a statului în procesul elaborării de politici social-economice de dezvoltare pentru perspectiva scurtă și medie, dar și în planificarea dezvoltării de lungă durată a statului.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele studiului au fost folosite, în realizarea Proiectului pentru tineri cerectători ”Evaluarea geodemografică a calității populației în Republica Moldova” în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2016. O altă direcție de implementare a studiului este includerea unor aspecte teoretice și practice în predarea cursurilor de ”Geodemografie” și ”Geografie Umană a Republicii Moldova”, la Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1. BAZA TEORETICĂ ȘI METODOLOGICĂ A STUDIILOR DE GEOGRAFIE A CALITĂȚII POPULAȚIEI
 • 1.1. Abordarea conceptuală a calității populației și a termenilor complementari
 • 1.2. Analiza indicatorilor ce atestă calitatea populației
 • 1.3. Baza metodologică și informațională a studiilor cu privire la calitatea populației
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA DINAMICĂ A INDICATORILOR CALITATIVI AI POPULAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Componenta demografică a calității populației
 • 2.2. Indicatorii de sănătate ca componentă a calității populație
 • 2.3. Educația – factor esențial în formarea calității populați
 • 2.4. Cultura – parte componentă a calității populației
 • 2.5. Indicele calității populației – tendințe măsurabile de evoluție
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. DIFERENȚIERI TERITORIALE ALE CALITĂȚII POPULAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Implicații demografice în calitatea populației
 • 3.2. Particularitățile teritoriale ale stării de sănătate și impactul acesteia asupra calității populației în Republica Moldova
 • 3.3. Decalaje și disparități în educație și calitatea populației
 • 3.4. Discontinuități în evoluția culturii și calitatea populației
 • 3.5. Diferențieri teritoriale ale calității populației în Republica Moldova
 • 3.6. Tipologia unităților administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova pe categoria calității populației
 • 3.7. Sudiu de caz „Evaluarea subiectivă a calității populației”
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORUULUI