Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin prin Case Study (studiul de caz)


Autor: Galina Grădinari
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 37.016 : 811.111 (043.3)

Adobe PDF document 2.21 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, competenţă comunicativă, competenţă sociolingvistică, competenţă pragmatică, limbaj, situaţie comunicativă, text literar, text nonliterar, semnificaţie contextuală, motivaţie, mesaj verbal, dialog dirijat, model verbalizat, studiul de caz, performanţă comunicativă

Adnotare

Investigaţia răspunde unor necesităţi pedagogice din domeniul achiziţiei limbii engleze, abordându-se un şir de probleme care vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin studiul de caz.

Dimensiunea teoretică a lucrării include premisele epistemologice ale formării competenţelor comunicative, stabilirea cadrului de referinţă a motivaţiei învăţării limbii engleze de către studenţi. Este conceptualizată teoretic competenţa comunicativă şi sunt elaboraţi descriptorii ei. Este prezentat şi argumentat studiul de caz ca factor motivaţional în formarea competenţelor comunicative. Modelul pedagogic elaborat are un caracter teoretico-practic şi serveşte drept reper de bază în formarea competenţelor comunicative prin studiul de caz.

Dimensiunea experimentală implică deservirea procesului de aplicare a Modelului pedagogic în practica educaţională. El şi-a confirmat valoarea formativă prin realizările studenţilor, care au demonstrat o creştere vizibilă a nivelului competenţelor comunicative formate, raportându-se la indicatorii de reuşită.

S-a constatat şi s-a demonstrat că studiul de caz a favorizat formarea competenţelor comunicative de care au nevoie studenţii pentru a fi mai independenţi în reflecţiile şi acţiunile lor, a deveni mai responsabili şi mai cooperativi în relaţiile cu alte persoane în procesul comunicării în limba engleză.

Demersul teoretic şi cel practic este abordat multiaspectual şi se bazează pe principiile comunicative promovate de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Cercetarea nu epuizează problema formării competenţelor comunicative, ea sugerează noi cercetări pe aspecte aferente educaţiei comunicative.

CuprinsCAPITOLUL I. Repere conceptuale ale competenţelor comunicative
  • 1.1. Aspecte epistemologice ale comunicării
  • 1.2. Particularităţi specifice competenţelor comunicative
  • 1.3. Premise psihopedagogice ale motivaţiei învăţării limbii străine

CAPITOLUL II. Studiul de caz – factor motivaţional în formarea competenţelor comunicative ale studenţilor din perspectiva didactică şi psihologică
  • 2.1 Definirea şi tipizarea studiului de caz
  • 2.2 Surse şi modalităţi de realizare a studiului de caz
  • 2.3 Modelizarea teoretică a formării competenţelor comunicative prin studiul de caz

CAPITOLUL III. Cadrul aplicativ al implementării modelului pedagogic de formare a competenţelor comunicative prin studiul de caz
  • 3.1. Constatarea preformare a nivelului competenţelor comunicative ale studenţilor în limba engleză
  • 3.2 Tehnologii de formare a competenţelor comunicative în baza studiului de caz
  • 3.3. Sintetizarea experimentală a Modelului Pedagogic de formare a competenţelor comunicative în baza studiului de caz